Tullverket

Remissvar 2018

Här publicerar vi Tullverkets remissvar.

Tullverkets yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-16

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-11

Tullverkets yttrande över utkast till lagrådsremissen VägtrafikdatalagPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över lagrådsremissen En ny kustbevakningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedelPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-19

Tullverkets yttrande över delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål, ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” (SOU 2017:98)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets remissvar på SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkorPDF

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande gällande ”Varupaketet” med förslag till två nya förordningar på området för produktlagstiftning, KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrottPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum:  2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbetePDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets svar på remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.PDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets remissyttrande av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets yttrande angående Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-12

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporterPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av bussförordningenPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande angående remiss Följdändringar till ändrade mediegrundlagarPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande avseende remissen Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM (Ds 2017:58) gällande EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75PDF)

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdetPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-08

Tullverkets yttrande gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2018-01-04

Uppdaterad: 2018-04-17Captcha *