Tullverket

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om du har ett tillstånd sedan tidigare, men nu vill ändra det, välj alternativet Ändring (Application for amendment of the decision).

Om du vill förnya ett tidsbegränsat tillstånd, välj alternativet Förnyelse (Application for renewal of the authorisation).

Om du vill återkalla ett tillstånd, välj alternativet Återkallelse (Application for revocation of the decision).

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Ange beslutets referensnummer. Du hittar det i tillståndsbeslutet. Uppgiften lämnas bara vid ansökan om ändring, förnyelse och återkallelse av tillståndet – inte vid nyansökan.

Agreement for Publication

 

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i den offentliga förteckningen över tillståndshavare. De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavare, Typ av tillstånd, Första giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid, Beslutande tullmyndighet, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

I vissa fall måste du bifoga handlingar:

 • Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, till exempel betalningsanstånd, tullager och transiteringar, behöver du specificera följande uppgifter för respektive förfarande:
    - Genomsnittlig tid (undantag för betalningsanstånd)
    - Antal transaktioner under den genomsnittliga tiden
    - Referensbelopp
    - Garantins nivå
    - Belopp av tullar och andra avgifter
 • Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet behöver du bifoga något av formulären för Ansökan om nedsättning av samlad garanti.
  Hitta formulär för ansökan om nedsättning av samlad garanti

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange om tillståndet ska vara giltigt i vissa, en enda eller alla medlemsstater. Ange även vilka medlemsstater.

Geographical validity Common transit countries - Country

 

Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Ange i vilka länder tillståndet ska användas.

Uppgiften behöver bara lämnas om ansökan gäller garanti för unionstransiteringar.

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Uppdaterad: 2018-04-16Captcha *