Tullverket - Nyheter http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheterforetag.4.1595a16515ebddfed514a7.html Nyheter från Tullverket sv Tullverket SiteVision 5.1.1 Mon, 06 Jul 2020 09:18:47 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 9505 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c221d94.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c221d94.html Mon, 06 Jul 2020 08:28:53 +0200 Antidumpning, cyklar från Kina Avslutad antidumpningsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcyklarfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221d73.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcyklarfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221d73.html Fri, 03 Jul 2020 14:05:32 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificeringar enligt kapitel 48, 76 och 87 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c221d46.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c221d46.html Fri, 03 Jul 2020 14:05:07 +0200 Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter Ändring slutgiltiga skyddsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skyddsatgarderavseendevissastalprodukter.5.153f8c8c16ffad23c221c71.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skyddsatgarderavseendevissastalprodukter.5.153f8c8c16ffad23c221c71.html Fri, 03 Jul 2020 14:04:43 +0200 Importtullar Spannmålsavgifter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.153f8c8c16ffad23c221d5a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.153f8c8c16ffad23c221d5a.html Mon, 29 Jun 2020 10:18:43 +0200 Registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut (CDS) Har du ett tillstånd till betalningsanstånd (DPO), förenklad deklaration (SDE) eller reguljär fartygslinje (RSS), kan du nu registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html Fri, 26 Jun 2020 13:46:25 +0200 Tullkvoter från den 1 juli Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1juli.5.153f8c8c16ffad23c221b81.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1juli.5.153f8c8c16ffad23c221b81.html Fri, 26 Jun 2020 13:44:50 +0200 Tullsuspensioner från den 1 juli Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1juli.5.153f8c8c16ffad23c221b8e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1juli.5.153f8c8c16ffad23c221b8e.html Fri, 26 Jun 2020 11:32:18 +0200 Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina Nya samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbordsochkoksartiklaravkeramisktmaterialfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221b5c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbordsochkoksartiklaravkeramisktmaterialfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221b5c.html Fri, 26 Jun 2020 06:37:21 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring FAKN 2403 99 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c221b22.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c221b22.html Thu, 25 Jun 2020 13:57:14 +0200 Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten Inledande antisubventionsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningandlosaglasfiberfilamentfranegypten.5.153f8c8c16ffad23c221ad0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningandlosaglasfiberfilamentfranegypten.5.153f8c8c16ffad23c221ad0.html Wed, 24 Jun 2020 15:24:28 +0200 Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien Upphörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningduktiltgjutjarnfranindien.5.153f8c8c16ffad23c221a43.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningduktiltgjutjarnfranindien.5.153f8c8c16ffad23c221a43.html Tue, 23 Jun 2020 11:16:06 +0200 Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html Tue, 23 Jun 2020 09:29:50 +0200 Antidumpning, glasfibermaterial från Egypten och Kina Införd slugiltig utjämningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningglasfibermaterialfranegyptenochkina.5.153f8c8c16ffad23c221955.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningglasfibermaterialfranegyptenochkina.5.153f8c8c16ffad23c221955.html Tue, 23 Jun 2020 07:18:50 +0200 Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Turkiet Inledande antisubventionsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221935.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221935.html Tue, 23 Jun 2020 07:14:15 +0200 Antidumpning, tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtradochvissalinoravolegeratstalforforochefterspanningfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221926.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtradochvissalinoravolegeratstalforforochefterspanningfrankina.5.153f8c8c16ffad23c221926.html Mon, 22 Jun 2020 17:00:28 +0200 Ändringar i TDR050 Följande ändringar har gjorts i bilaga Q och bilaga I till de tekniska specifikationerna TDR050. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringaritdr050.5.153f8c8c16ffad23c221919.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringaritdr050.5.153f8c8c16ffad23c221919.html Mon, 22 Jun 2020 16:40:10 +0200 Antidumpning, Polyetentereftalat (PET) från Indien Ändring till värdetullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningpolyetentereftalatpetfranindien.5.153f8c8c16ffad23c22190c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningpolyetentereftalatpetfranindien.5.153f8c8c16ffad23c22190c.html Mon, 22 Jun 2020 16:35:07 +0200 Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten och Bahrain Avslutad antidumpningsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningandlosaglasfiberfilamentfranegyptenochbahrain.5.153f8c8c16ffad23c221900.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningandlosaglasfiberfilamentfranegyptenochbahrain.5.153f8c8c16ffad23c221900.html Wed, 17 Jun 2020 13:38:25 +0200 Nu öppnar den nya tullstationen i Hån Den 23 juni kl. 6.30 öppnar den nya tullstationen i Hån. Den nya stationen kommer att vara lättare att ta sig till och har bättre kontrollmöjligheter. Välkommen! