Tullverket

Framtida tullhantering

Koder för import enligt den nya tullagstiftningen

Här hittar du listor över vissa av de koder du ska använda i det nya importsystemet för standardtulldeklaration, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

Många dataelement har kodlistor knutna till sig. I de allra flesta fall återfinns dessa koder precis som tidigare i Tulltaxan.

För vissa dataelement har det i och med uppdateringen av lagstiftningen skett förändringar – ibland gäller det innehåll och ibland rör det formatet på koderna. Dessa förändringar återspeglas ännu inte i Tulltaxans kodförteckning, då den är byggd för dagens uppgiftslämning.

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Tulltaxan, men där Tulltaxan ännu inte är uppdaterad hänvisar vi i stället till nedanstående kodlistor.

I de fall enbart ett fåtal koder kan förekomma i standardtulldeklarationen hittar du dessa koder direkt i deklarationshandledningen.

Om du klickar på plustecknet vid respektive dataelement nedan ser du listor över de kodtyper som ska användas i det dataelementet.

Kodlistor

Här hittar du koder som du kan deklarera i vissa dataelement. Övriga koder hittar du i Tulltaxan.

11 01 000 000 Typ av deklaration

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

IM

Vid handel med länder och territorier som är belägna utanför unionens tullområde. För hänförande av varor till ett av de tullförfaranden som avses i kolumnerna H1 till H4, H6 och I1 i uppgiftskravstabellen i avdelning I i bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446. För hänförande av icke-unionsvaror till ett tullförfarande vid handel mellan medlemsstater.

CO

Unionsvaror i samband med handel mellan de delar av unionens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG eller rådets direktiv 2008/118/EG är tillämpliga och de delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan de delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas som avses i kolumnerna B4 och H5 i uppgiftskravstabellen i avdelning I i bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

11 09 001 000 Begärt förfarande

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 11 09 001 000 – Begärt förfarande

Kod

Beskrivning

01

Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband med handel mellan delar av unionens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG är tillämpliga och delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas.


07

Övergång till fri omsättning av varor som samtidigt hänförs till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande där varken mervärdesskatt eller, i tillämpliga fall, punktskatt har betalats


40

Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor.


42

Samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor som vid leverans till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov.


Övergång till fri konsumtion av unionsvaror i samband med handel mellan delar av unionens tullområde i vilka bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG inte är tillämpliga och delar av området i vilka dessa bestämmelser är tillämpliga, som vid leverans till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov.


44

Övergång till fri omsättning och fri konsumtion tullfritt eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning.

45

Varors övergång till fri omsättning och partiell övergång till fri konsumtion för mervärdesskatt eller punktskatter samt deras placering i lager som inte är tullager


46

Import av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för passiv förädling före exporten av de varor de ersätter


48

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna


51

Hänförande av varor till ett förfarande för aktiv förädling.

53

Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel.

61

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor


63

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor som vid leverans till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov.


68

Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.


95

Hänförande av unionsvaror till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande där varken mervärdesskatt eller, i tillämpliga fall, punktskatt har betalats.

96

Hänförande av unionsvaror till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande där varken mervärdesskatt eller, i tillämpliga fall, punktskatt har betalats och där övrig skatt omfattas av uppskov.


11 09 002 000 Föregående förfarande

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 11 09 002 000 – Föregående förfarande

Kod

Beskrivning

00

Denna kod används för att ange att föregående förfarande saknas


10

Slutgiltig export.


11

Export av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för aktiv förädling innan icke-unionsvaror hänförs till förfarandet för aktiv förädling.


21

Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling, om den inte omfattas av kod 22.


22

Annan temporär export än enligt koderna 21 och 23.


Denna kod omfattar följande situationer:

  • Samtidig tillämpning av förfarandet för passiv förädling och förfarandet för ekonomisk passiv förädling med avseende på textilprodukter (rådets förordning (EG) nr 3036/94 ).
  • Temporär export av varor från unionen för reparation, bearbetning, anpassning, ihopsättning eller omarbetning där ingen tull ska erläggas vid återimport.


23

Temporär export för återinförande i oförändrat skick.


31

Återexport


51

Hänförande av varor till ett förfarande för aktiv förädling


53

Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel


54

Aktiv förädling i en annan medlemsstat (utan att varorna övergår till fri omsättning i den medlemsstaten)


71

Hänförande av varor till tullagerförfarandet.


11 10 000 000 Ytterligare förfarande

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Kod

Beskrivning

A10

Förstöring av varor som omfattas av aktiv förädling.

B02

Förädlade produkter återimporteras efter reparation inom ramen för garanti i enlighet med artikel 260 i kodexen (kostnadsfritt reparerade varor).


B03

Förädlade produkter återimporteras efter utbyte inom ramen för garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet).


