Tullverket - Framtida tullhantering http://www.tullverket.se/aktuellt/nyheter/nyheterforforetag/nyheteromframtidatullhantering.4.1595a16515ebddfed514bb.html Nyheter om framtida tullhantering sv Tullverket Sitevision Tue, 13 Feb 2024 14:50:21 +0100 Vi ser över reglerna för import vid sjötransporter efter dialog med näringslivet Nu ser Tullverket över möjligheten att i vissa fall kunna frigöra varor utan krav på godkänd plats (anläggning för tillfällig lagring och annan godkänd plats) eller tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viseroverreglernaforimportvidsjotransporterefterdialogmednaringslivet.5.586d06b518b6116f98541b2c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viseroverreglernaforimportvidsjotransporterefterdialogmednaringslivet.5.586d06b518b6116f98541b2c.html Wed, 17 Jan 2024 10:19:54 +0100 1 maj 2024 – nytt slutdatum för omställningen av järnvägstransport Strax före jul meddelade Tullverket att omställningen av järnvägstransport skjuts fram. Nu är det klart att omställningen av järnvägstransport ska ske senast den 1 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/1maj2024nyttslutdatumforomstallningenavjarnvagstransport.5.586d06b518b6116f9851398b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/1maj2024nyttslutdatumforomstallningenavjarnvagstransport.5.586d06b518b6116f9851398b.html Wed, 17 Jan 2024 09:28:57 +0100 Uppdaterad tidsplan för fas 3 i det nya importkontrollsystemet, ICS2 avseende sjötransporter Nu finns en uppdaterad tidsplan för införandet av fas 3 i det nya importkontrollsystemet, ICS2. För Sveriges del berörs aktörer inom sjöfarten, där ICS2, fas 3, kommer att införas i två steg med start den 3 juni i år. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradtidsplanforfas3idetnyaimportkontrollsystemetics2avseendesjotransporter.5.586d06b518b6116f98513689.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradtidsplanforfas3idetnyaimportkontrollsystemetics2avseendesjotransporter.5.586d06b518b6116f98513689.html Thu, 16 Nov 2023 11:00:00 +0100 Företagstestmiljön för förenklad deklaration import har öppnat Nu är företagstestmiljön för förenklad deklaration på plats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagstestmiljonforforenkladdeklarationimportharoppnat.5.586d06b518b6116f98512b0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagstestmiljonforforenkladdeklarationimportharoppnat.5.586d06b518b6116f98512b0.html Wed, 15 Nov 2023 09:59:38 +0100 Ny e-tjänst för kodlistor Den nya tjänsten Referensdata ger dig tillgång till en enhetlig, samlad, automatiserad och sökbar distribution av kodlistor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforkodlistor.5.586d06b518b6116f98511e9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforkodlistor.5.586d06b518b6116f98511e9.html Thu, 09 Nov 2023 12:00:00 +0100 CBAM-systemet I CBAM-systemet rapporterar du kvartalsvis din import av varor som omfattas av CBAM-regelverket. Kravet på rapportering gäller från den 1 oktober 2023. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cbamsystemet.5.586d06b518b6116f98564c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cbamsystemet.5.586d06b518b6116f98564c.html Wed, 08 Nov 2023 16:31:54 +0100 Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram Den planerade produktionssättningen av NCTS fas 5 skjuts fram. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangentillnctsfas5skjutsfram.5.586d06b518b6116f98561b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangentillnctsfas5skjutsfram.5.586d06b518b6116f98561b.html Wed, 04 Oct 2023 10:05:50 +0200 Utvecklingen av importkontrollsystemet ICS2 fortsätter – nu står sjöfarten på tur Under 2024 ska summariska införseldeklarationer för alla varor från tredjeland som transporteras via sjö, väg och järnväg lämnas digitalt till ett EU-gemensamt system, Common Repository. Syftet är att öka säkerheten genom att förhindra att farliga varor kommer in i EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utvecklingenavimportkontrollsystemetics2fortsatternustarsjofartenpatur.5.3e6caad21870dc6781c60e1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utvecklingenavimportkontrollsystemetics2fortsatternustarsjofartenpatur.5.3e6caad21870dc6781c60e1.html Tue, 03 Oct 2023 09:00:00 +0200 Tekniska specifikationer och deklarationshandledningar för förenklade och kompletterande deklarationer Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och deklarationshandledningar för förenklade och kompletterande deklarationer som lämnas i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningarforforenkladeochkompletterandedeklarationer.5.3e6caad21870dc6781c600e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningarforforenkladeochkompletterandedeklarationer.5.3e6caad21870dc6781c600e.html