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html Wed, 17 Jun 2020 11:43:31 +0200 Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade? Det finns uppgifter som inte är uppdaterade hos Bolagsverket, som företags namn- och adressuppgifter samt bolagsstatus. Det är viktigt att du ser över vilka uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket och ändrar i de fall som uppgifterna är felaktiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.153f8c8c16ffad23c22185d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.153f8c8c16ffad23c22185d.html Wed, 17 Jun 2020 10:45:32 +0200 Deklarationshandledningarna för export har uppdaterats De två deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer vid export (UGE och UNU) har uppdaterats. Ett viktigt förtydligande är att du inte kan lämna uppgiften Betalningssätt för transportkostnader både på huvudnivå och varupostnivå. Det kan i värsta fall leda till att dina transporter fördröjs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html Tue, 16 Jun 2020 14:35:25 +0200 GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html Mon, 15 Jun 2020 14:48:19 +0200 Systemet för tullbeslut uppdateras En ny version av Systemet för tullbeslut, CDS, kommer att driftsättas den 29 juni. Du som brukar logga in i systemet kan då uppleva att det ser något annorlunda ut. Du kommer också att kunna registrera en e-postadress för att få aviseringar när du får något meddelande i systemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/systemetfortullbeslutuppdateras.5.153f8c8c16ffad23c22180c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/systemetfortullbeslutuppdateras.5.153f8c8c16ffad23c22180c.html Fri, 12 Jun 2020 09:39:03 +0200 Ansök om Rex om du exporterar ursprungsvaror till ESA-länder Från och med den 1 september 2020 behöver du vara registrerad exportör, Rex, för att kunna exportera ursprungsvaror till ESA-länder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html Wed, 10 Jun 2020 07:00:00 +0200 Antidumpning, tungt termopapper från Sydkorea Införd provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtungttermopapperfransydkorea.5.153f8c8c16ffad23c2217a4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtungttermopapperfransydkorea.5.153f8c8c16ffad23c2217a4.html Tue, 09 Jun 2020 14:08:39 +0200 Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam väntas träda i kraft inom kort För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/detnyafrihandelsavtaletmellaneuochvietnamvantastradaikraftinomkort.5.153f8c8c16ffad23c221700.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/detnyafrihandelsavtaletmellaneuochvietnamvantastradaikraftinomkort.5.153f8c8c16ffad23c221700.html Tue, 09 Jun 2020 13:38:18 +0200 Antidumpning, regnbåge från Turkiet Ändrad utjämningstullsats för B965 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221797.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221797.html Tue, 09 Jun 2020 13:11:32 +0200 Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Turkiet Inledande antidumpningsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalellerannatlegeratstalfranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c22178a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalellerannatlegeratstalfranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c22178a.html Tue, 09 Jun 2020 13:07:57 +0200 Antidumpning, regnbåge från Turkiet Ändring företagsnamn tk B985 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221773.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.153f8c8c16ffad23c221773.html Tue, 09 Jun 2020 13:03:50 +0200 Antidumpning, vissa fästdon av järn eller stål från Malaysia Återinförande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfranmalaysia.5.153f8c8c16ffad23c221767.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfranmalaysia.5.153f8c8c16ffad23c221767.html Fri, 05 Jun 2020 13:56:56 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Nya FAKN till kapitel 08, 20 och 22 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c22171d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.153f8c8c16ffad23c22171d.html Wed, 03 Jun 2020 09:59:50 +0200 Ta kontakt med oss innan du tar prov på varor i tillfällig lagring Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna deklarera varorna på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html Tue, 02 Jun 2020 13:37:38 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificeringar enligt kapitel 38 och 56 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c2215de.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c2215de.html Fri, 29 May 2020 11:15:41 +0200 INF – en ny digital tjänst för särskilda förfaranden ersätter informationsblad För dig som använder INF-formulär som styrkande handling vid aktiv eller passiv förädling, ska från och med den 1 juni registrera uppgifterna i den digitala tjänsten INF för särskilda förfaranden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/infennydigitaltjanstforsarskildaforfarandenersatterinformationsblad.5.153f8c8c16ffad23c22158e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/infennydigitaltjanstforsarskildaforfarandenersatterinformationsblad.5.153f8c8c16ffad23c22158e.html Wed, 27 May 2020 13:15:38 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nr 7228 60 80 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c221467.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c221467.html Mon, 25 May 2020 11:49:50 +0200 Exportrestriktionerna för skyddsutrustning upphör EU-kommissionen kommer inte att förlänga exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Det innebär att restriktionerna upphör från och med tisdagen den 26 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html Mon, 25 May 2020 10:53:25 +0200 Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html Tue, 19 May 2020 13:45:37 +0200 Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföring utförs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.153f8c8c16ffad23c22134e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.153f8c8c16ffad23c22134e.html Tue, 19 May 2020 13:31:21 +0200 E-tjänsten Ansökan Eori-nummer stängs tillfälligt ned Stängningen kommer att pågå från den 28 maj kl. 08.00 till och med kvällen den 30 maj. Det innebär att det under denna period inte kommer att vara möjligt att ansöka om några nya Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html Tue, 19 May 2020 11:57:28 +0200 Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det? Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html Tue, 19 May 2020 11:48:50 +0200 Skriv en bra varubeskrivning i exportdeklarationen Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du exporterar en vara. Det minskar risken för merarbete och fördröjning vid exporttillfället. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html Tue, 19 May 2020 09:38:16 +0200 Kravet på licens för import av järn, stål och aluminium tas bort Den 16 maj försvinner kravet på licens för att importera järn, stål och aluminium till EU. Det innebär en administrativ lättnad för företag – förra året utfärdades 3 600 licenser till svenska företag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html Thu, 07 May 2020 13:14:05 +0200 Förtydligande angående tullfrihet för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Företag kan under vissa förutsättningar importera personlig skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning med befrielse från tull och moms. Bland annat ska varorna redan innan importen vara avsedda för och sålda till det organ eller den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19. Här får du veta vilka villkor som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html Thu, 07 May 2020 12:03:58 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nr 8529 90 92 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c2211d6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.153f8c8c16ffad23c2211d6.html Mon, 04 May 2020 15:03:44 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 64:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.153f8c8c16ffad23c2210aa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.153f8c8c16ffad23c2210aa.html Mon, 04 May 2020 13:31:28 +0200 Nytt sätt att uppdatera företagsuppgifter Från och med den 30 maj ska du inte längre meddela Tullverket om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress. Vi kommer att få tillgång till dessa uppgifter automatiskt från Skatteverket och Bolagsverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html Mon, 04 May 2020 13:30:59 +0200 Förändrad hantering för ansökan om Eori-nummer Från och med den 30 maj behöver svenska företag e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html Wed, 29 Apr 2020 13:38:44 +0200 Tilläggstullar på vissa varor från USA Tilläggstullen ändras från den 1 maj http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.153f8c8c16ffad23c221037.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.153f8c8c16ffad23c221037.html Fri, 24 Apr 2020 16:09:19 +0200 Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning förlängs Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material förlängs från den 26 april i ytterligare 30 dagar. Det är också en viss skillnad i vilka produkter som omfattas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html Wed, 15 Apr 2020 16:49:04 +0200 Kombinerade nomenklaturen Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kombineradenomenklaturen.5.153f8c8c16ffad23c22c6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kombineradenomenklaturen.5.153f8c8c16ffad23c22c6d.html Thu, 09 Apr 2020 09:15:20 +0200 Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan i stället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat i stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html Mon, 06 Apr 2020 18:11:05 +0200 Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 har beslutats av EU-kommissionen EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html Thu, 02 Apr 2020 13:47:46 +0200 Rättsligt ställningstagande om tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket när en tullskuld för mervärdesskatt uppkommer i olika situationer och vilken myndighet som då är beskattningsmyndighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html Tue, 31 Mar 2020 14:45:02 +0200 Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html Fri, 27 Mar 2020 18:23:40 +0100 Befrielse från tull och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. I avvaktan på kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och momsfrihet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html Wed, 25 Mar 2020 14:00:55 +0100 Punktskatt på plastbärkassar från 1 maj Den 1 maj 2020 införs en ny punktskatt på plastbärkassar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html Tue, 24 Mar 2020 16:53:51 +0100 Klassificering av medicinsk utrustning För att underlätta handeln med medicinsk utrustning över gränserna har Världstullorganisationen, WCO, sammanställt en förteckning över HS-klassificering av dessa varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html Mon, 23 Mar 2020 09:13:53 +0100 Tullverket bidrar med skyddsutrustning Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html Fri, 20 Mar 2020 09:46:18 +0100 Undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning EU-kommissionen har medgivit undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning för ett antal länder. Undantaget gäller bland annat EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html Thu, 19 Mar 2020 17:23:47 +0100 Exportförbudet för personlig skyddsutrustning – sök exporttillstånd hos Kommerskollegium Tullverket vill påminna om exportförbudet för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För att få exportera sådana varor måste du ha tillstånd från Kommerskollegium. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html Tue, 17 Mar 2020 16:08:33 +0100 Exportförbud för personlig skyddsutrustning I helgen beslutade EU om att införa exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För tillfället hanteras alla sändningar manuellt vilket medför långa handläggningstider. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html Wed, 11 Mar 2020 12:00:49 +0100 Avgifter vid import av frukt och grönt Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftervidimportavfruktochgront.5.153f8c8c16ffad23c2258d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftervidimportavfruktochgront.5.153f8c8c16ffad23c2258d.html Fri, 06 Mar 2020 09:54:14 +0100 Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket under vilka förutsättningar det går att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU (unionens tullområde). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html Mon, 02 Mar 2020 12:18:58 +0100 Swedish Customs’ response to the coronavirus We are following the development of the coronavirus very carefully. This entails, for example, being in close contact with other public authorities that are also affected by and work with the coronavirus. We are complying with and acting on the recommendations and facts issued by the Public Health Agency of Sweden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/swedishcustomsresponsetothecoronavirus.5.153f8c8c16ffad23c2245a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/swedishcustomsresponsetothecoronavirus.5.153f8c8c16ffad23c2245a.html Wed, 26 Feb 2020 11:37:12 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Tullverkets signeringscertifikat kommer att bytas ut 31 mars 2020 kl. 13.00. Det innebär att det nya certifikatet måste installeras i ert system före den tidpunkten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.153f8c8c16ffad23c2241c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.153f8c8c16ffad23c2241c.html Fri, 14 Feb 2020 16:50:58 +0100 Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html Thu, 13 Feb 2020 08:10:49 +0100 Tullverkets narkotikabeslag ökade med 33 procent under 2019 Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html Mon, 10 Feb 2020 15:51:50 +0100 Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset mycket noga. Det innebär bland annat att vi har kontakt med andra myndigheter som också påverkas av och arbetar med frågor som handlar om coronaviruset. Vi följer och agerar utifrån de rekommendationer och fakta som Folkhälsomyndigheten ger. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html Tue, 04 Feb 2020 11:47:47 +0100 Coronavirus 2019-nCoV: Befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord. Med anledning av coronaviruset vill vi betona befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/coronavirus2019ncovbefalhavarensskyldigheterattanmalaommisstanktsmittafinnsombord.5.153f8c8c16ffad23c221e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/coronavirus2019ncovbefalhavarensskyldigheterattanmalaommisstanktsmittafinnsombord.5.153f8c8c16ffad23c221e.html Mon, 03 Feb 2020 09:30:38 +0100 Ny punktskatt på plastbärkassar Från den 1 maj 2020 måste du som importerar plastbärkassar betala punktskatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nypunktskattpaplastbarkassar.5.25a524e216ff79e1b5f2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nypunktskattpaplastbarkassar.5.25a524e216ff79e1b5f2.html Fri, 17 Jan 2020 14:56:37 +0100 New limits on amounts as of 1 January 2020 The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html Wed, 15 Jan 2020 15:04:25 +0100 Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rapporterfranbokforingenforanlaggningfortillfalliglagring.5.311bf4f016e69d6ea0d7230.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rapporterfranbokforingenforanlaggningfortillfalliglagring.5.311bf4f016e69d6ea0d7230.html Tue, 14 Jan 2020 11:38:14 +0100 Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html Tue, 17 Dec 2019 14:10:01 +0100 ULT går över till Rex 1 januari 2020 Från och med den 1 januari 2020 går de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De länder och territorier som innan årsskiftet inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, kommer inte att kunna upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html Tue, 17 Dec 2019 12:56:45 +0100 All kommunikation som rör AEO- tillstånden sker via EU Customs Trader Portal All kommunikation mellan dig och Tullverket vad gäller AEO-tillstånd sker från och med den 16 december digitalt via EU-portalen, EU Customs Trader Portal (Systemet för godkänd ekonomisk aktör). Detta gäller alltså även dig som sedan tidigare har ett AEO- tillstånd, inte bara nya ansökningar. Du måste registrera din e-postadress i EU- portalen för att kunna få notifieringar om meddelanden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html Tue, 17 Dec 2019 11:24:25 +0100 Mindre risk för en avtalslös brexit Efter valresultatet är det mest troliga att Storbritannien kommer att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Då följer en övergångsperiod till slutet av 2020, där Storbritannien fortsatt behandlas som EU-medlem. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html Tue, 10 Dec 2019 13:51:42 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html Fri, 06 Dec 2019 10:52:14 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html Tue, 03 Dec 2019 10:47:01 +0100 Nya rutiner vid begäran av tullfrihet för varor som importeras för undersökning, analys eller provning Från och med den 15 januari 2020 är det nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html Mon, 02 Dec 2019 09:59:55 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2020 Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år. Det gör också beloppen för varor som resande får ha med sig i sitt personliga bagage. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d297.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d297.html Mon, 02 Dec 2019 09:41:32 +0100 Ny version av KN för 2020 Från den 1 januari 2020 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html Mon, 18 Nov 2019 09:00:00 +0100 Momsbefriad import - vad händer den 1 januari 2020? Från och med den 1 januari 2020 införs en förändring för företag som använder förfarandena 42 eller 63 i importdeklarationen. Förfarandekoderna 42 och 63 används när mervärdesskatt betalas i det land där varorna ska konsumeras. Syftet är att stärka samarbetet inom EU på mervärdesskatteområdet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html Fri, 15 Nov 2019 14:10:29 +0100 Den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram ytterligare Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till våren 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html Fri, 15 Nov 2019 12:11:53 +0100 Ny sökfunktion i Tullverkets e-tjänster för tullager Hanterar du tullagerdeklarationer och avvikelserapporter i Tullverkets e‑tjänster? Nu kan du lättare se vilka ärenden du behöver åtgärda. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html Thu, 14 Nov 2019 16:14:56 +0100 Snart kan du börja använda frihandelsavtalet med Singapore Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019. Du som exporterar till Singapore kan behöva ansöka om tillstånd om du vill upprätta ursprungsintyg för dina varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html Thu, 14 Nov 2019 12:38:15 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 63:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännande omfattar även ett beslut från kommitténs 62:a möte. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html Tue, 05 Nov 2019 13:44:08 +0100 Allt fler tar emot sina tullräkningar digitalt – gör det du också! Den 1 januari 2020 tas ett antal uppgifter bort ur papperstullräkningen. Vill du ha tillgång till samma uppgifter som i dag bör du ansluta dig till något av våra digitala alternativ. Gör som många andra företag – ta emot tullräkningen digitalt! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html Thu, 31 Oct 2019 10:19:58 +0100 Risken för en hård brexit är inte över Enligt planen skulle Storbritannien lämna EU ikväll. Storbritannien begärde en förlängning fram till den 31 januari 2020 som EU har accepterat. Om Storbritannien och EU-parlamentet godkänner utträdesavtalet som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram kan Storbritannien lämna EU tidigare. Risken för en hård brexit den 31 januari 2020 kvarstår så länge Storbritannien och EU-parlamentet inte har godkänt utträdesavtalet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/riskenforenhardbrexitarinteover.5.38f986a116db52aec8c27e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/riskenforenhardbrexitarinteover.5.38f986a116db52aec8c27e.html Tue, 22 Oct 2019 12:51:06 +0200 Svarskodlistan för TDR050 Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.7 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.38f986a116db52aec8c1a8.