Tullverket - Övriga nyheter http://www.tullverket.se/aktuellt/nyheter/nyheterforforetag/nyheterovrigt.4.1595a16515ebddfed514fd.html Övriga nyheter sv Tullverket Sitevision Tue, 13 Feb 2024 15:35:36 +0100 Så yrkar du på momsfrihet i standardtulldeklaration import För att yrka på momsfrihet i det nya importsystemet behöver du ange den nya koden F45. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sayrkardupamomsfrihetistandardtulldeklarationimport.5.586d06b518b6116f9854204b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sayrkardupamomsfrihetistandardtulldeklarationimport.5.586d06b518b6116f9854204b.html Mon, 29 Jan 2024 10:03:08 +0100 Ange rätt tullkontor i NCTS För att undvika långa svarstider är det viktigt att du anger rätt tullkontor i NCTS. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/angeratttullkontorincts.5.586d06b518b6116f98528290.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/angeratttullkontorincts.5.586d06b518b6116f98528290.html Tue, 02 Jan 2024 10:36:11 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.586d06b518b6116f985c8a7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.586d06b518b6116f985c8a7.html Thu, 21 Dec 2023 10:38:51 +0100 Omställningen för järnvägstransport skjuts fram Tullverket har sedan 2020 fört dialog med näringslivet om den omställning som krävs för att hanteringen av järnvägstransporter ska anpassas till tullkodexen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omstallningenforjarnvagstransportskjutsfram.5.586d06b518b6116f9858f38.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omstallningenforjarnvagstransportskjutsfram.5.586d06b518b6116f9858f38.html Thu, 21 Dec 2023 08:10:37 +0100 Nu finns det 12:e sanktionspaketet på plats Ytterligare ett sanktionspaket beslutades av EU-kommissionen den 18 december 2023. De restriktiva åtgärderna syftar bland annat till att stoppa Ryssland från att få inkomster eller produkter med dubbel användning eller andra produkter som förbättrar Rysslands militära och tekniska kapacitet eller stärker landets försvars- och säkerhetssektor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufinnsdet12esanktionspaketetpaplats.5.586d06b518b6116f9858edf.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufinnsdet12esanktionspaketetpaplats.5.586d06b518b6116f9858edf.html Tue, 19 Dec 2023 10:18:54 +0100 Vad innebär det att införandeperioden för standardtulldeklaration import är över? Från och med den 1 januari ska alla typer av standardtulldeklarationer lämnas i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebardetattinforandeperiodenforstandardtulldeklarationimportarover.5.586d06b518b6116f985845a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebardetattinforandeperiodenforstandardtulldeklarationimportarover.5.586d06b518b6116f985845a.html Tue, 12 Dec 2023 14:31:04 +0100 Ny beloppsgräns för import- och exporttullbelopp Beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta ändras efter årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforimportochexporttullbelopp.5.586d06b518b6116f9855d9b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforimportochexporttullbelopp.5.586d06b518b6116f9855d9b.html Tue, 12 Dec 2023 13:00:00 +0100 Krav på godkända platser vid sjötransporter – hur påverkar det dig? Dagens tullklareringsområden och trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid, TVTTF) kommer att sluta gälla den 1 april 2024. Detta medför nya krav och kan innebära stora förändringar för dig som importerar eller dig som agerar ombud åt andra. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpagodkandaplatservidsjotransporterhurpaverkardetdig.5.586d06b518b6116f9855e03.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpagodkandaplatservidsjotransporterhurpaverkardetdig.5.586d06b518b6116f9855e03.html Tue, 12 Dec 2023 12:30:00 +0100 Förändringar i trafiktillstånden mellan Sverige och Norge Efter årsskiftet ändras trafiktillstånd för landsvägstrafik mellan Sverige och Norge. Tillstånden byter namn till trafiktillåtelse och det kommer att tydliggöras vilka villkor som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandringaritrafiktillstandenmellansverigeochnorge.5.586d06b518b6116f9855ddc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandringaritrafiktillstandenmellansverigeochnorge.5.586d06b518b6116f9855ddc.html Tue, 05 Dec 2023 10:48:26 +0100 Hur påverkas dina tullrutiner när gränstullsamarbetet med Åland upphör? Gränstullsamarbetsavtalet med Åland gällande klarering av varor och transportmedel till och från Sverige upphör den 1 januari 2024. Det här innebär att de tulldeklarationer som hittills har omhändertagits av åländska tullen för svensk räkning kommer att hanteras av Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurpaverkasdinatullrutinernargranstullsamarbetetmedalandupphor.5.586d06b518b6116f9853ad7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurpaverkasdinatullrutinernargranstullsamarbetetmedalandupphor.5.586d06b518b6116f9853ad7.html Fri, 01 Dec 2023 16:06:24 +0100 Uppdaterad teknisk specifikation för import Efter att en del felaktigheter upptäckts i de delar av importspecifikationen som rör förenklad och kompletterande deklaration, finns nu en ny version av SCTS-IMPORT publicerad. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradtekniskspecifikationforimport.5.586d06b518b6116f985196e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradtekniskspecifikationforimport.5.586d06b518b6116f985196e.html Tue, 28 Nov 2023 09:56:55 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2024 Värdegränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs till 1 800 kronor från och med årsskiftet. Samtidigt höjs gränsen för schablonberäkning av tull till 8 100 kronor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2024.5.586d06b518b6116f985158a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2024.5.586d06b518b6116f985158a.html Tue, 14 Nov 2023 14:02:47 +0100 Ange it-system i fordonsanmälan för en effektivare handläggning Om du tydligt anger i vilka it-system som LRN- och MRN-numren hör hemma då du lämnar en fordonsanmälan över disk så underlättar du vår handläggning på tullklareringsexpeditionen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/angeitsystemifordonsanmalanforeneffektivarehandlaggning.5.586d06b518b6116f98596c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/angeitsystemifordonsanmalanforeneffektivarehandlaggning.5.586d06b518b6116f98596c.html Tue, 31 Oct 2023 12:41:43 +0100 Gränstullsamarbetet med Åland upphör Gränstullsamarbetsavtalet med Åland gällande klarering av varor och transportmedel till och från Sverige upphör den 1 januari 2024. Du som har handel till eller från Åland kommer att beröras av de här förändringarna och behöver se över dina tullrutiner. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/granstullsamarbetetmedalandupphor.5.586d06b518b6116f985234.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/granstullsamarbetetmedalandupphor.5.586d06b518b6116f985234.html Tue, 31 Oct 2023 11:29:04 +0100 Ny version av KN för 2024 Från den 1 januari 2024 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2024.5.586d06b518b6116f9852e7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2024.5.586d06b518b6116f9852e7.html Mon, 30 Oct 2023 14:15:56 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till de förklarande anmärkningarna till HS EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 26 oktober 2023. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.586d06b518b6116f985260.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.586d06b518b6116f985260.html Wed, 25 Oct 2023 13:31:27 +0200 Förtydligande kring dokumentationskravet för vissa järn- och stålprodukter En skriftlig försäkran eller deklaration från exportören eller tillverkaren som bekräftar att den importerade produkten inte innehåller något ryskt stål eller järn kan användas som styrkande dokumentation http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandekringdokumentationskravetforvissajarnochstalprodukter.5.586d06b518b6116f985ec.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandekringdokumentationskravetforvissajarnochstalprodukter.5.586d06b518b6116f985ec.html Mon, 16 Oct 2023 13:35:06 +0200 E-tjänst för momsredovisning kopplad till nya importsystemet En ny e-tjänst för momsredovisning kopplad till det nya importsystemet har öppnat. E-tjänsten går att nå från startsidan i portalen e-tjänster för företag eller från sidan som beskriver e-tjänsten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstformomsredovisningkoppladtillnyaimportsystemet.5.3e6caad21870dc6781c6475.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstformomsredovisningkoppladtillnyaimportsystemet.5.3e6caad21870dc6781c6475.html Wed, 27 Sep 2023 12:07:48 +0200 Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpadokumentationforvissajarnochstalprodukter.5.3e6caad21870dc6781c5ae6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpadokumentationforvissajarnochstalprodukter.5.3e6caad21870dc6781c5ae6.html Fri, 08 Sep 2023 11:16:54 +0200 Ny platskod i importdeklarationen från 1 oktober En ny platskod (godslokalkod), SFA, ska anges från och med den 1 oktober 2023 vid avslut av aktiv förädling och tillfällig införsel genom en importdeklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyplatskodiimportdeklarationenfran1oktober.5.3e6caad21870dc6781c4a83.