Tue, 19 Sep 2023 14:54:53 +0200 Övergångsperioden för ICS2 för varor fraktade med flyg löper snart ut Det nya importkontrollsystemet ICS2 som hanterar summariska införseldeklarationer för varor från tredjeland fraktade med flyg går snart igång fullt ut. Från den 2 oktober ska all uppgiftslämning göras i ett centralt gränssnitt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsperiodenforics2forvarorfraktademedflyglopersnartut.5.3e6caad21870dc6781c4bd1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsperiodenforics2forvarorfraktademedflyglopersnartut.5.3e6caad21870dc6781c4bd1.html Thu, 15 Jun 2023 14:00:00 +0200 Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram till den 12 november Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangentillnctsfas5skjutsframtillden12november.5.3e6caad21870dc6781c3ae0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangentillnctsfas5skjutsframtillden12november.5.3e6caad21870dc6781c3ae0.html Thu, 08 Jun 2023 17:40:14 +0200 Förenklade deklarationer i det nya importsystemet Nu kan du läsa om processen för att lämna förenklade och kompletterande deklarationer enligt den nya lagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forenkladedeklarationeridetnyaimportsystemet.5.3e6caad21870dc6781c3a86.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forenkladedeklarationeridetnyaimportsystemet.5.3e6caad21870dc6781c3a86.html Tue, 14 Mar 2023 12:00:00 +0100 ICS2 fortsätter – nu börjar arbetet med fas 3 för sjö, väg och järnväg Arbetet är igång med den tredje fasen av det nya importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2). Systemet hanterar summariska införseldeklarationer. Från den 1 mars 2024 omfattas varor som transporteras via sjö, väg och järnväg av den nya uppgiftslämningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ics2fortsatternuborjararbetetmedfas3forsjovagochjarnvag.5.5cd7c3ed18673838133664.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ics2fortsatternuborjararbetetmedfas3forsjovagochjarnvag.5.5cd7c3ed18673838133664.html Wed, 01 Mar 2023 08:59:58 +0100 Införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2, fas 2, senareläggs i vissa medlemsstater Den 1 mars produktionssätts det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2, fas 2. Aktörer som ska lämna summariska införseldeklarationer för varor som skickas med flyg från tredjeland ska göra detta via ett centralt gränssnitt. Sverige är en av flera medlemsstater som har begärt och fått uppskov till den 30 juni att ansluta sig till ICS2, fas 2. Det innebär att transportörer som ska lämna summariska införseldeklarationer i medlemsstater som fått uppskov uppmanas att se över sina planer. I de fall man har Eori-nummer utfärdat i Sverige bör man kontakta Tullverket om det finns behov av att ändra sin plan för övergången till ICS2. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdetnyaimportkontrollsystemetics2fas2senarelaggsivissamedlemsstater.5.5cd7c3ed186738381332c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdetnyaimportkontrollsystemetics2fas2senarelaggsivissamedlemsstater.5.5cd7c3ed186738381332c9.html Fri, 03 Feb 2023 14:49:51 +0100 Nu finns slutprov för tulldeklaration för gåvor och lågvärdeförsändelser på Tullverkets webbplats I april produktionssätts en ny deklarationstyp, tulldeklaration för gåvor och lågvärdeförsändelser. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufinnsslutprovfortulldeklarationforgavorochlagvardeforsandelserpatullverketswebbplats.5.21f3dd0d183a9e9ca643e01.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nufinnsslutprovfortulldeklarationforgavorochlagvardeforsandelserpatullverketswebbplats.5.21f3dd0d183a9e9ca643e01.html Tue, 31 Jan 2023 14:52:15 +0100 Övergångsplan för det nya importkontrollsystemet som berör flygfrakt Den 1 mars införs fas 2 av det nya importkontrollsystemet, ICS2. Då ska summariska införseldeklarationer lämnas digitalt för alla varor som anländer med flyg till EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsplanfordetnyaimportkontrollsystemetsomberorflygfrakt.5.21f3dd0d183a9e9ca643267.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangsplanfordetnyaimportkontrollsystemetsomberorflygfrakt.5.21f3dd0d183a9e9ca643267.html Mon, 19 Dec 2022 13:12:14 +0100 Nu öppnar företagstestmiljön för NCTS fas 5 En begränsad företagstestmiljö för transiteringsdeklarationer i NCTS fas 5 är nu öppen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnarforetagstestmiljonfornctsfas5.5.21f3dd0d183a9e9ca6419f1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnarforetagstestmiljonfornctsfas5.5.21f3dd0d183a9e9ca6419f1.html Fri, 16 Dec 2022 14:35:04 +0100 Beslut om förlängd införandeperiod för nationella importsystem Fredagen den 16 december togs beslut om att förlänga införandeperioden för de nationella importsystemen till den 31 december 2023.  