B06

Förädlade produkter återimporteras – endast mervärdesskatt

C01

Personlig egendom som importeras av fysiska personer som flyttar sin normala bostad till unionens tullområde

C02

Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål

C03

Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop

C04

Personlig egendom som genom arv förvärvats av en fysisk person som har sin normala bostad inom unionens tullområde

C06

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

C07

Försändelser av ringa värde

C08

Försändelser som skickas från en privatperson till en annan privatperson

C09

Kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med överflyttning av verksamhet från ett tredjeland till unionen

C10

Kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet

C11

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1186/2009

C12

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1186/2009

C13

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C14

Utrustning som importeras för icke-kommersiella ändamål av eller på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför unionen

C15

Djur för laboratoriebruk och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning

C16

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning

C17

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling

C18

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

C19

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang

C20

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer

C21

I bilaga III till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda

C22

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C23

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C24

Varor avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C25

Varor avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C26

Varor som importeras till förmån för katastrofoffer

C27

Hederstecken som har förlänats av tredjelands regering till personer som har sin normala bostad inom unionens tullområde

C28

Varor som importeras till unionens tullområde av personer som har avlagt ett officiellt besök i ett tredjeland och vid detta tillfälle har erhållit dessa varor som gåvor av värdmyndigheterna

C29

Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden

C30

Varuprover av ringa värde som importeras för handelsfrämjande ändamål

C31

Tryckt reklammaterial

C32

Små representativa prover av varor som tillverkas utanför unionens tullområde, avsedda för en handelsmässa eller liknande

C33

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

C34

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter

C35

Litteratur avsedd som turistinformation

C36

Diverse dokument och artiklar

C37

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport

C38

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport

C39

Drivmedel och smörjmedel som finns i motorfordon och specialbehållare

C40

Gäller ej den svenska versionen.

C41

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

C42

Personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning innan den berörda personen inrättar sin normala bostad inom unionens tullområde (tullbefrielse under förutsättning att ett åtagande görs)

C43

Personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av en fysisk person som avser att etablera sin normala bostad i unionens tullområde (tullfri införsel under förutsättning att ett åtagande görs)

C44

Personlig egendom som genom arv förvärvats av juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som är etablerade inom unionens tullområde

C45

Produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling och skogsbruk från egendomar belägna i ett tredjeland som gränsar till unionens tullområde

C46

Produkter från fiske eller fiskodling som bedrivs i de sjöar eller vattendrag som gränsar till en medlemsstat och ett tredjeland av fiskare från unionen samt produkter från jakt som bedrivs på sådana sjöar eller vattendrag av jägare från unionen

C47

Utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor, avsedda för användning på egendomar som är belägna inom unionens tullområde som gränsar till ett tredjeland

C48

Varor som ingår i det personliga bagaget och som är undantagna från mervärdesskatt

C49

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – varor av alla slag som skickas kostnadsfritt och som ska användas för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande

C50

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – utrustning och kontorsmateriel som skickas kostnadsfritt

C51

Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som har utdelats i ett tredjeland till personer som har sin normala bostad inom unionens tullområde

C52

Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som skänkts av myndigheter eller personer etablerade i ett tredjeland för att delas ut i unionens tullområde

C53

Belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde avsedda för kostnadsfri utdelning vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang, till personer som har sin normala bostad i ett tredjeland

C54


Varor som importeras till unionens tullområde av personer som kommer för att avlägga ett officiellt besök i unionens tullområde och avser att lämna dessa varor som gåvor till värdmyndigheterna

C55

Varor som skickas som gåva, som ett tecken på vänskap eller välvilja, av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som ägnar sig åt verksamhet för det allmänna bästa och som har sitt säte i ett tredjeland, till ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som utför en verksamhet för det allmänna bästa som har sitt säte i unionens tullområde, och som är godkända av de behöriga myndigheterna att ta emot sådana varor tullfritt

C56

Varor för reklamändamål som inte har något egentligt kommersiellt värde och som skickas kostnadsfritt av leverantörer till deras kunder, och som bortsett från sin reklamfunktion inte kan användas på annat sätt

C57

Varor, som importeras endast för att demonstreras eller för att demonstrera maskiner och apparater, som tillverkas utanför unionens tullområde och som visas på en handelsmässa eller liknande

C58

Diverse material av ringa värde som färger, lacker, tapeter osv. som används för att bygga, utrusta och utsmycka tillfälliga montrar som innehas av företrädare från tredjeland på en handelsmässa eller liknande, och som förstörs genom användningen

C59

Trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamplanscher, almanackor med eller utan illustrationer, oinramade fotografier och andra varor som delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som tillverkas utanför unionens tullområde och som ställs ut på en handelsmässa eller liknande

C60

Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål och som deklareras för övergång till fri omsättning inte tidigare än två månader före bröllopet (tullbefrielse under förutsättning att en lämplig garanti ställs)