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.38f986a116db52aec8c1a8.html Mon, 21 Oct 2019 08:48:54 +0200 Omfattande vapenbeslag i internationell insats I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html Wed, 16 Oct 2019 16:26:22 +0200 Tullverket stoppade smuggling av 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin Två män misstänks för att under fjolåret enligt en brottsplan planerat, organiserat och genomfört transporter och smuggling av 100 kilo cannabisharts respektive 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuled. I dag åtalas de båda männen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott vid Solna tingsrätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html Fri, 11 Oct 2019 14:16:45 +0200 EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html Thu, 19 Sep 2019 14:45:10 +0200 Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html Wed, 04 Sep 2019 08:44:45 +0200 Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner Från och med den 1 september går det inte att använda andra tilläggssiffror än 00 till Eori-nummer. Detta gäller alla typer av deklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.7928802816bd208774c3c4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.7928802816bd208774c3c4.html Tue, 03 Sep 2019 16:27:38 +0200 Skaffa behörighet till EU:s nya system för bindande klassificeringsbesked (BKB) och godkänd ekonomisk aktör (AEO) Kommer du att behöva ansöka om AEO-tillstånd eller BKB i höst? Då måste du ha behörighet till Tullverkets e-tjänster så att du säkert kommer in i det nya systemet när du ska ansöka. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skaffabehorighettilleusnyasystemforbindandeklassificeringsbeskedbkbochgodkandekonomiskaktoraeo.5.7928802816bd208774c3b1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skaffabehorighettilleusnyasystemforbindandeklassificeringsbeskedbkbochgodkandekonomiskaktoraeo.5.7928802816bd208774c3b1.html Tue, 03 Sep 2019 10:21:27 +0200 Införandet av den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html Tue, 06 Aug 2019 16:34:11 +0200 Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html Wed, 03 Jul 2019 12:50:38 +0200 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html Tue, 25 Jun 2019 10:39:45 +0200 Styrkande handlingar till ursprungsintyg När du exporterar varor och upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html Mon, 17 Jun 2019 15:33:11 +0200 Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html Wed, 12 Jun 2019 14:23:34 +0200 Lär dig mer om tull i höst Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html Wed, 12 Jun 2019 08:58:56 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html Tue, 11 Jun 2019 13:40:06 +0200 Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag. – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html Mon, 03 Jun 2019 13:24:25 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html Mon, 27 May 2019 08:09:12 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändringar till kapitel 70, 82 och 85 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.42f1540316a53c05f664f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.42f1540316a53c05f664f5.html Tue, 21 May 2019 13:08:59 +0200 Ansökningar om AEO och BKB blir digitala Från den 1 oktober ska du som ansöker om bindande klassificeringsbesked eller AEO-tillstånd göra det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokningaromaeoochbkbblirdigitala.5.42f1540316a53c05f663e6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokningaromaeoochbkbblirdigitala.5.42f1540316a53c05f663e6.html Mon, 20 May 2019 13:15:58 +0200 Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner Från och med den 1 september går det inte att använda tilläggssiffror till Eori-nummer. Om du lämnar deklarationer med tilläggssiffror kommer Tullverket inte att kunna ta emot dessa. Detta gäller alla typer av deklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.42f1540316a53c05f6636f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.42f1540316a53c05f6636f.html Mon, 20 May 2019 13:12:20 +0200 E-legitimation krävs för att ansöka om Eori-nummer När Tullverket byter till en ny e‑tjänst behöver du e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html Tue, 07 May 2019 15:51:11 +0200 Ny e-tjänst för beställning och hantering av signeringscertifikat Tullverket har nu en e-tjänst för beställning av signeringscertifikat för informationsutbyte via EDI. I tjänsten Certifikatbeställning kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat själv beställa och hämta företagets signeringscertifikat. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html Tue, 07 May 2019 12:43:57 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html Tue, 30 Apr 2019 13:34:23 +0200 Så hanterar du exporten från 1 maj Klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj införs nya lösningar för att deklarera varor för export. Har du redan påbörjat ärenden enligt de tidigare rutinerna kan du avluta dem enligt de nya. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sahanterarduexportenfran1maj.5.42f1540316a53c05f66bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sahanterarduexportenfran1maj.5.42f1540316a53c05f66bc.html Tue, 23 Apr 2019 14:20:00 +0200 Validering av Rex-nummer Från den 1 maj 2019 kommer Tullverket att validera att de Rex-nummer du anger i importdeklarationen är giltiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html Tue, 16 Apr 2019 11:36:22 +0200 Svarskodlistan för TDR050 En ny version av svarskodlistan för TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html Wed, 10 Apr 2019 13:33:55 +0200 Viktigt med bra varubeskrivning vid transitering Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html Wed, 10 Apr 2019 08:12:45 +0200 Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html Fri, 05 Apr 2019 13:32:57 +0200 Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forbereddigpavadsomhanderomdetblirenhardbrexit.5.2894757916870c7915c1356.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forbereddigpavadsomhanderomdetblirenhardbrexit.5.2894757916870c7915c1356.html Fri, 29 Mar 2019 11:01:22 +0100 Nya lösningar för export Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyalosningarforexport.5.2894757916870c7915cfd0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyalosningarforexport.5.2894757916870c7915cfd0.html Thu, 14 Mar 2019 09:16:42 +0100 Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html Tue, 12 Mar 2019 12:30:00 +0100 Nya tullkodexen – vad händer 2019? Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html Mon, 11 Mar 2019 10:52:04 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html Mon, 11 Mar 2019 10:30:22 +0100 Hur du deklarerar försändelser av ringa värde Som vi tidigare informerat om har Tullverket  infört validering för försändelser av ringa värde som du begär tullfrihet för. Det är därför viktigt att du känner till hur du ska deklarera dessa sändningar. En försändelse av ringa värde, ska vara en försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurdudeklarerarforsandelseravringavarde.5.2894757916870c7915cc4b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurdudeklarerarforsandelseravringavarde.5.2894757916870c7915cc4b.html Tue, 26 Feb 2019 10:02:05 +0100 Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html Mon, 25 Feb 2019 08:00:00 +0100 Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html Fri, 22 Feb 2019 11:16:13 +0100 Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html Tue, 12 Feb 2019 10:35:32 +0100 Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html Tue, 12 Feb 2019 09:09:49 +0100 Så mycket beslagtog Tullverket 2018 Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html Thu, 07 Feb 2019 11:17:17 +0100 Vad gäller nu när driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring har stoppats? Kring årsskiftet beslutade Tullverket att stoppa driftsättningen av den digitala lösningen för anläggning för tillfällig lagring. Men vad innebär det för hanteringen vid anläggningarna fram tills den digitala lösningen är på plats? Vi försöker här reda ut vad som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadgallernunardriftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringharstoppats.5.2894757916870c7915c5f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadgallernunardriftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringharstoppats.5.2894757916870c7915c5f6.html Tue, 05 Feb 2019 10:39:31 +0100 Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html Fri, 01 Feb 2019 14:49:58 +0100 Vidaresänder du GSP-varor? Den 1 februari träder två nya avtal i kraft som gör det möjligt att använda Rex-systemet för att vidaresända GSP-varor även till och från Norge och Schweiz. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html Fri, 01 Feb 2019 13:51:20 +0100 Tullräkningen har fått nytt utseende Tullräkningen för tullräkningsvecka 1904 ser lite annorlunda ut än tidigare. Ändringen är ett steg för att minska Tullverkets miljöpåverkan gällande pappersutskrifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html Tue, 29 Jan 2019 13:35:49 +0100 Nu omprövar vi tillstånden till godkänd exportör Förfarandet med godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av en standardtulldeklaration (UGE-meddelande) vid export med beslut om godkänd plats. Under februari–april kommer Tullverket att ompröva samtliga tillstånd till godkänd exportör som då återkallas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandentillgodkandexportor.5.2894757916870c7915c41d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandentillgodkandexportor.5.2894757916870c7915c41d.html Tue, 29 Jan 2019 12:50:40 +0100 Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html Tue, 15 Jan 2019 14:37:51 +0100 Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html Tue, 15 Jan 2019 10:06:22 +0100 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html Tue, 08 Jan 2019 11:27:00 +0100 Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html Sat, 29 Dec 2018 01:31:35 +0100 Tullsuspensioner från den 1 januari Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1januari.5.5b650cc5167830f65e5450.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1januari.5.5b650cc5167830f65e5450.html Sat, 29 Dec 2018 01:18:30 +0100 Tullkvoter från den 1 januari Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1januari.5.5b650cc5167830f65e543f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1januari.5.5b650cc5167830f65e543f.html Thu, 20 Dec 2018 09:38:26 +0100 Certifikat från Turkiet utan underskrift Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html Mon, 17 Dec 2018 11:21:47 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html Mon, 17 Dec 2018 11:11:38 +0100 Ny version av KN för 2019 Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html Wed, 12 Dec 2018 16:57:56 +0100 Platser som ersätter tullklareringsområden Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html Wed, 12 Dec 2018 14:24:30 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2019 Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html Tue, 11 Dec 2018 15:57:19 +0100 Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html Mon, 26 Nov 2018 15:16:22 +0100 Validering för försändelser av ringa värde Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html Wed, 21 Nov 2018 14:31:53 +0100 Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html Wed, 21 Nov 2018 14:12:25 +0100 Tullagers införande i mål Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html Thu, 15 Nov 2018 16:20:23 +0100 Genombrott i brexitförhandlingarna Nu finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Den 14 november godkände den brittiska regeringen förslaget som bland annat innehåller en kompromiss om gränsen mellan Nordirland och Irland. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html Mon, 05 Nov 2018 13:21:18 +0100 Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html Thu, 01 Nov 2018 10:45:45 +0100 Ändrade öppettider Från och med 1 november ändrar vi våra öppettider till Tullsvar temporärt fram till årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html Wed, 31 Oct 2018 11:18:52 +0100 Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html Mon, 29 Oct 2018 12:06:18 +0100 Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.   