Tullverket

Frågor och svar om det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya importsystemet.

Vid vilken tidpunkt ska man komplettera en deklaration som är inlämnad i förväg?

Det ska ske innan ankomstanmälan av varorna görs.

När anmälan görs kontrollerar Tullverket att ärendet (deklaration i förväg + anmälan av varors ankomst) innehåller alla uppgifter som är nödvändiga för att deklarationen ska kunna handläggas.

 • Om ärendet inte innehåller alla nödvändiga uppgifter sammanställs behovet av rättning och meddelanden om detta skickas både till deklaranten i tulldeklarationen (för åtgärd) och deklaranten i anmälan av varors ankomst (för information). Deklaranten i tulldeklarationen har då tre kalenderdagar på sig att rätta ärendet. Om en begärd rättning inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.

 • Om ärendet innehåller alla nödvändiga uppgifter kan Tullverket påbörja handläggningen av deklarationen.

Kommer man att kunna se i e-tjänsten att det finns deklarationer inlämnade i förväg, så som klarerade förenklade deklarationer fungerar idag?

I ärendelistan i den nya e-tjänsten kan man filtrera ut deklaration i förväg (IMDP). Filtreringen visar den senast uppdaterade deklarationen överst i listan.

Hur sent kan man lämna in en standardtulldeklaration i förväg?

En standardtulldeklaration i förväg kan lämnas 30 dagar före varornas förväntade ankomst (artikel 171 i tullkodexen).

Har varorna redan ankommit till exempelvis hamnen eller flygplatsen ska ankomstanmälan göras (artikel 139 i tullkodexen). Därefter kan en standardtulldeklaration lämnas.

Jag har förstått att den nya uppgiftslämningen sker på olika nivåer. Vad innebär det?

Uppgiftslämning enligt den reviderade bilaga B bygger på WCO:s datamodell. Det finns i huvudsak två strukturer:

 • consignment-strukturen som används för till exempel transitering och deklaration för tillfällig lagring
 • shipment-strukturen som används för tulldeklarationer.
Consignment-strukturen används i de fall då det främst är uppgifter från transportdokument som ska lämnas till tullen, medan shipment-strukturen används där det är uppgifter om varan som ska lämnas.

När det gäller importsystemet så bygger det alltså på shipment-strukturen. Den består av tre nivåer:

 • Declaration är den högsta huvudnivån. Här anges i de flesta fall uppgifter som bara kan repeteras en gång i en deklaration. Till exempel LRN-nummer.

 • Goods shipment (försändelsenivå) är också att betrakta som en huvudnivå. Uppgifter på denna nivå anses gälla för samtliga varuposter. Exempelvis ska en faktura som anges här vara relevant för alla varuposter. Gäller en faktura bara en specifik varupost, ska uppgiften i stället anges på varupostnivå. I en standardtulldeklaration kan inte Goods shipment-nivån upprepas.

 • Government Agency Goods Item (varupostnivå). Här återfinns uppgifter som gäller för en specifik varupost. Till exempel varukod. Har du flera fakturor som gäller för specifika varuposter, ska respektive faktura anges på respektive varupost.

Hur ska man lämna tullvärdedeklarationen i det nya importsystemet?

Tullvärdedeklarationen D.V.1 ska inte användas i det kommande importsystemet. I stället ska uppgifter anges direkt i tulldeklarationen, bland annat i Tillägg och Avdrag.

Möjligheten att använda sig av en generell tullvärdedeklaration kommer dock fortsatt att finnas kvar. I så fall anges dokumentkod och referensnummer under Styrkande handlingar (dataklass 12 03).

Enligt deklarationshandledningen omfattar Ytterligare referensuppgifter (12 04 000 000) endast dokumentkoder under kategori Y. Under vilken del ska andra dokumentkoder redovisas?

Dokumentkoder ska redovisas i 12 03 000 000 – Styrkande handlingar, förutom de dokumentkoder som utgör

 • transportdokument (12 05 000 000)
 • tidigare dokument (12 01 000 000)
 • ytterligare referensuppgifter – Y-koder (12 04 000 000).

I Tillstånd (12 12 000 000) ska olika typer av tillstånd anges. Koderna för de olika tillstånden hittar du i kodförteckningen i tulltaxan.

Om det finns en sändning med flera fakturor men olika valutaslag krävs en deklaration per valutaslag. Stämmer det?

Uppgift om valutaslag kan endast lämnas en gång per standardtulldeklaration på huvudnivå (Goods shipment). Det fungerar på samma sätt i dag i nuvarande uppgiftslämning i TDS.

Jag har förstått att det är tvärtom i den nya lagstiftningen – att det inte ska krävas två deklarationer om det finns flera fakturor med olika valutaslag.

