Tullverket - EDI tekniska förutsättningar http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromeditekniskaforutsattningar.4.1595a16515ebddfed514b0.html Nyheter om EDI tekniska förutsättningar sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Tue, 11 Dec 2018 15:57:19 +0100 Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html Wed, 10 Oct 2018 16:08:46 +0200 Information angående säker kommunikation för elektroniskt informationsutbyte med Tullverket Avveckling av osäkra krypeteringsalgoritmer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html Wed, 10 Oct 2018 15:44:04 +0200 Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se Det finns ett nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html Tue, 27 Mar 2018 09:19:56 +0200 SCTS–CWHOA, SCTS-CWHOP Följande ändringar har gjorts i SCTS-CWHOA och SCTS-CWHOP http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html Tue, 20 Feb 2018 13:23:31 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html Thu, 08 Jun 2017 13:10:47 +0200 SCTS–CWHOA Följande ändringar har gjorts i SCTS-CWHOA http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoa.5.5c3d004415b89fa6ac7a1a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoa.5.5c3d004415b89fa6ac7a1a.html Fri, 19 May 2017 10:57:25 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5c3d004415b89fa6ac764f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5c3d004415b89fa6ac764f.html Wed, 10 May 2017 12:51:01 +0200 Slutprov för tullager publicerade (gäller för systemutvecklare) Nu är sidan med testfall och slutprov för systemutvecklare gällande det nya tullagerförfarandet uppdaterad. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slutprovfortullagerpubliceradegallerforsystemutvecklare.5.5c3d004415b89fa6ac72e4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slutprovfortullagerpubliceradegallerforsystemutvecklare.5.5c3d004415b89fa6ac72e4.html Tue, 09 May 2017 10:51:55 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5c3d004415b89fa6ac7254.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5c3d004415b89fa6ac7254.html Fri, 31 Mar 2017 14:30:43 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.3505c0ef15ad0f7866430c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.3505c0ef15ad0f7866430c.html Tue, 28 Mar 2017 15:43:22 +0200 Testfall för tullager Det har tidigare gått ut information till systemutvecklare att det finns slutprov för tullager publicerade på tullverket.se. Rätt information är att det finns testfall publicerade. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/testfallfortullager.5.3505c0ef15ad0f78664223.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/testfallfortullager.5.3505c0ef15ad0f78664223.html Wed, 15 Mar 2017 10:43:14 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.3505c0ef15ad0f786641.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.3505c0ef15ad0f786641.html Thu, 23 Feb 2017 09:17:48 +0100 Tullverkets signeringscertifikat har uppdaterats Ny version Tullverkets signeringscertifikat, har nu publicerats på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketssigneringscertifikatharuppdaterats.5.cab630d15a4bde13b6100.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketssigneringscertifikatharuppdaterats.5.cab630d15a4bde13b6100.html