Tullverket - Övriga nyheter http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheterovrigt.4.1595a16515ebddfed514fd.html Övriga nyheter sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Tue, 15 Jan 2019 14:37:51 +0100 Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html Tue, 15 Jan 2019 10:06:22 +0100 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html Tue, 08 Jan 2019 11:27:00 +0100 Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html Thu, 20 Dec 2018 09:38:26 +0100 Certifikat från Turkiet utan underskrift Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html Mon, 17 Dec 2018 11:21:47 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html Mon, 17 Dec 2018 11:11:38 +0100 Ny version av KN för 2019 Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html Wed, 12 Dec 2018 14:24:30 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2019 Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html Mon, 26 Nov 2018 15:16:22 +0100 Validering för försändelser av ringa värde Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html Wed, 21 Nov 2018 14:12:25 +0100 Tullagers införande i mål Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html Mon, 05 Nov 2018 13:21:18 +0100 Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html Thu, 01 Nov 2018 10:45:45 +0100 Ändrade öppettider Från och med 1 november ändrar vi våra öppettider till Tullsvar temporärt fram till årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html Wed, 31 Oct 2018 11:18:52 +0100 Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html Mon, 29 Oct 2018 12:06:18 +0100 Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.   http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html Mon, 22 Oct 2018 13:16:58 +0200 Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html Fri, 12 Oct 2018 15:00:12 +0200 Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html Thu, 11 Oct 2018 14:57:47 +0200 Övergång tullager och anläggning för tillfällig lagring - att göra om du får ny godslokalkod I de fall ditt företag får en ny godslokalkod, i samband med övergången till det nya tullagerförfarandet eller anläggning för tillfällig lagring, kan du behöva anmäla vissa kopplingar för att den nya hanteringen ska fungera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html Wed, 10 Oct 2018 08:00:13 +0200 Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html Wed, 29 Aug 2018 09:33:49 +0200 Webbseminarium anläggning för tillfällig lagring Under webbseminariet kan du lära dig mer om den nya hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring. Seminarierna genomförs vid tre olika tillfällen i september beroende på vilket transportslag varorna ankommer med: väg, flyg eller sjö. I webbseminariet kan du passa på att ställa skriftliga frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html Fri, 17 Aug 2018 15:06:23 +0200 Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html Mon, 02 Jul 2018 11:25:57 +0200 Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018 Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html Thu, 21 Jun 2018 16:18:38 +0200 Tullverket välkomnar dom om röktobak Bolaget menade att de importerat tobaksavfall och råtobak, Tullverket menade att det istället var röktobak och därmed skulle beläggas med såväl tobaksskatt som tull. Nu ger Kammarrätten i Stockholm Tullverket rätt i en dom som meddelades på torsdagen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketvalkomnardomomroktobak.5.4481397d16411b86465285.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketvalkomnardomomroktobak.5.4481397d16411b86465285.html Thu, 14 Jun 2018 13:57:11 +0200 Samlad garanti är ett viktigt första steg – men du behöver också tillstånd till det förfarande du vill använda Du som söker tillstånd till samlad garanti måste också tänka på att söka tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det räcker inte med att ha skrivit in i det i ansökan om samlad garanti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html Wed, 13 Jun 2018 13:53:29 +0200 Ny skatt på vissa nikotinprodukter Den 1 juli 2018 införs en ny skatt på vissa nikotinprodukter. Exempel på nikotinprodukter är e-vätskor, som exempelvis ska användas i e-cigaretter, eller andra nikotinhaltiga produkter som nikotintuggummi eller nikotinspray. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html Tue, 05 Jun 2018 08:38:25 +0200 Inga fler utskick av rapporten Klarerade förenklade deklarationer Du som har tillstånd till förenklad deklaration, tillståndskod EUSDE, TVFDE eller TVFDO har tidigare fått rapporten "Klarerade förenklade deklarationer”.  Dock har Tullverket beslutat att från den 1 oktober 2018 inte längre skicka ut rapporten ”Klarerade förenklade deklarationer”  till tillståndshavare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html Thu, 24 May 2018 13:37:17 +0200 Göran Ekström blir vikarierande generaltulldirektör Regeringen har idag tillsatt Göran Ekström som vikarierande generaltulldirektör och chef för Tullverket. Han tillträder sin tjänst den 1 juni och har ett förordnande som sträcker sig som längst till den 31 oktober 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html Wed, 16 May 2018 09:20:33 +0200 Nya dokumentkoder för skjutvapen och ammunition Den 15 juni får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med skjutvapen och ammunition. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html Tue, 08 May 2018 10:56:16 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 60:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html Tue, 08 May 2018 10:15:25 +0200 Så betalar du tullräkningarna enklast i sommar För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html Fri, 06 Apr 2018 16:39:49 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.285c35fd161749ca47c9bf.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.285c35fd161749ca47c9bf.html Tue, 27 Mar 2018 10:57:24 +0200 Ny validering för tullager Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html Thu, 15 Mar 2018 09:29:01 +0100 GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018 EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html Thu, 15 Mar 2018 09:00:31 +0100 Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html Tue, 13 Mar 2018 16:08:44 +0100 Ursprungsdeklarationen och returvaror i Ceta-avtalet Här kan du läsa om vilket ursprungsland du kan ange i de ursprungsdeklarationer som används för att styrka ursprung i handeln mellan EU och Kanada, och hur du ansöker om förmånsbehandling för EU-varor som kommer i retur från Kanada. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html Tue, 13 Mar 2018 15:14:32 +0100 Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html Tue, 13 Mar 2018 08:29:01 +0100 Ny anmärkning för djurfoder Det finns en ny text till de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) för djurfoder till kapitel 23. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html Thu, 08 Feb 2018 07:59:11 +0100 Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018 Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html Wed, 31 Jan 2018 08:00:00 +0100 Förteckningen över luftfartsutrusning från TFS till webben Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html Tue, 30 Jan 2018 16:57:36 +0100 Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html Fri, 26 Jan 2018 08:19:42 +0100 Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen (WCO), Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html Tue, 16 Jan 2018 15:53:15 +0100 Övergångsperioden till nya tullagerförfarandet förlängd till 1 november 2018 För att göra övergången till det nya tullagerförfarandet så smidig som möjligt har Tullverket förlängt övergångsperioden till det nya tullagerförfarandet till den 1 november 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsperiodentillnyatullagerforfarandetforlangdtill1november2018.5.1595a16515ebddfed512b2e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsperiodentillnyatullagerforfarandetforlangdtill1november2018.5.1595a16515ebddfed512b2e.html Tue, 16 Jan 2018 15:25:17 +0100 Innan du ansöker om tullfrihet (TVTFT) – kontrollera om vetenskapliga instrument och apparater är tullfria Tullverket får ofta in ansökningar om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater som redan är tullfria och inte behöver något tillstånd. Var därför noga med att kontrollera varans varukod innan du ansöker om tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html Tue, 16 Jan 2018 09:39:28 +0100 ”Canada/EU” i ursprungsdeklarationer inom Ceta Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html Wed, 20 Dec 2017 14:59:04 +0100 Inga GSP-förmåner för Ukraina Från och med den 1 januari 2018 får Ukraina inte längre någon förmånstull genom det allmänna preferenssystemet GSP. Anledningen är att det nu finns ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html Wed, 13 Dec 2017 11:19:42 +0100 Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html Tue, 12 Dec 2017 15:06:34 +0100 Hög tid att ansöka om Rex Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html Tue, 12 Dec 2017 14:16:08 +0100 Därför avvisar vi importdeklarationer Idag blir många importdeklarationer avvisade. Det är då du som deklarant som måste komplettera deklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html Tue, 12 Dec 2017 14:15:35 +0100 Lär dig mer om tull i vår Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html Mon, 11 Dec 2017 09:26:45 +0100 Nyheter i Tulltaxan Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html Fri, 08 Dec 2017 08:19:57 +0100 Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien? Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html Thu, 30 Nov 2017 16:01:12 +0100 Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut Från och med den 1 december ska Systemet för tullbeslut bara användas för tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration, samt tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html Thu, 23 Nov 2017 10:57:24 +0100 Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html Tue, 21 Nov 2017 14:08:02 +0100 Kom ihåg att deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen Du som yrkar på tullfrihet eller tullnedsättning måste alltid deklarera en korrekt dokumentkod för ursprungsbevis. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html Fri, 17 Nov 2017 13:39:33 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html Fri, 17 Nov 2017 13:15:57 +0100 Se över dina varukoder inför årsskiftet Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html Wed, 08 Nov 2017 14:00:19 +0100 Ny version av KN för 2018 Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html Wed, 08 Nov 2017 13:52:06 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee(Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html Wed, 18 Oct 2017 16:06:24 +0200 Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html Fri, 13 Oct 2017 16:33:34 +0200 Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html Thu, 12 Oct 2017 14:02:56 +0200 Ny nationell åtgärd för explosiva varor Den 1 november får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med explosiva varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nynationellatgardforexplosivavaror.5.1595a16515ebddfed511050.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nynationellatgardforexplosivavaror.5.1595a16515ebddfed511050.html Thu, 05 Oct 2017 11:31:12 +0200 Ändringar i valideringen av CED-kontrollintyg Från den 2 oktober ändras valideringen av CED-intygens identitet i tulldeklarationen i TDS. Du som har flera CED-dokument till en och samma varupost måste därför ange en dokumentkod (C678) för varje CED-dokument. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarivalideringenavcedkontrollintyg.5.1595a16515ebddfed51409.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarivalideringenavcedkontrollintyg.5.1595a16515ebddfed51409.html Thu, 05 Oct 2017 11:24:40 +0200 Två olika dröjsmålsräntor I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html Wed, 04 Oct 2017 11:22:00 +0200 Nu är Systemet för tullbeslut igång Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html Fri, 29 Sep 2017 15:16:08 +0200 Ceta började tillämpas 21 september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html Tue, 19 Sep 2017 10:57:37 +0200 Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html Fri, 15 Sep 2017 14:00:00 +0200 Uppdaterad blankett för BKB Den 1 oktober 2017 uppdaterades ansökningsblanketten för bindande klassificeringsbesked, BKB. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradblankettforbkb.5.5c3d004415b89fa6ac72bd6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradblankettforbkb.5.5c3d004415b89fa6ac72bd6.html Wed, 13 Sep 2017 14:21:14 +0200 Inget tillstånd för TID Det tidigare kravet på ett särskilt tillstånd för att använda Tullverkets internetdeklaration TID är borttaget. Numera krävs inget särskilt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html Tue, 05 Sep 2017 08:53:02 +0200 Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du är säker på att komma in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html Thu, 24 Aug 2017 08:18:54 +0200 Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html Tue, 22 Aug 2017 12:48:16 +0200 Ceta börjar tillämpas i september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html Fri, 18 Aug 2017 15:33:48 +0200 Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html Mon, 14 Aug 2017 09:31:12 +0200 Över 41 miljoner piratkopierade varor beslagtagna inom EU I EU beslagtogs över 41 miljoner artiklar till ett värde av 672 miljoner euro under 2016. De vanligaste förfalskade varorna är cigaretter, leksaker och livsmedel. Över 80 procent av de beslagtagna varorna kommer från Kina medan Hongkong står för nästan åtta procent. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över piratkopierade varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html Wed, 12 Jul 2017 08:30:04 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 58:e mötet i Harmonized System Committee i Världstullorganisationen WCO. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5c3d004415b89fa6ac71007.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5c3d004415b89fa6ac71007.html Thu, 29 Jun 2017 11:08:39 +0200 Svensk delegation besökte Kina Den 26–28 juni var en svensk delegation ledd av statsminister Stefan Löfven på besök i Kina. Med på resan var flera statsråd, en näringslivsdelegation och ett tiotal myndighetschefer, däribland generaltulldirektör Therese Mattsson. Under besöket undertecknade hon en ny strategisk handlingsplan med Kina samt besökte den kinesiska tullmyndigheten i Dalian. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svenskdelegationbesoktekina.5.5c3d004415b89fa6ac7daa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svenskdelegationbesoktekina.5.5c3d004415b89fa6ac7daa.html Thu, 29 Jun 2017 09:57:44 +0200 Möjliga konsekvenser av Brexit Finansdepartementet har gett Tullverket i uppdrag att sammanställa ett underlag kring möjliga konsekvenser för Tullverkets verksamhet om Storbritannien lämnar det europeiska samarbetet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mojligakonsekvenseravbrexit.5.5c3d004415b89fa6ac7d73.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mojligakonsekvenseravbrexit.5.5c3d004415b89fa6ac7d73.html Wed, 21 Jun 2017 08:17:53 +0200 Nytt system för att söka tillstånd – skaffa behörighet redan nu Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det bra att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster redan nu så att du är säker på att ha tillgång till det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsystemforattsokatillstandskaffabehorighetredannu.5.5c3d004415b89fa6ac7c5b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsystemforattsokatillstandskaffabehorighetredannu.5.5c3d004415b89fa6ac7c5b.html Thu, 01 Jun 2017 11:05:22 +0200 Direkt från tillfälligt lager i hamn eller terminal till tullager Varor som du importerar från ett land utanför EU till Sverige placeras ofta på ett tillfälligt lager när de kommer in i landet. Lagret brukar ligga i en hamn eller på en terminal. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut dina varor från det tillfälliga lagret och direkt befordra dem till ett tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/direktfrantillfalligtlagerihamnellerterminaltilltullager.5.5c3d004415b89fa6ac7858.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/direktfrantillfalligtlagerihamnellerterminaltilltullager.5.5c3d004415b89fa6ac7858.html Tue, 30 May 2017 09:48:15 +0200 Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföring utförs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5c3d004415b89fa6ac78e7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5c3d004415b89fa6ac78e7.html Mon, 29 May 2017 10:17:34 +0200 Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexforeukanadaavtalet.5.5c3d004415b89fa6ac787e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexforeukanadaavtalet.5.5c3d004415b89fa6ac787e.html Wed, 24 May 2017 12:54:43 +0200 Efterkontroll av styrkande handlingar Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/efterkontrollavstyrkandehandlingar.5.5c3d004415b89fa6ac784c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/efterkontrollavstyrkandehandlingar.5.5c3d004415b89fa6ac784c.html Wed, 17 May 2017 11:01:20 +0200 Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html Tue, 16 May 2017 12:00:37 +0200 Förlängd kontroll av träemballage i sändningar från Kina Sedan våren 2013 kontrollerar Jordbruksverket särskilt träemballage som följer med vissa produkter från Kina. EU-kommissionen har nu beslutat om att förlänga kontrollsatsningen till den 31 juli 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forlangdkontrollavtraemballageisandningarfrankina.5.5c3d004415b89fa6ac75ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forlangdkontrollavtraemballageisandningarfrankina.5.5c3d004415b89fa6ac75ae.html Mon, 15 May 2017 13:14:37 +0200 Välj rätt fakturakod i tulldeklarationen Det är viktigt att du väljer rätt fakturakod i bilagda handlingar i standardtulldeklarationen eller i den kompletterande deklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valjrattfakturakoditulldeklarationen.5.5c3d004415b89fa6ac7246.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valjrattfakturakoditulldeklarationen.5.5c3d004415b89fa6ac7246.html Mon, 08 May 2017 14:25:20 +0200 Nu omprövar vi tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd Tullverket omprövar nu alla tillstånd till förenklad deklaration och kredittillstånd. Det gör vi för att kontrollera att alla villkor i den nya tullkodexen är uppfyllda. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandtillforenkladdeklarationochkredittillstand.5.5c3d004415b89fa6ac721a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandtillforenkladdeklarationochkredittillstand.5.5c3d004415b89fa6ac721a.html Tue, 18 Apr 2017 15:57:55 +0200 Ny nationell kod vid slutanvändning Från och med den 18 maj 2017 blir koden 503S obligatorisk som nationell kod för att identifiera de ärenden som deklareras till det särskilda förfarandet slutanvändning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nynationellkodvidslutanvandning.5.3505c0ef15ad0f78664ddd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nynationellkodvidslutanvandning.5.3505c0ef15ad0f78664ddd.html Mon, 03 Apr 2017 09:55:39 +0200 Din produkt, ditt ansvar 2017 Anmälan är öppen till seminariet Din produkt, ditt ansvar 2017 den 28 april som riktar sig till dig som tillverkar, importerar och distribuerar varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dinproduktdittansvar2017.5.3505c0ef15ad0f7866432c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dinproduktdittansvar2017.5.3505c0ef15ad0f7866432c.html Fri, 31 Mar 2017 14:50:58 +0200 Enklare behörighetsadministration med ny tjänst Från januari kan ditt företag sköta behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster helt självt. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare och hantera deras tillgång till tjänster.  http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enklarebehorighetsadministrationmednytjanst.5.3505c0ef15ad0f786642d0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enklarebehorighetsadministrationmednytjanst.5.3505c0ef15ad0f786642d0.html Thu, 30 Mar 2017 14:21:14 +0200 Webbseminarier – digitala dialogforum Tullverket kan nu erbjuda dialogmöten som seminarier och informationsträffar digitalt, i form av webbseminarier. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminarierdigitaladialogforum.5.3505c0ef15ad0f786642a9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminarierdigitaladialogforum.5.3505c0ef15ad0f786642a9.html Wed, 29 Mar 2017 08:42:00 +0200 Tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit Den 29 mars påbörjar Storbritannien processen att lämna EU. Tullverket har lämnat en redogörelse till Finansdepartementet över vad Brexit kan komma att innebära för näringslivet och för den egna myndigheten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullformaliteterochokadekostnaderisparenavbrexit.5.3505c0ef15ad0f78664240.