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyplatskodiimportdeklarationenfran1oktober.5.3e6caad21870dc6781c4a83.html Tue, 05 Sep 2023 16:05:32 +0200 Exporterar du varor via Finland? Om du som svensk exportör exporterar varor via Finland måste du från och med den 12 september i år alltid hänföra varorna till export i Sverige om sändningen är värd över 3 000 euro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exporterarduvarorviafinland.5.3e6caad21870dc6781c4a2b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exporterarduvarorviafinland.5.3e6caad21870dc6781c4a2b.html Mon, 28 Aug 2023 14:10:40 +0200 Nya regler för hästägare som ska till Sverige för tävling eller avel Från och med 1 september så ska du som ska föra in häst i Sverige ta med dig ställd garanti samt tulldokument. Det innebär att den förenkling som tidigare tillämpats vid tillfällig införsel av hästar för tävling och avel inte längre kommer att vara aktuell. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyareglerforhastagaresomskatillsverigefortavlingelleravel.5.3e6caad21870dc6781c475b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyareglerforhastagaresomskatillsverigefortavlingelleravel.5.3e6caad21870dc6781c475b.html Wed, 26 Jul 2023 08:40:38 +0200 Godkända ursprungsintyg från Ghana från den 20 augusti 2023 Från och med den 20 augusti 2023 används systemet för registrerade exportörer vid export från Ghana. Varken varucertifikat EUR.1 som har utfärdats av en myndighet eller ursprungsdeklarationer som har upprättats av godkända exportörer godtas vid import till EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranghanafranden20augusti2023.5.3e6caad21870dc6781c4246.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranghanafranden20augusti2023.5.3e6caad21870dc6781c4246.html Thu, 22 Jun 2023 15:10:25 +0200 Tullmyndigheten i Litauen skärper kontrollerna ytterligare Tullmyndigheten i Litauen har infört ett nytt förfarande vid export för att få bukt med kringgåenden av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullmyndighetenilitauenskarperkontrollernaytterligare.5.3e6caad21870dc6781c3f33.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullmyndighetenilitauenskarperkontrollernaytterligare.5.3e6caad21870dc6781c3f33.html Wed, 14 Jun 2023 11:59:55 +0200 Fråga på status för en tulldeklaration i vår nya e-tjänst I e-tjänsten Fråga status kan du se statusen på ett ärende som är deklarerat enligt den nya lagstiftningen. Du kan se om statusen är ”ingiven” eller ”frigjord”.  http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fragapastatusforentulldeklarationivarnyaetjanst.5.3e6caad21870dc6781c3944.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fragapastatusforentulldeklarationivarnyaetjanst.5.3e6caad21870dc6781c3944.html Tue, 23 May 2023 11:43:02 +0200 Begär ogiltigförklarande av en importdeklaration i vår e-tjänst I e-tjänsten Tulldeklaration import kan du ogiltigförklara en importdeklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/begarogiltigforklarandeavenimportdeklarationivaretjanst.5.3e6caad21870dc6781c2dee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/begarogiltigforklarandeavenimportdeklarationivaretjanst.5.3e6caad21870dc6781c2dee.html Mon, 08 May 2023 00:01:00 +0200 Till dig som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden Tullverket inför ny rutin för föranmälan vid export av krigsmateriel (KM) eller produkter med dubbla användningsområden (PDA). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tilldigsomexporterarkrigsmaterielellerproduktermeddubblaanvandningsomraden.5.3e6caad21870dc6781c1713.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tilldigsomexporterarkrigsmaterielellerproduktermeddubblaanvandningsomraden.5.3e6caad21870dc6781c1713.html Tue, 02 May 2023 11:07:49 +0200 Nu får du information om avgifter i e-tjänsten Tulldeklaration import I e-tjänsten Tulldeklaration import kan du nu se ett ärendes samlade avgifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufarduinformationomavgifterietjanstentulldeklarationimport.5.3e6caad21870dc6781c11ff.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufarduinformationomavgifterietjanstentulldeklarationimport.5.3e6caad21870dc6781c11ff.html Tue, 25 Apr 2023 11:44:20 +0200 Rysk teknikanskaffning försöker kringgå gällande sanktioner Var uppmärksam mot exporter av teknik som via bulvaner kan hamna i Ryssland trots handelsrestriktioner. Säkerhetspolisen har tagit fram information om vad exportföretag kan tänka på. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ryskteknikanskaffningforsokerkringgagallandesanktioner.5.3e6caad21870dc6781cf02.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ryskteknikanskaffningforsokerkringgagallandesanktioner.5.3e6caad21870dc6781cf02.html Tue, 11 Apr 2023 11:06:44 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till de förklarande anmärkningarna till HS EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 29 mars 2023. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.3e6caad21870dc6781c80e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.3e6caad21870dc6781c80e.html Mon, 27 Mar 2023 13:33:48 +0200 Handeln med Ukraina För att alla som planerar att handla med Ukraina ska känna sig trygga har ukrainska tullmyndigheter gått ut med ett meddelande om att gränsövergångar mellan EU och landet är öppna och säkra. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelnmedukraina.5.3e6caad21870dc6781c383.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelnmedukraina.5.3e6caad21870dc6781c383.html Tue, 28 Feb 2023 10:35:42 +0100 Starta transitering till Ukraina Ukraina är sedan den 1 oktober förra året medlem i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/startatransiteringtillukraina.5.5cd7c3ed18673838133240.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/startatransiteringtillukraina.5.5cd7c3ed18673838133240.html Tue, 20 Dec 2022 14:01:53 +0100 Ny beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta Beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta ändras efter årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforimportochexporttullbeloppochranta.5.21f3dd0d183a9e9ca642963.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforimportochexporttullbeloppochranta.5.21f3dd0d183a9e9ca642963.html Tue, 20 Dec 2022 13:22:50 +0100 Giltighetstiden för tidigare utfärdade GSP‑certifikat löper ut vid årsskiftet Från den 1 januari kan du inte längre hänvisa till GSP-certifikat för att yrka på förmånsbehandling. Du som före årsskiftet ska deklarera ett GSP‑certifikat måste lämna deklarationen i det gamla importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/giltighetstidenfortidigareutfardadegspcertifikatloperutvidarsskiftet.5.21f3dd0d183a9e9ca642860.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/giltighetstidenfortidigareutfardadegspcertifikatloperutvidarsskiftet.5.21f3dd0d183a9e9ca642860.html Fri, 16 Dec 2022 09:51:12 +0100 Godkända ursprungsintyg från Elfenbenskusten från 2 december Från och med den 2 december 2022 används systemet för registrerade exportörer, Rex-systemet, vid export från Elfenbenskusten. Varken varucertifikat EUR.1 som har utfärdats av en myndighet eller ursprungsdeklarationer som har upprättats av godkända exportörer godtas vid import till EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranelfenbenskustenfran2december.5.21f3dd0d183a9e9ca6427ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranelfenbenskustenfran2december.5.21f3dd0d183a9e9ca6427ea.html Wed, 14 Dec 2022 11:47:00 +0100 Ny värdegräns för tullvärdedeklarationer Värdegränsen för att lämna tullvärdedeklaration i vissa fall ändras vid årsskiftet till 217 486 kronor. Den nya värdegränsen gäller även för att lämna motsvarande uppgifter i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransfortullvardedeklarationer.5.21f3dd0d183a9e9ca6426cb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransfortullvardedeklarationer.5.21f3dd0d183a9e9ca6426cb.html Mon, 12 Dec 2022 12:57:58 +0100 Ny beräkningsmetod för växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift efter årsskiftet Från och med den 1 januari 2023 beräknas växtskyddsavgiften och kvalitetskontrollavgiften på ett nytt sätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyberakningsmetodforvaxtskyddsavgiftochkvalitetskontrollavgiftefterarsskiftet.5.21f3dd0d183a9e9ca64258e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyberakningsmetodforvaxtskyddsavgiftochkvalitetskontrollavgiftefterarsskiftet.5.21f3dd0d183a9e9ca64258e.html Wed, 07 Dec 2022 09:41:44 +0100 Ändrad hantering av ansökan om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör Nu finns det en ny och förbättrad blankett för att ansöka om tillgång till Tullverkets e-tjänser och anmäla en behörighetsadministratör. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavansokanomtillgangtilltullverketsetjansterochanmalanavbehorighetsadministrator.5.21f3dd0d183a9e9ca6421b4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavansokanomtillgangtilltullverketsetjansterochanmalanavbehorighetsadministrator.5.21f3dd0d183a9e9ca6421b4.html Wed, 07 Dec 2022 09:41:44 +0100 Ändrad hantering av avräkningsnotor för aktiv förädling och slutanvändning Nu kan du använda vår nya e-tjänst för att skapa och skicka avräkningsnotor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavavrakningsnotorforaktivforadlingochslutanvandning.5.21f3dd0d183a9e9ca6421a7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavavrakningsnotorforaktivforadlingochslutanvandning.5.21f3dd0d183a9e9ca6421a7.html Wed, 07 Dec 2022 09:41:44 +0100 Ändrad hantering av ansökan om ändring och återbetalning för privatpersoner Nu finns det en blankett som privatpersoner kan använda för att ansöka om ändring och återbetalning av avgifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavansokanomandringochaterbetalningforprivatpersoner.5.21f3dd0d183a9e9ca64219a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradhanteringavansokanomandringochaterbetalningforprivatpersoner.5.21f3dd0d183a9e9ca64219a.html Wed, 23 Nov 2022 15:44:13 +0100 Prenumerera på driftinformation Tullverket ändrar prenumerationen på driftinformation och du behöver själv anmäla intresse om du vill få mejl när ny driftinformation publiceras. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/prenumererapadriftinformation.5.1ab2c94518089520c9411b2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/prenumererapadriftinformation.5.1ab2c94518089520c9411b2.html Thu, 17 Nov 2022 16:37:16 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2023 Värdegränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs till 1 700 kronor från och med årsskiftet. Samtidigt höjs gränsen för schablonberäkning av tull till 7 600 kronor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2023.5.21f3dd0d183a9e9ca64bbc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2023.5.21f3dd0d183a9e9ca64bbc.html Tue, 08 Nov 2022 15:01:37 +0100 AEO-tillstånd – ett partnerskap som främjar bibehållen kvalitet Att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO) kan ge dig som tillståndshavare förmåner i form av förenklingar, men det ställer också krav på att företaget uppfyller alla villkor och kriterier. Tullverket följer kontinuerligt upp och granskar tillstånd för att kontrollera att villkoren fortfarande är uppfyllda. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/aeotillstandettpartnerskapsomframjarbibehallenkvalitet.5.21f3dd0d183a9e9ca64940.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/aeotillstandettpartnerskapsomframjarbibehallenkvalitet.5.21f3dd0d183a9e9ca64940.html Tue, 08 Nov 2022 14:25:48 +0100 Ny version av KN för 2023 Från den 1 januari 2023 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2023.5.21f3dd0d183a9e9ca6494e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2023.5.21f3dd0d183a9e9ca6494e.html Tue, 08 Nov 2022 13:32:19 +0100 Kontrollinsats på avslut av transiteringar Tullverket gjorde i slutet av september en punktinsats för att kontrollera att rutiner och regler för avslut av transiteringar efterlevs. Kontrollinsatsen gjorde nedslag på tullager och anläggningar för tillfällig lagring i Göteborgs- och Stockholmstrakten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollinsatspaavslutavtransiteringar.5.21f3dd0d183a9e9ca647a6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollinsatspaavslutavtransiteringar.5.21f3dd0d183a9e9ca647a6.html Tue, 25 Oct 2022 08:47:35 +0200 Svarskodlistan TDR050 En ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.21f3dd0d183a9e9ca644bb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.21f3dd0d183a9e9ca644bb.html Mon, 24 Oct 2022 12:15:46 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till de förklarande anmärkningarna till HS EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 20 oktober 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.21f3dd0d183a9e9ca644ad.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartilldeforklarandeanmarkningarnatillhs.5.21f3dd0d183a9e9ca644ad.html Tue, 13 Sep 2022 12:36:04 +0200 Ukrainas anslutning till transitering- och SAD-konventionen Ukraina har fått erbjudande om att ansluta sig till konventionen om gemensamt transiteringsförfarande från den 1 oktober. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ukrainasanslutningtilltransiteringochsadkonventionen.5.1ab2c94518089520c9420aa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ukrainasanslutningtilltransiteringochsadkonventionen.5.1ab2c94518089520c9420aa.html Wed, 10 Aug 2022 17:57:17 +0200 Türkiye i ursprungsintyg och varucertifikat A.TR. Handlar du med Turkiet? Då kan det vara bra att känna till att Turkiet har lämnat önskemål om att det nya namnet ”Türkiye” ska användas i ursprungsintyg och varucertifikat A.TR. som upprättas och utfärdas i EU:s medlemsstater. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/turkiyeiursprungsintygochvarucertifikatatr.5.1ab2c94518089520c941971.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/turkiyeiursprungsintygochvarucertifikatatr.5.1ab2c94518089520c941971.html Thu, 30 Jun 2022 14:38:42 +0200 Ny funktionalitet standardtulldeklaration import Från och med den 30 juni kan du lämna standardtulldeklarationer som innehåller licenser för avräkning i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyfunktionalitetstandardtulldeklarationimport.5.1ab2c94518089520c9416d1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyfunktionalitetstandardtulldeklarationimport.5.1ab2c94518089520c9416d1.html Mon, 20 Jun 2022 16:10:42 +0200 Godkänn att ett ombud får lämna dina deklarationer Många företag använder ett så kallat tullombud. Ombudet måste ha en fullmakt från dig för att kunna agera i ditt namn. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkannattettombudfarlamnadinadeklarationer.5.1ab2c94518089520c9411c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkannattettombudfarlamnadinadeklarationer.5.1ab2c94518089520c9411c9.html Wed, 08 Jun 2022 09:05:26 +0200 Justering av felaktiga tullsatser EU-kommissionen ändrar nu ett par tullsatser som blev fel när man införde nya varukoder den 1 januari 2022. De varor det handlar om är 3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska ämnen samt likkistor av träfiberskivor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/justeringavfelaktigatullsatser.5.1ab2c94518089520c94d26.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/justeringavfelaktigatullsatser.5.1ab2c94518089520c94d26.html Tue, 24 May 2022 16:47:21 +0200 Viktigt för lagerhavare att kunna ta emot medgivande om bortförande eller utlämning Du som är lagerhavare och själv vill kunna ta emot meddelanden om att varor får lämnas ut från ditt lager behöver prenumerera på meddelandena UTL och CWPR eller TSPR. Om du väljer att inte prenumerera på meddelandena via EDI så kan TSPR och CWPR hämtas via Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtforlagerhavareattkunnataemotmedgivandeombortforandeellerutlamning.5.1ab2c94518089520c9492b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtforlagerhavareattkunnataemotmedgivandeombortforandeellerutlamning.5.1ab2c94518089520c9492b.html Tue, 24 May 2022 10:50:25 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 12 maj 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1ab2c94518089520c94937.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1ab2c94518089520c94937.html Thu, 12 May 2022 10:55:50 +0200 Nu kan du återkalla en Rex-registrering digitalt Om du är registrerad exportör (Rex) och vill återkalla din registrering kan du nu göra det digitalt i Systemet för registrerade exportörer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nukanduaterkallaenrexregistreringdigitalt.5.1ab2c94518089520c94462.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nukanduaterkallaenrexregistreringdigitalt.5.1ab2c94518089520c94462.html Tue, 10 May 2022 10:52:57 +0200 Tillstånd till samlad garanti (CGU) flyttas till Systemet för tullbeslut, CDS Tullverket flyttar alla tillstånd till samlad garanti (CGU) till Systemet för tullbeslut, CDS. När ditt tillstånd har flyttats över ska du hantera tillståndet där, till exempel om du vill göra ändringar eller återkalla tillståndet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillsamladgaranticguflyttastillsystemetfortullbeslutcds.5.1ab2c94518089520c94151.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillsamladgaranticguflyttastillsystemetfortullbeslutcds.5.1ab2c94518089520c94151.html Mon, 09 May 2022 08:57:32 +0200 Fler länder använder nya Pem-reglerna Brukar du exportera eller importera varor till eller från ett Pem-land med ursprungsintyg? Den 1 september 2021 började flera Pem-länder tillämpa nya regler och efter hand har ytterligare länder och områden anslutit sig. Senaste området att komma överens med EU om att använda de nya reglerna är EES (Island, Liechtenstein, och Norge). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flerlanderanvandernyapemreglerna.5.1ab2c94518089520c9413a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flerlanderanvandernyapemreglerna.5.1ab2c94518089520c9413a.html Fri, 08 Apr 2022 08:27:48 +0200 Har du koll på dina nya tillståndsnummer? De tillstånd du har hos Tullverket får nya tillståndsnummer när Tullverket flyttar dem till Systemet för tullbeslut. Kontrollera dina tillståndsnummer så att du eller ditt ombud anger rätt nummer i tulldeklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hardukollpadinanyatillstandsnummer.5.a62602917de14e43272baa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hardukollpadinanyatillstandsnummer.5.a62602917de14e43272baa.html Tue, 08 Mar 2022 13:31:42 +0100 Nytt utseende här på tullverket.se Har du märkt att den här webbplatsen ser annorlunda ut? Vi har en ny startsida och en ny meny. Du hittar länkar till företagssidorna lite längre ner på startsidan och som en egen flik i menyn. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttutseendeharpatullverketse.5.a62602917de14e4327146d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttutseendeharpatullverketse.5.a62602917de14e4327146d.html Sun, 27 Feb 2022 16:02:18 +0100 Exportrestriktioner till Ryssland Från den 26 februari råder exportförbud för många varor till Ryssland. Tullverket kontrollerar exporter till Ryssland extra noggrant. Det kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionertillryssland.5.a62602917de14e4327103d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionertillryssland.5.a62602917de14e4327103d.html Tue, 22 Feb 2022 13:12:20 +0100 Goda resultat och viktigt arbete för framtiden – årsredovisningen för 2021 är klar Årsredovisningen för 2021 är beslutad av generaltulldirektör Charlotte Svensson och har lämnats in till Finansdepartementet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godaresultatochviktigtarbeteforframtidenarsredovisningenfor2021arklar.5.a62602917de14e4327eba.