I en kompletterande deklaration finns det möjlighet att repetera uppgiften
om valuta. Denna möjlighet finns inte i den vanliga standardtulldeklarationen.

Om man går över till det nya importsystemet och upptäcker oförutsedda problem, är det då okej att byta tillbaka till att deklarera i gamla systemet medan man rättar till problemen, och sedan gå tillbaka till det nya systemet igen?

Ja, mellan den 15 mars och den 31 december 2022 kan du deklarera både enligt den gamla och den nya lagstiftningen.

Kommer det att finnas ett exempel på deklarationsdokument på tullverket.se? Det behövs exempel på vad som ersätter dagens SAD-blankett.

Inom EU pågår det ett arbete med att utveckla en ny layout motsvarande enhetsdokumentet som ska kunna användas som gemensam utskriftsmall.

Kommer internationella postnummer för exportör/säljare att valideras direkt vid deklaration i det nya importsystemet?

Det sker en formatvalidering av alla inskickade uppgifter.

Vi saknar information om e-tjänsterna Statistik import och Momsredovisning, som vi antar också blir påverkade av det nya importsystemet?

Vi återkommer under våren med information om just dessa e-tjänster.

Hur kommer ni att hantera omprövningar av tulldeklarationer som är inskickade i TDS efter ni har gått över helt och hållet till Tess? Måste inte dessa skickas in i TDS? Det finns ju möjlighet att ompröva en förtullning inom 3 år.

Vi arbetar med den frågan och återkommer med besked.

Under Tullnytt live den nämnde ni att man i tulltaxan kan välja mellan 2 olika lagstiftningar. Hur ska man veta vilken och varför?

Det nya importsystemet är det första systemet där du ska välja den nya lagstiftningen. För övriga deklarationstyper väljer du att deklarera enligt äldre lagstiftning.

Om man inte kan se hur garantibeloppet belastas kan det bli stopp i importen. Vad händer då?

Precis som det var innan funktionaliteten att se garantibelopp i realtid infördes, måste ni som importörer se till att ni har tillräcklig garanti så att det inte blir stopp.

Väljer vi själva datum för när vi går över och börjar använda det nya importsystemet under perioden mars–december 2022?

Ja, ni väljer själva när ni går över till det nya importsystemet. Men senast den 31 december 2022 ska alla lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet.

Om ni ska använda en system-till-systemlösning är det bra att tänka på att vara ute i god tid med era förberedelser, eftersom ansökningar och tester hanteras i turordning och det är många företag som är i samma situation.

När det gäller tullager, är det meningen att man ska ta emot både utlämningssedel och medgivande om bortförande? Vad menas med det sista meddelandet?

Det är i princip samma typ av meddelande. Lagret måste fortsatt kunna ta emot utlämningssedeln så länge företag deklarerar i det gamla systemet. Övriga meddelanden som är aktuella beroende på vilken typ av lager det är är TSPR (medgivande om bortförande) när det gäller anläggning för tillfällig lagring och CWPR (medgivande om utlämning) när det gäller tullager.

Aktiv förädling går inte att använda i det nya systemet i mars, men hur är det med passiv förädling och returer?

När varor som har exporterats ska återimporteras efter den 15 mars 2022 kan återimporten ske i det nya importsystemet.

Om man använder sig av förenklad deklaration och i det gamla systemet, hur gör man med steg 2 (kompletterande deklaration)?

Du lämnar förenklad och kompletterande deklaration på samma sätt som i dag fram till att det finns nya system på plats. Det beräknas ske i slutet av 2023 eller början av 2024.

Är tekniska specifikationer klara så att systemleverantörerna kan använda sig av dem?

Ja, tekniska specifikationer publicerades den 15 september 2021 och företagstestmiljön öppnade den 1 december. Systemleverantörerna har informationen som de behöver för att bygga och testa det nya importsystemet.

Hur deklareras särskilda förfaranden (till exempel aktiv förädling) i TID efter den 15 mars?

Särskilda förfaranden deklareras fortsatt i TID fram till att funktionalitet finns i den nya e-tjänsten (senast årsskiftet 2022/2023) .

Ska en återimport efter passiv förädling (6121) göras i det nya systemet, standardtulldeklaration? Vilka 61-koder gäller? Till exempel 6110 (retur).

Återimport, även returer, kan göras i det nya importsystemet från och med den 15 mars. Följande kombinationer kan deklareras:

 • 6110
 • 6111
 • 6121
 • 6122
 • 6123
 • 6131
 • 6171.

Vilka behörigheter behöver en användare i TID som skickar in importdeklarationer ha för att kunna skicka in och hantera importen i den nya e-tjänsten?

Tillgång till Tullverkets e-tjänster med behörigheten Import. Behörighetsadministratören på varje företag skapar och delar själv ut behörigheter till sina medarbetare.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Sidan har flyttat.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000