http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html Mon, 22 Oct 2018 13:16:58 +0200 Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html Fri, 12 Oct 2018 15:00:12 +0200 Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html Thu, 11 Oct 2018 14:57:47 +0200 Övergång tullager och anläggning för tillfällig lagring - att göra om du får ny godslokalkod I de fall ditt företag får en ny godslokalkod, i samband med övergången till det nya tullagerförfarandet eller anläggning för tillfällig lagring, kan du behöva anmäla vissa kopplingar för att den nya hanteringen ska fungera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html Wed, 10 Oct 2018 16:08:46 +0200 Information angående säker kommunikation för elektroniskt informationsutbyte med Tullverket Avveckling av osäkra krypeteringsalgoritmer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html Wed, 10 Oct 2018 15:44:04 +0200 Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se Det finns ett nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html Wed, 10 Oct 2018 08:00:13 +0200 Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html Fri, 14 Sep 2018 14:41:27 +0200 Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html Thu, 30 Aug 2018 10:30:00 +0200 Införandet av anläggning för tillfällig lagring skjuts fram till 1 februari 2019 Införandet av den nya digitala hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring har skjutits fram tre månader. Införandet sker därmed den 1 februari 2019 och följs av en tolv månaders övergångsperiod innan all hantering ska vara omställd och ske digitalt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html Wed, 29 Aug 2018 09:33:49 +0200 Webbseminarium anläggning för tillfällig lagring Under webbseminariet kan du lära dig mer om den nya hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring. Seminarierna genomförs vid tre olika tillfällen i september beroende på vilket transportslag varorna ankommer med: väg, flyg eller sjö. I webbseminariet kan du passa på att ställa skriftliga frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html Fri, 17 Aug 2018 15:06:23 +0200 Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html Wed, 25 Jul 2018 09:48:45 +0200 Kvotansökningar för stålvaror kan för tillfället inte göras automatiskt via TDS Tullverket har tidigare informerat om nya kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. För dessa nya kvoter går det att göra en kvotansökan som innebär en tullsats på 0%. Observera att det för närvarande inte går att ansöka om dessa kvoter automatiskt i TDS. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkanfortillfalletintegorasautomatisktviatds.5.4481397d16411b864655b6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkanfortillfalletintegorasautomatisktviatds.5.4481397d16411b864655b6.html Wed, 18 Jul 2018 12:46:56 +0200 Nya kvoter på stålprodukter Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyakvoterpastalprodukter.5.4481397d16411b86465527.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyakvoterpastalprodukter.5.4481397d16411b86465527.html Mon, 02 Jul 2018 11:25:57 +0200 Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018 Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html Thu, 14 Jun 2018 13:57:11 +0200 Samlad garanti är ett viktigt första steg – men du behöver också tillstånd till det förfarande du vill använda Du som söker tillstånd till samlad garanti måste också tänka på att söka tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det räcker inte med att ha skrivit in i det i ansökan om samlad garanti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html Wed, 13 Jun 2018 13:53:29 +0200 Ny skatt på vissa nikotinprodukter Den 1 juli 2018 införs en ny skatt på vissa nikotinprodukter. Exempel på nikotinprodukter är e-vätskor, som exempelvis ska användas i e-cigaretter, eller andra nikotinhaltiga produkter som nikotintuggummi eller nikotinspray. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html Tue, 05 Jun 2018 08:38:25 +0200 Inga fler utskick av rapporten Klarerade förenklade deklarationer Du som har tillstånd till förenklad deklaration, tillståndskod EUSDE, TVFDE eller TVFDO har tidigare fått rapporten "Klarerade förenklade deklarationer”.  Dock har Tullverket beslutat att från den 1 oktober 2018 inte längre skicka ut rapporten ”Klarerade förenklade deklarationer”  till tillståndshavare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html Fri, 01 Jun 2018 09:48:22 +0200 Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovartillstandtilllokaltklareringsforfarande.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1fd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketomprovartillstandtilllokaltklareringsforfarande.5.4b9cdbde163ab2c5bdc1fd.html Thu, 24 May 2018 13:37:17 +0200 Göran Ekström blir vikarierande generaltulldirektör Regeringen har idag tillsatt Göran Ekström som vikarierande generaltulldirektör och chef för Tullverket. Han tillträder sin tjänst den 1 juni och har ett förordnande som sträcker sig som längst till den 31 oktober 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html Tue, 22 May 2018 09:11:32 +0200 Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets e‑tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomhartillstandtillbetalningsanstandochforenkladdeklaration.5.285c35fd161749ca47c1071.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomhartillstandtillbetalningsanstandochforenkladdeklaration.5.285c35fd161749ca47c1071.html Wed, 16 May 2018 09:20:33 +0200 Nya dokumentkoder för skjutvapen och ammunition Den 15 juni får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med skjutvapen och ammunition. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html Tue, 08 May 2018 13:26:39 +0200 Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartandrasprocessenforanlaggningarfortillfalliglagring.5.285c35fd161749ca47ce2a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartandrasprocessenforanlaggningarfortillfalliglagring.5.285c35fd161749ca47ce2a.html Tue, 08 May 2018 10:56:16 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 60:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html Tue, 08 May 2018 10:15:25 +0200 Så betalar du tullräkningarna enklast i sommar För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html Mon, 09 Apr 2018 07:42:34 +0200 Kombinerade nomenklaturen Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 17 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kombineradenomenklaturen.5.285c35fd161749ca47ca17.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kombineradenomenklaturen.5.285c35fd161749ca47ca17.html Tue, 27 Mar 2018 10:57:24 +0200 Ny validering för tullager Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html Tue, 27 Mar 2018 09:19:56 +0200 SCTS–CWHOA, SCTS-CWHOP Följande ändringar har gjorts i SCTS-CWHOA och SCTS-CWHOP http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html Fri, 23 Mar 2018 08:01:36 +0100 Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomgodkandaavsandare.5.285c35fd161749ca47c797.