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godaresultatochviktigtarbeteforframtidenarsredovisningenfor2021arklar.5.a62602917de14e4327eba.html Wed, 09 Feb 2022 13:40:44 +0100 Gränsövergångar längs Norgegränsen öppnas Inreseförbudet från EU- och EES-länder har tagits bort. I och med det öppnas de gränsövergångar vid Norgegränsen som tillfälligt har varit stängda. Det kan påverka dig som har ett trafiktillstånd utfärdat av Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gransovergangarlangsnorgegransenoppnas.5.a62602917de14e4327940.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gransovergangarlangsnorgegransenoppnas.5.a62602917de14e4327940.html Wed, 19 Jan 2022 10:20:42 +0100 Hantering av varor och lagring av likvärdiga varor på tullager Villkoren för hur varor får hanteras på tullager och villkoren för lagring av likvärdiga varor har ändrats. Har du tillstånd att lagra likvärdiga varor på ditt tullager kommer Tullverket att kontakta dig. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hanteringavvarorochlagringavlikvardigavarorpatullager.5.a62602917de14e43273c4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hanteringavvarorochlagringavlikvardigavarorpatullager.5.a62602917de14e43273c4.html Fri, 14 Jan 2022 14:46:07 +0100 Ny funktion i Tulltaxan Från och med den 15 januari kommer det att se lite annorlunda ut i Tulltaxan än tidigare. På vissa ställen kommer du att kunna välja mellan att deklarera enligt den äldre eller den nya lagstiftningen. Till att börja med ska du använda det förifyllda valet "Deklarera enligt äldre lagstiftning". http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyfunktionitulltaxan.5.a62602917de14e432739d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyfunktionitulltaxan.5.a62602917de14e432739d.html Thu, 30 Dec 2021 11:14:36 +0100 Tillfälligt stopp av ATA-carneter från och till Brasilien Från och med den 1 januari 2022 kan du inte använda ATA-carneter från och till Brasilien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtstoppavatacarneterfranochtillbrasilien.5.a62602917de14e4327ef.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtstoppavatacarneterfranochtillbrasilien.5.a62602917de14e4327ef.html Thu, 30 Dec 2021 08:44:47 +0100 Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid-19 upphör Från och med den 1 januari 2022 behöver du inte längre något exporttillstånd för att exportera vacciner mot covid‑19. Däremot ska du fortfarande ange en tilläggskod för företaget och hur många doser du exporterar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19upphor.5.a62602917de14e4327cd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19upphor.5.a62602917de14e4327cd.html Wed, 29 Dec 2021 13:58:32 +0100 Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 30 juni 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.a62602917de14e4327ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.a62602917de14e4327ac.html Tue, 21 Dec 2021 15:59:31 +0100 Ny värdegräns för schablonberäkning av tull den 1 januari 2022 Det kommer att publiceras ett nytt tillkännagivande angående nya värdegränser som börjar att gälla vid årsskiftet. Bland annat kommer beloppsgränsen för schablonberäkning av tull att sänkas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransforschablonberakningavtullden1januari2022.5.260f1bcf17c73e3460e2b95.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransforschablonberakningavtullden1januari2022.5.260f1bcf17c73e3460e2b95.html Mon, 20 Dec 2021 17:11:46 +0100 Stängda gränsövergångar längs Norgegränsen Med anledning av ändringar i inreseförbudet stängs vissa gränsövergångar längs Norgegränsen. Det kan påverka dig som har trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge utfärdat av Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stangdagransovergangarlangsnorgegransen.5.260f1bcf17c73e3460e2a6f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stangdagransovergangarlangsnorgegransen.5.260f1bcf17c73e3460e2a6f.html Thu, 16 Dec 2021 09:04:54 +0100 Dom i mål om tull och mervärdesskatt En dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 7 oktober 2021 berör hur tull och moms ska hanteras när en tullskuld har uppkommit genom bristande efterlevnad. Här kan du läsa Tullverkets analys av domen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/domimalomtullochmervardesskatt.5.260f1bcf17c73e3460e2984.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/domimalomtullochmervardesskatt.5.260f1bcf17c73e3460e2984.html Fri, 03 Dec 2021 09:02:33 +0100 Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av en tulldeklaration för importer av varor till Storbritannien från EU gäller året ut. Om du har upprättat ursprungsförsäkringar under 2021 måste du också ha fått alla leverantörsdeklarationer senast den 1 januari 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagvidhandelmedstorbritannienupphorvidarsskiftet.5.260f1bcf17c73e3460e2198.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagvidhandelmedstorbritannienupphorvidarsskiftet.5.260f1bcf17c73e3460e2198.html Tue, 09 Nov 2021 08:33:54 +0100 Förändrade varukoder från den 1 januari 2022 Från den 1 januari 2022 gäller många nya varukoder i Tulltaxan. Här hittar du information om vad som ändras och tabeller där du kan jämföra gamla och nya varukoder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradevarukoderfranden1januari2022.5.260f1bcf17c73e3460e15a0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradevarukoderfranden1januari2022.5.260f1bcf17c73e3460e15a0.html Tue, 12 Oct 2021 10:58:16 +0200 Nu blir det enklare att deklarera korrekt kemikalieskatt Från och med den 1 november ska du ange antal (styck) för vissa varukoder som omfattas av kemikalieskatt. Detta gör det enklare att deklarera skatten korrekt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nublirdetenklareattdeklarerakorrektkemikalieskatt.5.1595e959179a7cfd5c718e9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nublirdetenklareattdeklarerakorrektkemikalieskatt.5.1595e959179a7cfd5c718e9.html Tue, 12 Oct 2021 09:30:24 +0200 Exporterar du produkter med dubbla användningsområden? I samband med att den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021 infördes nya dokumentkoder. Koden X002 har upphört och är nu ersatt av nya dokumentkoder knutna till typ av tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exporterarduproduktermeddubblaanvandningsomraden.5.1595e959179a7cfd5c71944.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exporterarduproduktermeddubblaanvandningsomraden.5.1595e959179a7cfd5c71944.html Tue, 12 Oct 2021 08:51:39 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till förklarande anmärkningar till HS EU har godkänt nya klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 1 oktober 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595e959179a7cfd5c71952.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595e959179a7cfd5c71952.html Thu, 07 Oct 2021 08:09:24 +0200 Godkända ursprungsintyg från Zimbabwe från 1 juli Från och med den 1 juli 2021 används systemet för registrerade exportörer, Rex-systemet, vid export från Zimbabwe. I och med att landet har gått över till Rex kan varken varucertifikat EUR.1 som har utfärdats av en myndighet eller fakturadeklarationer som har upprättats av godkända exportörer godtas vid import till EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranzimbabwefran1juli.5.1595e959179a7cfd5c71889.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/godkandaursprungsintygfranzimbabwefran1juli.5.1595e959179a7cfd5c71889.html Thu, 30 Sep 2021 13:19:49 +0200 Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid-19 förlängs EU-kommissionen förlänger kravet på exporttillstånd för vacciner mot covid‑19 till och med den 31 december 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c71607.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c71607.html Tue, 31 Aug 2021 14:56:23 +0200 Nu kan du bara hantera Rex-registreringar digitalt Vill du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex), eller behöver du ändra i en redan giltig registrering? Från den 1 september kan du bara göra det i det EU‑gemensamma Rex‑systemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nukandubarahanterarexregistreringardigitalt.5.1595e959179a7cfd5c7f9c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nukandubarahanterarexregistreringardigitalt.5.1595e959179a7cfd5c7f9c.html Thu, 26 Aug 2021 09:04:22 +0200 Nya regler inom Pem från den 1 september Handlar du med länder i Pem-området och brukar du då använda ursprungsintyg? Från den 1 september kommer det att finnas nya regler för detta. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyareglerinompemfranden1september.5.1595e959179a7cfd5c7ded.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyareglerinompemfranden1september.5.1595e959179a7cfd5c7ded.html Fri, 20 Aug 2021 12:49:09 +0200 Ny förordning för produkter med dubbla användningsområden den 9 september Handlar du med produkter med dubbla användningsområden (PDA)? Från den 9 september kommer en ny förordning för PDA att träda i kraft. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyforordningforproduktermeddubblaanvandningsomradenden9september.5.1595e959179a7cfd5c7e2a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyforordningforproduktermeddubblaanvandningsomradenden9september.5.1595e959179a7cfd5c7e2a.html Fri, 20 Aug 2021 12:48:35 +0200 Nytt generellt tillstånd vid utförsel av krigsmateriel från den 1 juli Använder du generellt tillstånd vid överföring av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd inom EES? Från den 1 juli gäller nya föreskrifter på området för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll och reparation. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttgenerellttillstandvidutforselavkrigsmaterielfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7e1e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttgenerellttillstandvidutforselavkrigsmaterielfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7e1e.html Wed, 30 Jun 2021 16:20:39 +0200 Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid-19 förlängs EU-kommissionen förlänger kravet på exporttillstånd för vacciner mot covid‑19 till och med den 30 september 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c78b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c78b7.html Tue, 29 Jun 2021 16:31:55 +0200 Mer information i e-tjänsten Garantier E-tjänsten Garantier har utökats ytterligare så du kan se ännu mer information än tidigare. Du kan nu spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/merinformationietjanstengarantier.5.1595e959179a7cfd5c7833.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/merinformationietjanstengarantier.5.1595e959179a7cfd5c7833.html Wed, 16 Jun 2021 15:22:25 +0200 Kopior av certifikat för förmånsbehandling även vid ändringar av tulldeklarationer Till följd av pandemin godtar Tullverket i undantagsfall kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder. Från och med den 21 juni gäller undantaget även när du begär ändring av en tulldeklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kopioravcertifikatforformansbehandlingavenvidandringaravtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c763f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kopioravcertifikatforformansbehandlingavenvidandringaravtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c763f.html Wed, 16 Jun 2021 14:31:50 +0200 Utländska periodiska publikationer är inte längre befriade från moms Från och med 1 juli behandlas utländska periodiska publikationer som vilken annan vara som helst. Det innebär att dessa inte längre kan bli befriade från moms. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utlandskaperiodiskapublikationerarintelangrebefriadefranmoms.5.1595e959179a7cfd5c764c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utlandskaperiodiskapublikationerarintelangrebefriadefranmoms.5.1595e959179a7cfd5c764c.html Thu, 03 Jun 2021 08:07:51 +0200 Mervärdesskatteändringar den 1 juli Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att debitera moms av sin kund vid köpet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mervardesskatteandringarden1juli.5.1595e959179a7cfd5c72c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mervardesskatteandringarden1juli.5.1595e959179a7cfd5c72c5.html Wed, 02 Jun 2021 16:05:10 +0200 Ansök digitalt om att bli registrerad exportör (Rex) Vill du ansöka om att bli registrerad exportör? Från den 15 juni gör du det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html Wed, 02 Jun 2021 13:19:39 +0200 Följ dina garantier i vår e-tjänst Nu har e-tjänsten Garantier utökats så du kan se mer information än tidigare. Du kan bland annat söka fram ditt företags garantier och referensbelopp och se hur stor del som är kvar att använda. Det gör att ditt företag kan ha bättre koll på hur stor del av referensbeloppet vid övergång till fri omsättning som är tillgängligt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foljdinagarantierivaretjanst.5.1595e959179a7cfd5c7258.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foljdinagarantierivaretjanst.5.1595e959179a7cfd5c7258.html Tue, 01 Jun 2021 10:06:38 +0200 Fler tillstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut Fler tillstånd än tidigare hanteras nu i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för att kunna hantera företagets tillstånd där. Registrera också en e-postadress så att du kan få aviseringar om du har fått nya meddelanden i CDS. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flertillstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.1595e959179a7cfd5c7203.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flertillstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.1595e959179a7cfd5c7203.html Thu, 27 May 2021 15:24:39 +0200 Svarskodlistan TDR050 En ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595e959179a7cfd5c761.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595e959179a7cfd5c761.html Thu, 20 May 2021 15:46:07 +0200 Extra mängdenhet kan inte anges för varukoder kopplade till exportkontrollen för vaccin mot covid-19 Tekniska problem gör att det inte går att deklarera extra mängdenhet för de varukoder som är kopplade till exportkontrollen för aktiva substanser till vaccin mot covid-19, även om det står i Tulltaxan att det ska anges. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/extramangdenhetkaninteangesforvarukoderkoppladetillexportkontrollenforvaccinmotcovid19.5.5b337dd179412baa8418c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/extramangdenhetkaninteangesforvarukoderkoppladetillexportkontrollenforvaccinmotcovid19.5.5b337dd179412baa8418c5.html Tue, 18 May 2021 13:22:07 +0200 Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföringen utförs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5b337dd179412baa841835.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5b337dd179412baa841835.html Wed, 12 May 2021 16:55:37 +0200 Svarskodlistan TDR050 En ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5b337dd179412baa84110.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5b337dd179412baa84110.html Tue, 04 May 2021 14:01:02 +0200 Referensdata på EU-kommissionens webbplats Sedan en tid tillbaka publicerar EU-kommissionen kodlistor via systemet DDS2‑RD. I länken hittar du de EU-gemensamma kodlistorna som går att ladda ner som filer. Tullverket kommer även fortsättningsvis att publicera nationella kodlistor på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/referensdatapaeukommissionenswebbplats.5.3d9f908b17905727014100.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/referensdatapaeukommissionenswebbplats.5.3d9f908b17905727014100.html Wed, 21 Apr 2021 16:02:12 +0200 Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 31 december 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.422c8052175b1d8276973c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.422c8052175b1d8276973c5.html Tue, 13 Apr 2021 09:32:28 +0200 Stickprovsavgiften upphör den 19 april 2021 och tills vidare Från den 19 april 2021 och tills vidare upphör den så kallade stickprovsavgiften vid import (avgiftskod 760) som Tullverket tar ut för Livsmedelsverkets räkning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgiftenupphorden19april2021ochtillsvidare.5.422c8052175b1d827697295.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgiftenupphorden19april2021ochtillsvidare.5.422c8052175b1d827697295.html Thu, 08 Apr 2021 16:14:03 +0200 Import declarations can be blocked if your guarantee is inadequate On 17 April, we are introducing transaction-based monitoring of reference amounts relating to guarantees provided for release for free circulation. Import declarations will be blocked if the reference amount set for a guarantee is inadequate. Thus, please ensure that the reference amount for your company’s guarantee covers customs duty and any other taxes and charges. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827692266.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827692266.html Fri, 26 Mar 2021 15:36:54 +0100 Vill du hjälpa till att testa vår nya kurs Klassificering steg II i vår? Vi söker en testgrupp som får chansen att kostnadsfritt testa vår påbyggnadskurs, Klassificera varor steg II. Är du den vi söker? http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/villduhjalpatillatttestavarnyakursklassificeringstegiiivar.5.422c8052175b1d827692183.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/villduhjalpatillatttestavarnyakursklassificeringstegiiivar.5.422c8052175b1d827692183.html Tue, 16 Mar 2021 10:26:14 +0100 Ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg Den 15 mars infördes ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2) som hanterar summariska införseldeklarationer. Det innebär en ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Syftet är att förhindra att farliga varor kommer in i EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyuppgiftslamningforpostochexpressforsandelserfraktademedflyg.5.422c8052175b1d827691fc0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyuppgiftslamningforpostochexpressforsandelserfraktademedflyg.5.422c8052175b1d827691fc0.html Mon, 08 Mar 2021 17:56:57 +0100 Import declarations can be blocked if your guarantee is inadequate Today’s guarantee handling is changing on 17 April 2021. This is when transaction-based discharge is being introduced for release for free circulation. In transaction-based handling, digital import declarations will be blocked if the established reference amount is inadequate. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827691e7c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827691e7c.html Mon, 08 Mar 2021 16:58:03 +0100 Importdeklarationer kan stoppas om den garanti ni ställt inte räcker Den 17 april införs transaktionsbaserad övervakning av referensbeloppet för er ställda garanti vid övergång till fri omsättning. Det innebär att importdeklarationer kommer att stoppas om det fastställda referensbeloppet för garantin inte räcker till. Se därför till att referensbeloppet för ditt företags garanti täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html Thu, 04 Mar 2021 13:33:45 +0100 Utökade öppettider på klareringsexpeditionen i Norrköping Från och med den 1 april utökas öppettiderna på klareringsexpeditionen i Norrköping. De nya öppettiderna är måndag till fredag klockan 08.00–16.00. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utokadeoppettiderpaklareringsexpeditioneninorrkoping.5.422c8052175b1d827691e2e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utokadeoppettiderpaklareringsexpeditioneninorrkoping.5.422c8052175b1d827691e2e.html Tue, 02 Mar 2021 09:44:31 +0100 Kontroll av träemballage i sändningar från Kina, Belarus och Indien För att motverka spridning av växtskadegörare ska Jordbruksverket genomföra en kontrollsatsning där de kontrollerar sändningar med träemballage från Kina, Belarus och Indien. Bakgrunden till satsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd och som följer med vissa sändningar med träemballage. Kontrollerna kommer att pågå från den 1 mars 2021 fram till den 31 december 2023. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollavtraemballageisandningarfrankinabelarusochindien.5.422c8052175b1d827691df7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollavtraemballageisandningarfrankinabelarusochindien.5.422c8052175b1d827691df7.html Thu, 04 Feb 2021 15:21:00 +0100 Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran). I vissa fall kan det vara möjligt att använda importörens kunskap i stället, om du har tillgång till handlingar som styrker varornas ursprung. Du kan inte ändra dig i efterhand, så se till att du vet vad som gäller innan du ansöker om förmån. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradbrexitursprungsforsakranellerimportorenskunskapvadskajaganvanda.5.422c8052175b1d827691a55.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradbrexitursprungsforsakranellerimportorenskunskapvadskajaganvanda.5.422c8052175b1d827691a55.html Mon, 01 Feb 2021 10:30:57 +0100 Exportrestriktioner för vaccin Från och med den 30 januari måste du ha exporttillstånd för att få exportera vaccin mot covid-19. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionerforvaccin.5.422c8052175b1d827691980.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionerforvaccin.5.422c8052175b1d827691980.html Fri, 29 Jan 2021 11:09:16 +0100 Anvisade gränsövergångar från Norge till Sverige Med anledning av inreseförbudet från Norge har vissa gränsövergångar längs Norgegränsen stängts av och det är förbjudet att passera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvisadegransovergangarfrannorgetillsverige.5.422c8052175b1d827691954.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvisadegransovergangarfrannorgetillsverige.5.422c8052175b1d827691954.html Fri, 22 Jan 2021 16:07:25 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.422c8052175b1d827691810.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.422c8052175b1d827691810.html Tue, 19 Jan 2021 08:11:41 +0100 I april införs transaktionsbaserad avräkning av garanti vid övergång till fri omsättning I april sker förändring av dagens garantihantering. Då införs nämligen transaktionsbaserad avräkning vid övergång till fri omsättning. En transaktionsbaserad hantering innebär att digitala importdeklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet inte räcker till. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/iaprilinforstransaktionsbaseradavrakningavgarantividovergangtillfriomsattning.5.422c8052175b1d8276916f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/iaprilinforstransaktionsbaseradavrakningavgarantividovergangtillfriomsattning.5.422c8052175b1d8276916f6.html Thu, 14 Jan 2021 09:58:13 +0100 Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade? Tullverket hämtar, för aktiebolag och handelsbolag, automatiskt uppgifter om företagets namn, adressuppgift samt bolagsstatus från Bolagsverket. Om uppgifterna hos Bolagsverket inte är uppdaterade kan det innebära att tulldeklarationer inte går att skicka in. Främst rör det sig om postnummer som inte längre är aktuella. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d827691603.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d827691603.html Tue, 05 Jan 2021 14:53:56 +0100 Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forstabrexitfartygetkontrolleradesigoteborgshamn.5.422c8052175b1d8276915e6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forstabrexitfartygetkontrolleradesigoteborgshamn.5.422c8052175b1d8276915e6.html Thu, 31 Dec 2020 10:01:55 +0100 Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien Eftersom Storbritannien blir en part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska koden EU anges i fält 1 i tulldeklarationen när du importerar varor från eller exporterar varor till Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerarattkodvidimportfranochexporttillstorbritannien.5.422c8052175b1d8276914bf.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerarattkodvidimportfranochexporttillstorbritannien.5.422c8052175b1d8276914bf.html Wed, 30 Dec 2020 13:41:40 +0100 Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur Storbritannien har nu godkänts som exportland när det gäller livsmedelsprodukter och levande djur där det finns restriktioner från andra myndigheter att de ska vara kontrollerade. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritanniengodkannssomexportlandforlivsmedelsprodukterochlevandedjur.5.422c8052175b1d827691455.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritanniengodkannssomexportlandforlivsmedelsprodukterochlevandedjur.5.422c8052175b1d827691455.html Mon, 28 Dec 2020 16:48:33 +0100 Brexit – viktig information inför årsskiftet Från och med klockan 8.00 den 30 december går det inte att skicka eller ta emot elektroniska meddelanden mellan Storbritannien och Sverige. Det innebär att Tullverket kommer att avvisa svenska exportdeklarationer med deklarerat utförseltullkontor i Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitviktiginformationinforarsskiftet.5.422c8052175b1d8276913a3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitviktiginformationinforarsskiftet.5.422c8052175b1d8276913a3.html Mon, 28 Dec 2020 16:26:43 +0100 Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2021 om det godkänns av EU:s medlemsländer och Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsochsamarbetsavtaletmedstorbritannienkanborjagallaprovisorisktden1januari.5.422c8052175b1d82769138a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsochsamarbetsavtaletmedstorbritannienkanborjagallaprovisorisktden1januari.5.422c8052175b1d82769138a.html Tue, 22 Dec 2020 14:39:59 +0100 Ändrat uppgiftslämnande vid tullbefrielse för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 Från och med den 1 januari 2021 ska du ange importvarans ordinarie varukod enligt tulltaxan i fält 33 i importdeklarationen när du ansöker om tullfrihet vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andratuppgiftslamnandevidtullbefrielseforvaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19.5.422c8052175b1d82769130a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andratuppgiftslamnandevidtullbefrielseforvaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19.5.422c8052175b1d82769130a.html Tue, 22 Dec 2020 14:29:23 +0100 Tillägg till den nya versionen av KN för 2021 Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggtilldennyaversionenavknfor2021.5.422c8052175b1d8276912fc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggtilldennyaversionenavknfor2021.5.422c8052175b1d8276912fc.html Fri, 18 Dec 2020 15:37:40 +0100 Rättsligt ställningstagande om beräkning av tulltillägg vid oriktig uppgift I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur felaktigheter i tulldeklarationer ska hanteras i tulltilläggshänseende. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomberakningavtulltillaggvidoriktiguppgift.5.422c8052175b1d827691101.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomberakningavtulltillaggvidoriktiguppgift.5.422c8052175b1d827691101.html Fri, 18 Dec 2020 13:11:12 +0100 Brexitspecial i senaste Tullnytt Oavsett om det kommer att finnas ett avtal mellan EU och Storbritannien blir det tullhantering i handeln med Storbritannien. Med mindre än två veckor kvar av övergångsperioden tipsar vi om årets sista Tullnytt som uteslutande handlar om brexit och förberedelserna inför årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitspecialisenastetullnytt.5.422c8052175b1d827691236.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitspecialisenastetullnytt.5.422c8052175b1d827691236.html Thu, 17 Dec 2020 11:12:21 +0100 Nya blanketter för borgensförbindelse Behöver du ställa en ny garanti på grund av brexit? Om du ska använda dig av en borgensförbindelse måste den utfärdas på en ny version av blanketten för borgensmannens åtagande. Nya blanketter finns tillgängliga någon gång efter den 28 december 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforborgensforbindelse.5.422c8052175b1d8276910f4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforborgensforbindelse.5.422c8052175b1d8276910f4.html Thu, 03 Dec 2020 09:11:19 +0100 Ändrad översättning av KN-nummer 2403 99 10 (avseende snus; ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) Det har kommit en ny språkversion av KN-nummer 2403 99 10, vilket innebär att snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) nu ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 90. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradoversattningavknnummer24039910avseendesnusettpreparatavpulvriseradtobaksomkananbringasmottandkottet.5.422c8052175b1d82769604.