Tullverket

Remissvar 2018

Här publicerar vi Tullverkets remissvar.

Tullverkets remissvar gällande föreslagen ändring om att Tullverket återigen har möjlighet att vid utfärdande av ordningsbot även fatta beslut om särskild rättsverkan.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskattPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över remissen gällande förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över Remitering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2018:10) Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivåPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets remissvar på betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-28

Tullverkets yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreformPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlagPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över remissen Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-16

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-11

Tullverkets yttrande över utkast till lagrådsremissen VägtrafikdatalagPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över lagrådsremissen En ny kustbevakningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedelPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-19

Tullverkets yttrande över delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål, ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” (SOU 2017:98)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets remissvar på SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkorPDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande gällande ”Varupaketet” med förslag till två nya förordningar på området för produktlagstiftning, KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrottPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum:  2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbetePDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets svar på remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.PDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets remissyttrande av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets yttrande angående Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-12

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporterPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av bussförordningenPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande angående remiss Följdändringar till ändrade mediegrundlagarPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande avseende remissen Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM (Ds 2017:58) gällande EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75PDF)

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdetPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-08

Tullverkets yttrande gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2018-01-04

Uppdaterad: 2018-07-23Captcha *