C61

Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som deklareras för övergång till fri omsättning inte tidigare än två månader före bröllopet (tullbefrielse under förutsättning att en lämplig garanti ställs)

D01

Lastpallar (inbegripet reservdelar, tillbehör och utrustning till lastpallar)

D02

Containrar (inbegripet reservdelar, tillbehör och utrustning till containrar)

D03

Transportmedel för vägtrafik, för trafik på räls, i luften, till sjöss och på inre vattenvägar

D04

Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande

D05

Välfärdsmateriel för sjöfolk

D06

Utrustning för katastrofhjälp

D07

Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning

D08

Djur (tolv månader eller mer)

D09

Varor som används i gränsområden

D10

Ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring

D11

Reklammaterial

D12

Yrkesutrustning

D13

Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

D14

Förpackningar, fyllda

D15

Förpackningar, tomma

D16

Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar

D17

Specialverktyg och specialinstrument

D18

Varor som genomgår tester, experiment eller demonstrationer

D19

Varor, som omfattas av provningsförbehåll, i enlighet med ett försäljningskontrakt

D20

Varor som används för att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan ekonomisk vinning (sex månader)

D21

Prover

D22

Ersättningsproduktionsmedel (sex månader)

D23

Varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning

D24

Varor till påseende (sex månader)

D25

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

D26

Varor, annat än nyproducerat, importerade för försäljning på auktion

D27

Reservdelar, tillbehör och utrustning

D28

Varor som importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse

D29

Varor som importeras vid enstaka tillfällen under en period på högst tre månader

D30

Transportmedel för personer etablerade utanför unionens tullområde eller för personer som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför detta område

D51

Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull

E01

Användning av enhetspris för fastställande av tullvärde för vissa lättförstörbara varor (artikel 74.2 c i kodexen och artikel 142.6)

E02

Schablonimportvärden (t.ex. förordning (EU) nr 543/2011) (*)

F01

Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)

F02

Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)

F03

Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)

F04

Förädlade produkter som återimporteras till Europeiska unionen efter att dessförinnan ha återexporterats efter ett förfarande för aktiv förädling (artikel 205.1 i kodexen)

F05

Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)

F06

Transport av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande från platsen för importen i enlighet med artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG.

F07

Förädlade produkter som återimporteras till Europeiska unionen efter att dessförinnan ha återexporterats efter ett förfarande för aktiv förädling där importtullen fastställs i enlighet med artikel 86.3 i kodexen (artikel 205.2 i kodexen)

F15

Varor som införs i samband med handel med särskilda skatteområden (artikel 1.3 i kodexen)

F16

Varor som införs i samband med handel mellan unionen och länder/områden med vilka denna har en tullunion.

F21

Befrielse från importtullar för produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur territorialhavet för ett land eller territorium som är beläget utanför unionens tullområde av fartyg som enbart är registrerade eller anmälda för registrering i en medlemsstat och för den medlemsstatens flagg

F22

Befrielse från importtullar för produkter som framställts av produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur territorialhavet för ett land eller territorium som är beläget utanför unionens tullområde ombord på fabriksfartyg som enbart är registrerade eller anmälda för registrering i en medlemsstat och för den medlemsstatens flagg

F44

Övergång till fri omsättning av förädlade produkter när artikel 86.3 i kodexen ska tillämpas

F45

Befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (rådets direktiv 2009/132/EG (*))

F46

Användning av varornas ursprungliga klassificering enligt tulltaxan i situationer enligt artikel 86.2 i kodexen

F47

Förenkling av upprättandet av tulldeklarationer för sådana varor som omfattas av olika undernummer i tulltaxan enligt artikel 177 i kodexen

F48

Import enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importerats från tredjeländer eller tredjeterritorier enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 4 i direktiv 2006/112/EG

F49

Import enligt den särskilda ordningen för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import enligt avdelning XII kapitel 7 i direktiv 2006/112/EG

10T

Varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen

11T

Varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige

12T

Tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

20T

Markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en flygskola, ett lufttrafikföretag eller en annan förvaltning för allmän flygplats.

30T

Förnödenheter som medförs eller tas ombord på fartyg och luftfartyg samt proviant för besättningens eller passagerarnas behov.

40T

Återvändare. Varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en person som har hemvist i Sverige och återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredje land i minst ett år.