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradoversattningavknnummer24039910avseendesnusettpreparatavpulvriseradtobaksomkananbringasmottandkottet.5.422c8052175b1d82769604.html Tue, 01 Dec 2020 14:52:55 +0100 Ny beloppsgräns för försändelser av ringa värde från 1 januari 2021 Tullfriheten för försändelser av ringa värde sänks till 1 600 kronor från och med nästa år. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforforsandelseravringavardefran1januari2021.5.422c8052175b1d827693f8.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforforsandelseravringavardefran1januari2021.5.422c8052175b1d827693f8.html Tue, 01 Dec 2020 08:00:00 +0100 Ny version av KN för 2021 Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2021.5.422c8052175b1d827695a1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2021.5.422c8052175b1d827695a1.html Tue, 24 Nov 2020 16:47:49 +0100 Ny hantering av tillfällig lagring Den 1 december ändras hanteringen av varor som anmäls till tillfällig lagring. Det gäller både rutinen för hur du skickar in deklarationerna för tillfällig lagring till Tullverket och hur du i efterhand redovisar till exempel lagerhändelser. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyhanteringavtillfalliglagring.5.422c8052175b1d82769370.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyhanteringavtillfalliglagring.5.422c8052175b1d82769370.html Tue, 17 Nov 2020 11:02:26 +0100 Täcker din garanti även det brittiska importflödet? Handlar ditt företag med Storbritannien och har tillstånd från Tullverket med krav på garanti? Se till att ni är förberedda inför övergångsperiodens slut. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tackerdingarantiavendetbrittiskaimportflodet.5.422c8052175b1d82769222.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tackerdingarantiavendetbrittiskaimportflodet.5.422c8052175b1d82769222.html Wed, 11 Nov 2020 16:17:12 +0100 Handlar du varor från Japan? För snart två år sedan började ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan att gälla, det så kallade Japanavtalet. Tullverket har nu börjat genomföra kontroller av hur företag tillämpar det nya avtalet. Se till att ditt företag kan bevisa att ni har den kunskap om varans ursprung som behövs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranjapan.5.422c8052175b1d82769106.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranjapan.5.422c8052175b1d82769106.html Thu, 29 Oct 2020 12:31:04 +0100 Nya tidsfrister för tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 30 april 2021. De varor som har importerats tull- och momsfritt ska också ha använts senast det datum som tull- och momsbefrielsen slutar gälla. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatidsfristerfortullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustning.5.2f6f125175457f1fe4345.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatidsfristerfortullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustning.5.2f6f125175457f1fe4345.html Fri, 16 Oct 2020 10:28:26 +0200 Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur punkterna i 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. (LFS) ska tillämpas med anledning av en dom från kammarrätten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtillampningenav2kap4lagen19941551omfrihetfranskattvidimportmm.5.153f8c8c16ffad23c22475d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtillampningenav2kap4lagen19941551omfrihetfranskattvidimportmm.5.153f8c8c16ffad23c22475d.html Wed, 14 Oct 2020 11:50:53 +0200 CDS, AEO och BKB – registrera en e‑postadress och få aviseringar från systemen direkt via mejl Du vet väl att du kan få en avisering via mejl när du får ett meddelande i något av de EU-gemensamma systemen CDS, AEO eller BKB? Allt du behöver göra är att registrera en e-postadress i systemet. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd eller din ansökan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cdsaeoochbkbregistreraenepostadressochfaaviseringarfransystemendirektviamejl.5.153f8c8c16ffad23c224597.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cdsaeoochbkbregistreraenepostadressochfaaviseringarfransystemendirektviamejl.5.153f8c8c16ffad23c224597.html Wed, 16 Sep 2020 17:00:29 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.153f8c8c16ffad23c223f92.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.153f8c8c16ffad23c223f92.html Tue, 15 Sep 2020 14:20:44 +0200 Påbörjat arbete med att förändra garantihanteringen Tullverket har påbörjat ett arbete med att anpassa dagens garantihantering till den nya lagstiftningen. Förändring av dagens arbetssätt och system kommer att ske tidigast i början av 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/paborjatarbetemedattforandragarantihanteringen.5.153f8c8c16ffad23c223d18.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/paborjatarbetemedattforandragarantihanteringen.5.153f8c8c16ffad23c223d18.html Tue, 15 Sep 2020 10:44:39 +0200 Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut. Det är därför viktigt att se över hur ditt företag påverkas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitardittforetagredoforovergangsperiodensslut.5.153f8c8c16ffad23c223d03.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitardittforetagredoforovergangsperiodensslut.5.153f8c8c16ffad23c223d03.html Fri, 11 Sep 2020 13:40:19 +0200 Nya blanketter för ansökningar som gäller immaterialrätt Från och med 15 september 2020 upphör de befintliga blanketterna som gäller immaterialrätt att gälla och de ersätts med nya ansökningsblanketter som är publicerade på Europeiska kommissionens webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforansokningarsomgallerimmaterialratt.5.153f8c8c16ffad23c223a4f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforansokningarsomgallerimmaterialratt.5.153f8c8c16ffad23c223a4f.html Wed, 09 Sep 2020 12:06:52 +0200 Privata utförare av offentlig verksamhet kan få tullfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19 Privata organisationer kan under vissa förutsättningar få tull- och momsfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19, något som enligt Tullverkets tidigare bedömning inte har varit möjligt. Du kan även ansöka om tullfriheten i efterhand. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/privatautforareavoffentligverksamhetkanfatullfrihetforvarorsombehovsforattbekampacovid19.5.153f8c8c16ffad23c22389a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/privatautforareavoffentligverksamhetkanfatullfrihetforvarorsombehovsforattbekampacovid19.5.153f8c8c16ffad23c22389a.html Tue, 08 Sep 2020 16:04:27 +0200 Kemikalieskatt på elektronikprodukter även vid distansförsäljning till privatpersoner Från och med den 1 oktober 2020 gäller reglerna för kemikalieskatt även vid direktimport till konsument. Det innebär att privatpersoner som köper skattepliktiga varor från en leverantör som yrkesmässigt säljer produkten, ska betala kemikalieskatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kemikalieskattpaelektronikprodukteravenviddistansforsaljningtillprivatpersoner.5.153f8c8c16ffad23c2236a6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kemikalieskattpaelektronikprodukteravenviddistansforsaljningtillprivatpersoner.5.153f8c8c16ffad23c2236a6.html Fri, 28 Aug 2020 11:30:42 +0200 Blå EUR.1 från Vietnam kan godtas i vissa fall Varucertifikat EUR.1 från Vietnam har i vissa fall fel färg. Certifikaten är blå i stället för gröna. Vissa av dessa certifikat kan ändå godtas under en övergångsperiod. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/blaeur1franvietnamkangodtasivissafall.5.153f8c8c16ffad23c22366f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/blaeur1franvietnamkangodtasivissafall.5.153f8c8c16ffad23c22366f.html Tue, 18 Aug 2020 09:02:29 +0200 Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg Det finns inte någon skyldighet för den ansvariga för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagkanbegaraomprovningavbeslutomtulltillagg.5.153f8c8c16ffad23c22209b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagkanbegaraomprovningavbeslutomtulltillagg.5.153f8c8c16ffad23c22209b.html Tue, 18 Aug 2020 08:56:46 +0200 Tillfälligt importförbud för citroner och apelsiner från Argentina Då det finns risk för spridning av skadedjur har EU infört ett tillfälligt importförbud på färska apelsiner och citroner från Argentina. Detta gäller de sändningar som skickas från Argentina från och med söndagen den 16 augusti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtimportforbudforcitronerochapelsinerfranargentina.5.153f8c8c16ffad23c2220af.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtimportforbudforcitronerochapelsinerfranargentina.5.153f8c8c16ffad23c2220af.html Wed, 29 Jul 2020 09:50:19 +0200 Slopad tullfrihet för vissa varor med ursprung i Kambodja Tullfriheten för vissa varor med ursprung i Kambodja upphävs från och med 12 augusti 2020. Detta med anledning av att Kambodja inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slopadtullfrihetforvissavarormedursprungikambodja.5.153f8c8c16ffad23c221ed1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slopadtullfrihetforvissavarormedursprungikambodja.5.153f8c8c16ffad23c221ed1.html Mon, 27 Jul 2020 13:32:58 +0200 Tull- och skattefriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs EU-kommissionen förlänger befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. Befrielsen gäller nu till och med den 31 oktober 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochskattefrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c221ebb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochskattefrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c221ebb.html Mon, 29 Jun 2020 10:18:43 +0200 Registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut (CDS) Har du ett tillstånd till betalningsanstånd (DPO), förenklad deklaration (SDE) eller reguljär fartygslinje (RSS), kan du nu registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html Tue, 23 Jun 2020 11:16:06 +0200 Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html Wed, 17 Jun 2020 13:38:25 +0200 Nu öppnar den nya tullstationen i Hån Den 23 juni kl. 6.30 öppnar den nya tullstationen i Hån. Den nya stationen kommer att vara lättare att ta sig till och har bättre kontrollmöjligheter. Välkommen! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html Wed, 17 Jun 2020 10:45:32 +0200 Deklarationshandledningarna för export har uppdaterats De två deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer vid export (UGE och UNU) har uppdaterats. Ett viktigt förtydligande är att du inte kan lämna uppgiften Betalningssätt för transportkostnader både på huvudnivå och varupostnivå. Det kan i värsta fall leda till att dina transporter fördröjs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html Fri, 12 Jun 2020 09:39:03 +0200 Ansök om Rex om du exporterar ursprungsvaror till ESA-länder Från och med den 1 september 2020 behöver du vara registrerad exportör, Rex, för att kunna exportera ursprungsvaror till ESA-länder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html Wed, 03 Jun 2020 09:59:50 +0200 Ta kontakt med oss innan du tar prov på varor i tillfällig lagring Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna deklarera varorna på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html Mon, 25 May 2020 11:49:50 +0200 Exportrestriktionerna för skyddsutrustning upphör EU-kommissionen kommer inte att förlänga exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Det innebär att restriktionerna upphör från och med tisdagen den 26 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html Mon, 25 May 2020 10:53:25 +0200 Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html Tue, 19 May 2020 13:31:21 +0200 E-tjänsten Ansökan Eori-nummer stängs tillfälligt ned Stängningen kommer att pågå från den 28 maj kl. 08.00 till och med kvällen den 30 maj. Det innebär att det under denna period inte kommer att vara möjligt att ansöka om några nya Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html Tue, 19 May 2020 11:57:28 +0200 Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det? Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html Tue, 19 May 2020 11:48:50 +0200 Skriv en bra varubeskrivning i exportdeklarationen Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du exporterar en vara. Det minskar risken för merarbete och fördröjning vid exporttillfället. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html Tue, 19 May 2020 09:38:16 +0200 Kravet på licens för import av järn, stål och aluminium tas bort Den 16 maj försvinner kravet på licens för att importera järn, stål och aluminium till EU. Det innebär en administrativ lättnad för företag – förra året utfärdades 3 600 licenser till svenska företag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html Thu, 07 May 2020 13:14:05 +0200 Förtydligande angående tullfrihet för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Företag kan under vissa förutsättningar importera personlig skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning med befrielse från tull och moms. Bland annat ska varorna redan innan importen vara avsedda för och sålda till det organ eller den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19. Här får du veta vilka villkor som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html Mon, 04 May 2020 13:31:28 +0200 Nytt sätt att uppdatera företagsuppgifter Från och med den 30 maj ska du inte längre meddela Tullverket om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress. Vi kommer att få tillgång till dessa uppgifter automatiskt från Skatteverket och Bolagsverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html Mon, 04 May 2020 13:30:59 +0200 Förändrad hantering för ansökan om Eori-nummer Från och med den 30 maj behöver svenska företag e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html Fri, 24 Apr 2020 16:09:19 +0200 Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning förlängs Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material förlängs från den 26 april i ytterligare 30 dagar. Det är också en viss skillnad i vilka produkter som omfattas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html Thu, 09 Apr 2020 09:15:20 +0200 Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan i stället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat i stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html Mon, 06 Apr 2020 18:11:05 +0200 Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 har beslutats av EU-kommissionen EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html Thu, 02 Apr 2020 13:47:46 +0200 Rättsligt ställningstagande om tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket när en tullskuld för mervärdesskatt uppkommer i olika situationer och vilken myndighet som då är beskattningsmyndighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html Tue, 31 Mar 2020 14:45:02 +0200 Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html Fri, 27 Mar 2020 18:23:40 +0100 Befrielse från tull och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. I avvaktan på kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och momsfrihet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html Wed, 25 Mar 2020 14:00:55 +0100 Punktskatt på plastbärkassar från 1 maj Den 1 maj 2020 införs en ny punktskatt på plastbärkassar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html Tue, 24 Mar 2020 16:53:51 +0100 Klassificering av medicinsk utrustning För att underlätta handeln med medicinsk utrustning över gränserna har Världstullorganisationen, WCO, sammanställt en förteckning över HS-klassificering av dessa varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html Mon, 23 Mar 2020 09:13:53 +0100 Tullverket bidrar med skyddsutrustning Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html Fri, 20 Mar 2020 09:46:18 +0100 Undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning EU-kommissionen har medgivit undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning för ett antal länder. Undantaget gäller bland annat EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html Thu, 19 Mar 2020 17:23:47 +0100 Exportförbudet för personlig skyddsutrustning – sök exporttillstånd hos Kommerskollegium Tullverket vill påminna om exportförbudet för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För att få exportera sådana varor måste du ha tillstånd från Kommerskollegium. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html Tue, 17 Mar 2020 16:08:33 +0100 Exportförbud för personlig skyddsutrustning I helgen beslutade EU om att införa exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För tillfället hanteras alla sändningar manuellt vilket medför långa handläggningstider. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html Fri, 06 Mar 2020 09:54:14 +0100 Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket under vilka förutsättningar det går att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU (unionens tullområde). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html Fri, 14 Feb 2020 16:50:58 +0100 Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html Thu, 13 Feb 2020 08:10:49 +0100 Tullverkets narkotikabeslag ökade med 33 procent under 2019 Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html Mon, 10 Feb 2020 15:51:50 +0100 Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset mycket noga. Det innebär bland annat att vi har kontakt med andra myndigheter som också påverkas av och arbetar med frågor som handlar om coronaviruset. Vi följer och agerar utifrån de rekommendationer och fakta som Folkhälsomyndigheten ger. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html Tue, 05 Nov 2019 13:44:08 +0100 Allt fler tar emot sina tullräkningar digitalt – gör det du också! Den 1 januari 2020 tas ett antal uppgifter bort ur papperstullräkningen. Vill du ha tillgång till samma uppgifter som i dag bör du ansluta dig till något av våra digitala alternativ. Gör som många andra företag – ta emot tullräkningen digitalt! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html Mon, 21 Oct 2019 08:48:54 +0200 Omfattande vapenbeslag i internationell insats I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html Wed, 16 Oct 2019 16:26:22 +0200 Tullverket stoppade smuggling av 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin Två män misstänks för att under fjolåret enligt en brottsplan planerat, organiserat och genomfört transporter och smuggling av 100 kilo cannabisharts respektive 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuled. I dag åtalas de båda männen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott vid Solna tingsrätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html Fri, 11 Oct 2019 14:16:45 +0200 EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html Mon, 17 Jun 2019 15:33:11 +0200 Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html Tue, 11 Jun 2019 13:40:06 +0200 Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag. – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html Wed, 10 Apr 2019 08:12:45 +0200 Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html Mon, 25 Feb 2019 08:00:00 +0100 Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html Fri, 22 Feb 2019 11:16:13 +0100 Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html Tue, 12 Feb 2019 09:09:49 +0100 Så mycket beslagtog Tullverket 2018 Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html Tue, 05 Feb 2019 10:39:31 +0100 Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html