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullformaliteterochokadekostnaderisparenavbrexit.5.3505c0ef15ad0f78664240.html Tue, 28 Mar 2017 23:17:02 +0200 Handelsavtalet Ceta kan snart börja användas Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsavtaletcetakansnartborjaanvandas.5.3505c0ef15ad0f78664230.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsavtaletcetakansnartborjaanvandas.5.3505c0ef15ad0f78664230.html Mon, 20 Mar 2017 13:38:47 +0100 Sök sillkvot på nettovikt Från och med 1 januari 2017 har kommissionens genomförandeförordning (EU) 1422/2016 integrerats i Tulltaxan med hänvisning till att tullkvoten 09.0740 (sill med ursprung i Norge) ska sökas på nettovikt. Nettovikt innebär fiskens vikt inklusive saltlaken fisken transporteras i. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/soksillkvotpanettovikt.5.3505c0ef15ad0f78664e3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/soksillkvotpanettovikt.5.3505c0ef15ad0f78664e3.html Fri, 17 Mar 2017 13:05:05 +0100 Nya rutiner vid aktiv förädling Den 3 april ändras rutinerna för dig som lämnar importdeklarationer för varor som efter aktiv förädling ska stanna inom EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidaktivforadling.5.3505c0ef15ad0f7866482.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidaktivforadling.5.3505c0ef15ad0f7866482.html Wed, 08 Mar 2017 11:31:31 +0100 Ny version av TDS den 18 mars TDS, Tulldatasystemet, är det datasystem som används för klarering av import- och exportärenden och för att debitera tull och moms. Den 18 mars sker förändringar i TDS på importsidan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavtdsden18mars.5.cab630d15a4bde13b620f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavtdsden18mars.5.cab630d15a4bde13b620f.html Fri, 03 Mar 2017 11:15:59 +0100 Du som importerar farmaceutiska produkter kan få tullfrihet Du kan i vissa fall få tullfrihet för kemiska ämnen och produkter som listas som farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen. Användningsområdet för de listade ämnena och produkterna är oviktigt; det är själva ämnet eller produkten som är tullfri. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dusomimporterarfarmaceutiskaprodukterkanfatullfrihet.5.cab630d15a4bde13b61aa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dusomimporterarfarmaceutiskaprodukterkanfatullfrihet.5.cab630d15a4bde13b61aa.html Wed, 08 Feb 2017 13:01:29 +0100 Att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov Det är mycket att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov. Här får du en lista med sådant som du behöver tänka på för att det ska bli rätt från början. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/atttankapanarduexporterarvarorunderpunktskatteuppskov.5.792224361590183a4d344cf.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/atttankapanarduexporterarvarorunderpunktskatteuppskov.5.792224361590183a4d344cf.html Tue, 07 Feb 2017 14:13:16 +0100 GSP-certifikat ersätts av Rex Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet har successivt börjat införas med start den 1 januari 2017. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspcertifikatersattsavrex.5.792224361590183a4d3447d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspcertifikatersattsavrex.5.792224361590183a4d3447d.html Thu, 26 Jan 2017 09:19:00 +0100 Världstulldagen 2017 Den 26 januari är det Världstulldagen 2017. Årets tema är "Data Analysis for Effective Border Management", dataanalys för effektiv gränskontroll. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2017.5.792224361590183a4d3425b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2017.5.792224361590183a4d3425b.html Wed, 25 Jan 2017 10:22:35 +0100 Deklarera svavelskatt på rätt sätt Tullverket har uppmärksammat flera deklarationer med felaktiga beräkningar när det gäller svavelskatt. Det handlar om de fall då svavelskatten ska betalas till oss. Du som är registrerad för punktskatt för bränsle hos Skatteverket betalar i stället avgifterna direkt till Skatteverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerasvavelskattparattsatt.5.792224361590183a4d341bd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerasvavelskattparattsatt.5.792224361590183a4d341bd.html Tue, 24 Jan 2017 10:41:39 +0100 Myndighetsgemensamt projekt för gränskontroll av buljonger Tullverket och Livsmedelsverket har under 2017 ett gemensamt projekt för kontroll av alla sändningar innehållande animaliska buljonger som klassificeras enligt HS-nummer 2104 10. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensamtprojektforgranskontrollavbuljonger.5.792224361590183a4d341ad.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensamtprojektforgranskontrollavbuljonger.5.792224361590183a4d341ad.html Mon, 23 Jan 2017 09:11:29 +0100 Förändrade varukoder för dig med tillstånd till aktiv förädling Du som har tillstånd till aktiv förädling behöver tänka på att många varukoder vid varje årsskifte försvinner och ändras. När du deklarerar en import till aktiv förädling valideras den mot tillståndet och det HS- eller KN-nummer som finns i tillståndet. Om varukoden har försvunnit eller ändrats, avvisas deklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradevarukoderfordigmedtillstandtillaktivforadling.5.792224361590183a4d340e7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradevarukoderfordigmedtillstandtillaktivforadling.5.792224361590183a4d340e7.html