20X

Schablontullsats 2,5 %


12 01 002 000 Tidigare dokument – Typ

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 12 01 002 000 Tidigare dokument – Typ

Kod

Beskrivning

C612

Deklaration för intern gemenskapstransitering T2F

C651

Elektroniskt administrativt dokument (e-AD), enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 684/2009

C658

Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov, enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 684/2009

C710

Informationsformulär

N235

Containerlista

N270

Lastspecifikation

N271

Packsedel

N337

Summarisk deklaration för tillfällig lagring

N355

Summarisk införseldeklaration

N325

Proformafaktura

N380

Handelsfaktura

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N740

Flygfraktsedel

N741

Huvudflygfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N820

Transitdeklaration ”T”

N821

Deklaration för extern gemenskapstransitering/gemensam transitering T1

N822

Deklaration för intern gemenskapstransitering T2

N825

T2L-dokument

N952

TIR Carnet

N955

ATA Carnet

NAAD

Administrativt ledsagardokument (EMCS)

NMNS

Fraktmanifest - förenklat förfarande

NZZZ

Andra


12 05 002 000 Transportdokument – Typ

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 12 05 002 000 Transportdokument – Typ

Kod

Beskrivning

C624

Formulär 302

N235

Containerlista

N271

Packsedel

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N740

Flygfraktsedel

N741

Huvudflygfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N952

TIR-carnet

N955

ATA-carnet

 

12 12 002 000 Tillstånd

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd

Kod

Beskrivning

C626

BTI - Beslut avseende bindande klassificeringsbesked (Kolumn 1a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)

C627

BOI - Beslut avseende bindande ursprungsbesked (Kolumn 1b, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)

N990

EUS - Tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning (Kolumn 8c, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)

C990

Tillstånd för slutanvändning för fartyg och plattformar (Kolumn 8c, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)

14 03 039 000 Slag av avgift

Koder som ska anges i detta dataelement kan vara EU-gemensamma eller nationella.

EU-gemensamma koder

Följande EU-gemensamma koder är tillämpliga:

EU-gemensamma koder till dataelement 14 03 039 000 – Slag av avgift

Kod

Beskrivning

A00

Importtull

A30

Slutgiltig antidumpningstull

A35

Preliminär antidumpningstull

A40

Slutgiltig utjämningstull

A45

Provisorisk Utjämningstull

B00

Mervärdeskatt


Nationella koder

Följande nationella koder är tillämpliga:

Nationella koder till dataelement 14 03 039 000 – Slag av avgift

Kod

Beskrivning

032

Schablontull, privat, tredjeland

033

Schablonskatt, privat, tredjeland

1MT

Monetärt tullvärde

353

Tobaksskatt

357

Skatt på mellanklassprodukter

358

Skatt på öl

359

Skatt på vin och jästa drycker

360

Skatt på etylalkohol

361

Energiskatt, bensin

362

Energiskatt, oljeprodukter m.m.

363

Energiskatt, övriga bränslen

391

Svavelskatt

392

Koldioxidskatt, bensin

393

Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.

394

Koldioxidskatt, övriga bränslen

395

Kemikalieskatt elektronik

396

Skatt på e-cigaretter, e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter

397

Skatt på plastbärkassar

745

Kontrollavgift träemballage

755

Växtskyddsavgift

756

Kvalitetskontrollavgift

760

Stickprovsavgift

 

14 04 008 000 Tillägg och avdrag – kod

Tillägg

Följande koder för tillägg är tillämpliga:

Koder för tillägg till dataelement 14 04 008 000 Tillägg och avdrag – kod

Kod

Beskrivning

AB

Provisioner och mäklararvoden, med undantag av inköpsprovisioner

AD

Behållare och förpackningar

AE

Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna

AF

Verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som använts vid framställningen av de importerade varorna

AG

Material som förbrukats vid framställningen av de importerade varorna

AH

Konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför Europeiska unionen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna

AI

Royaltyer och licensavgifter

AJ

Förtjänst av varje efterföljande återförsäljning, förfogande eller användning som tillfaller säljaren

AK

Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen

AL

Indirekta betalningar och övriga betalningar (artikel 70 i kodexen)

AN

Tillägg baserade på ett beslut i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2015/2446


Avdrag

Följande koder för avdrag är tillämpliga:

Koder för avdrag till dataelement 14 04 008 000 Tillägg och avdrag – kod

Kod

Beskrivning

BA

Kostnader för transport efter ankomst till platsen för införsel

BB

Kostnader för arbete med konstruktion, uppförande, sammansättning, underhåll eller tekniskt bistånd som utförts efter importen

BC

Importtullar eller andra avgifter som ska betalas i unionen på grund av importen eller försäljningen av varorna.

BD

Räntekostnader

BE

Kostnader för rätten att reproducera de importerade varorna i Europeiska unionen

BF

Inköpsprovisioner

BG

Avdrag baserade på ett beslut i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2015/2446

 

Excel-fil

Om du behöver informationen på den här sidan samlad i Excel-format kan du ladda ner en sådan fil här. Filen innehåller en komplett hänvisning till samtliga kodlistor för alla dataelement i standardtulldeklarationen för import.

Kodlistor för standardtulldeklaration import, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden (version 2.3) Excel, 273.6 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En ny kodlista har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000