http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutomforlangdinforandeperiodfornationellaimportsystem.5.21f3dd0d183a9e9ca64284a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutomforlangdinforandeperiodfornationellaimportsystem.5.21f3dd0d183a9e9ca64284a.html Mon, 12 Dec 2022 15:22:24 +0100 Omröstning fredagen den 16 december kring förlängd införandeperiod för nationella importsystem Fredagen den 16 december sker en omröstning om förlängd införandeperiod för nationella importsystem. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omrostningfredagenden16decemberkringforlangdinforandeperiodfornationellaimportsystem.5.21f3dd0d183a9e9ca6425d7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omrostningfredagenden16decemberkringforlangdinforandeperiodfornationellaimportsystem.5.21f3dd0d183a9e9ca6425d7.html Thu, 01 Dec 2022 15:30:12 +0100 Tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst Nu kan du ta del av tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerforanmalanavvarorsankomst.5.21f3dd0d183a9e9ca641ddc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerforanmalanavvarorsankomst.5.21f3dd0d183a9e9ca641ddc.html Thu, 01 Dec 2022 12:00:00 +0100 Nu öppnar företagstestmiljön för särskilda förfaranden, särskilda skatteområden och lågvärdeförsändelser Nu kan du testa standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden i företagstestmiljön för det nya importsystemet. Det gäller också tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnarforetagstestmiljonforsarskildaforfarandensarskildaskatteomradenochlagvardeforsandelser.5.21f3dd0d183a9e9ca6419ff.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnarforetagstestmiljonforsarskildaforfarandensarskildaskatteomradenochlagvardeforsandelser.5.21f3dd0d183a9e9ca6419ff.html Tue, 04 Oct 2022 15:41:51 +0200 Tekniska specifikationer och deklarationshandledning för tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och en deklarationshandledning för tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningfortulldeklarationerforlagvardeforsandelser.5.1ab2c94518089520c942acd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningfortulldeklarationerforlagvardeforsandelser.5.1ab2c94518089520c942acd.html Tue, 27 Sep 2022 16:06:55 +0200 Valideringstjänst för NCTS fas 5 Den 1 oktober öppnar vi NCTS fas 5 för test och validering för systemleverantörer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringstjanstfornctsfas5.5.1ab2c94518089520c942883.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringstjanstfornctsfas5.5.1ab2c94518089520c942883.html Mon, 20 Jun 2022 16:28:27 +0200 Tekniska specifikationer och deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och en deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och för varor från särskilda skatteområden i det nya importsystemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningforstandardtulldeklarationerforsarskildaforfarandenochsarskildaskatteomraden.5.1ab2c94518089520c9411da.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tekniskaspecifikationerochdeklarationshandledningforstandardtulldeklarationerforsarskildaforfarandenochsarskildaskatteomraden.5.1ab2c94518089520c9411da.html Tue, 01 Jun 2021 17:58:49 +0200 Ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer Nu kan du läsa om processen för att ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer som införs med början 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andraentulldeklarationidetnyaimportsystemetforstandardtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c7222.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andraentulldeklarationidetnyaimportsystemetforstandardtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c7222.html Thu, 08 Apr 2021 09:20:17 +0200 Nytt importsystem för standardtulldeklaration Under våren 2022 införs den första delen av det nya importsystemet för standardtulldeklaration. Senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till denna första del. Sätt dig in i den nya hanteringen och fundera över vad förändringen innebär för ditt företag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttimportsystemforstandardtulldeklaration.5.422c8052175b1d827692212.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttimportsystemforstandardtulldeklaration.5.422c8052175b1d827692212.html Tue, 16 Jun 2020 14:35:25 +0200 GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html