Tullverket - Framtida tullhantering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromframtidatullhantering.4.1595a16515ebddfed514bb.html Nyheter om framtida tullhantering sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Thu, 03 Jan 2019 08:00:00 +0100 Driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring stoppas Tullverket har beslutat att inte införa den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring som planerat den 1 februari 2019. Orsaken är att EU‑kommissionen har lämnat ett förslag som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/driftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringstoppas.5.5b650cc5167830f65e5466.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/driftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringstoppas.5.5b650cc5167830f65e5466.html Wed, 12 Dec 2018 16:57:56 +0100 Platser som ersätter tullklareringsområden Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html Wed, 21 Nov 2018 14:31:53 +0100 Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets webbtjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html Thu, 15 Nov 2018 16:20:23 +0100 Genombrott i brexitförhandlingarna Nu finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Den 14 november godkände den brittiska regeringen förslaget som bland annat innehåller en kompromiss om gränsen mellan Nordirland och Irland. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html Fri, 14 Sep 2018 14:41:27 +0200 Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html Thu, 30 Aug 2018 10:30:00 +0200 Införandet av anläggning för tillfällig lagring skjuts fram till 1 februari 2019 Införandet av den nya digitala hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring har skjutits fram tre månader. Införandet sker därmed den 1 februari 2019 och följs av en tolv månaders övergångsperiod innan all hantering ska vara omställd och ske digitalt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html Fri, 01 Jun 2018 10:00:35 +0200 Tekniska specifikationer för deklaration för tillfällig lagring Nu hittar du en deklarationshandledning och tekniska specifikationer för deklarationen för tillfällig lagring på Tullverkets webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerfordeklarationfortillfalliglagring.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1ed.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerfordeklarationfortillfalliglagring.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1ed.html Fri, 01 Jun 2018 09:48:22 +0200 Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovartillstandtilllokaltklareringsforfarande.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1fd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovartillstandtilllokaltklareringsforfarande.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1fd.html Tue, 22 May 2018 09:11:32 +0200 Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomhartillstandtillbetalningsanstandochforenkladdeklaration.5.285c35fd161749ca47c1071.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomhartillstandtillbetalningsanstandochforenkladdeklaration.5.285c35fd161749ca47c1071.html Tue, 08 May 2018 13:26:39 +0200 Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartandrasprocessenforanlaggningarfortillfalliglagring.5.285c35fd161749ca47ce2a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartandrasprocessenforanlaggningarfortillfalliglagring.5.285c35fd161749ca47ce2a.html Wed, 04 Apr 2018 15:29:16 +0200 Tullverket omprövar fler tillstånd Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovarflertillstand.5.285c35fd161749ca47c969.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovarflertillstand.5.285c35fd161749ca47c969.html Fri, 23 Mar 2018 08:01:36 +0100 Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomgodkandaavsandare.5.285c35fd161749ca47c797.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomgodkandaavsandare.5.285c35fd161749ca47c797.html Fri, 26 Jan 2018 13:20:03 +0100 Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanforprogrammetelektronisktull.5.1595a16515ebddfed512cee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanforprogrammetelektronisktull.5.1595a16515ebddfed512cee.html Thu, 17 Aug 2017 15:17:57 +0200 Statusrapport från EU-kommissionen Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html Wed, 07 Jun 2017 14:25:22 +0200 Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ytterligarefunktionerfornyatullagerforfarandet.5.5c3d004415b89fa6ac79cc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ytterligarefunktionerfornyatullagerforfarandet.5.5c3d004415b89fa6ac79cc.html Mon, 15 May 2017 15:57:04 +0200 EU-gemensam hantering av tillstånd Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamhanteringavtillstand.5.5c3d004415b89fa6ac7495.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamhanteringavtillstand.5.5c3d004415b89fa6ac7495.html Thu, 27 Apr 2017 09:17:10 +0200 Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketharpaborjatarbetetmeddenframtidaexporten.5.5c3d004415b89fa6ac772.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketharpaborjatarbetetmeddenframtidaexporten.5.5c3d004415b89fa6ac772.html Mon, 27 Feb 2017 10:28:26 +0100 Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omprovningavtullagertillstandmedexternalagringsplatser.5.cab630d15a4bde13b6147.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omprovningavtullagertillstandmedexternalagringsplatser.5.cab630d15a4bde13b6147.html Mon, 30 Jan 2017 15:00:01 +0100 Ny genomförandeplan beslutad Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanbeslutad.5.792224361590183a4d3432f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanbeslutad.5.792224361590183a4d3432f.html