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomgodkandaavsandare.5.285c35fd161749ca47c797.html Thu, 15 Mar 2018 09:29:01 +0100 GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018 EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html Thu, 15 Mar 2018 09:00:31 +0100 Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html Tue, 13 Mar 2018 16:08:44 +0100 Ursprungsdeklarationen och returvaror i Ceta-avtalet Här kan du läsa om vilket ursprungsland du kan ange i de ursprungsdeklarationer som används för att styrka ursprung i handeln mellan EU och Kanada, och hur du ansöker om förmånsbehandling för EU-varor som kommer i retur från Kanada. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html Tue, 13 Mar 2018 15:14:32 +0100 Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html Tue, 13 Mar 2018 08:29:01 +0100 Ny anmärkning för djurfoder Det finns en ny text till de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) för djurfoder till kapitel 23. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html Tue, 20 Feb 2018 13:23:31 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html Thu, 08 Feb 2018 07:59:11 +0100 Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018 Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html Wed, 31 Jan 2018 08:00:00 +0100 Förteckningen över luftfartsutrusning från TFS till webben Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html Tue, 30 Jan 2018 16:57:36 +0100 Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html Fri, 26 Jan 2018 08:19:42 +0100 Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen (WCO), Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html Tue, 16 Jan 2018 15:25:17 +0100 Innan du ansöker om tullfrihet (TVTFT) – kontrollera om vetenskapliga instrument och apparater är tullfria Tullverket får ofta in ansökningar om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater som redan är tullfria och inte behöver något tillstånd. Var därför noga med att kontrollera varans varukod innan du ansöker om tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html Tue, 16 Jan 2018 09:39:28 +0100 ”Canada/EU” i ursprungsdeklarationer inom Ceta Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html Wed, 20 Dec 2017 14:59:04 +0100 Inga GSP-förmåner för Ukraina Från och med den 1 januari 2018 får Ukraina inte längre någon förmånstull genom det allmänna preferenssystemet GSP. Anledningen är att det nu finns ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html Wed, 20 Dec 2017 13:03:30 +0100 Tulltaxan Förändrade varukoder från den 1 januari 2018 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tulltaxan.5.1595a16515ebddfed512432.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tulltaxan.5.1595a16515ebddfed512432.html Wed, 13 Dec 2017 11:19:42 +0100 Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html Tue, 12 Dec 2017 15:06:34 +0100 Hög tid att ansöka om Rex Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html Tue, 12 Dec 2017 14:16:08 +0100 Därför avvisar vi importdeklarationer Idag blir många importdeklarationer avvisade. Det är då du som deklarant som måste komplettera deklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html Tue, 12 Dec 2017 14:15:35 +0100 Lär dig mer om tull i vår Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html Mon, 11 Dec 2017 09:26:45 +0100 Nyheter i Tulltaxan Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html Fri, 08 Dec 2017 08:19:57 +0100 Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien? Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html Thu, 30 Nov 2017 16:01:12 +0100 Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut Från och med den 1 december ska Systemet för tullbeslut bara användas för tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration, samt tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html Thu, 23 Nov 2017 10:57:24 +0100 Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html Tue, 21 Nov 2017 14:08:02 +0100 Kom ihåg att deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen Du som yrkar på tullfrihet eller tullnedsättning måste alltid deklarera en korrekt dokumentkod för ursprungsbevis. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html Fri, 17 Nov 2017 13:39:33 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html Fri, 17 Nov 2017 13:15:57 +0100 Se över dina varukoder inför årsskiftet Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html Wed, 08 Nov 2017 14:00:19 +0100 Ny version av KN för 2018 Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html Wed, 08 Nov 2017 13:52:06 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee(Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html Wed, 18 Oct 2017 16:06:24 +0200 Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html Fri, 13 Oct 2017 16:33:34 +0200 Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html Thu, 05 Oct 2017 11:24:40 +0200 Två olika dröjsmålsräntor I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html Wed, 04 Oct 2017 11:22:00 +0200 Nu är Systemet för tullbeslut igång Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html Fri, 29 Sep 2017 15:16:08 +0200 Ceta började tillämpas 21 september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html Tue, 19 Sep 2017 10:57:37 +0200 Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html Wed, 13 Sep 2017 14:21:14 +0200 Inget tillstånd för TID Det tidigare kravet på ett särskilt tillstånd för att använda Tullverkets internetdeklaration TID är borttaget. Numera krävs inget särskilt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html Tue, 05 Sep 2017 08:53:02 +0200 Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster så att du säkert kommer in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html Thu, 24 Aug 2017 08:18:54 +0200 Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html Tue, 22 Aug 2017 12:48:16 +0200 Ceta börjar tillämpas i september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html Fri, 18 Aug 2017 15:33:48 +0200 Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html Thu, 17 Aug 2017 15:17:57 +0200 Statusrapport från EU-kommissionen Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html Mon, 14 Aug 2017 09:31:12 +0200 Över 41 miljoner piratkopierade varor beslagtagna inom EU I EU beslagtogs över 41 miljoner artiklar till ett värde av 672 miljoner euro under 2016. De vanligaste förfalskade varorna är cigaretter, leksaker och livsmedel. Över 80 procent av de beslagtagna varorna kommer från Kina medan Hongkong står för nästan åtta procent. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över piratkopierade varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html Wed, 17 May 2017 11:01:20 +0200 Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html