Tullverket

IPO, Aktiv förädling

Application or authorisation for the use of inward processing procedure

För närvarande rekommenderar vi att du inte använder Systemet för tullbeslut för att ansöka om det här tillståndet. Använd i stället ett webbformulär.

Ett undantag är om du söker ett tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Då måste du ansöka i Systemet för tullbeslut.

Ansök via webbformulär.

Så här fyller du i en ansökan

Vi rekommenderar att du använder hjälptexterna nedan när du ansöker om tillstånd i Systemet för tullbeslut. De innehåller bland annat konkret information om vad du ska ange i vissa fält.

Det kan dock hända att hjälptexterna inte ligger i exakt samma ordning som fälten i Systemet för tullbeslut. Dessutom kan det finnas fält i systemet som ännu inte finns med här.

Vi jobbar på att gå igenom ansökningsformulären för samtliga tillstånd för att efter hand komplettera med de hjälptexter som saknas.

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande, ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska företagets Eori-nummer stå här. Detta är normalt förifyllt.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters

 

Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om du har ett tillstånd sedan tidigare, men nu vill ändra det, välj alternativet Ändring (Application for amendment of the decision).

Om du vill förnya ett tidsbegränsat tillstånd, välj alternativet Förnyelse (Application for renewal of the authorisation).

Om du vill återkalla ett tillstånd, välj alternativet Återkallelse (Application for revocation of the decision).

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Ange beslutets referensnummer. Du hittar det i tillståndsbeslutet. Uppgiften lämnas bara vid ansökan om ändring, förnyelse och återkallelse av tillståndet – inte vid nyansökan.

Agreement for Publication

 

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i den offentliga förteckningen över tillståndshavare. De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavare, Typ av tillstånd, Första giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid, Beslutande tullmyndighet, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Exempel på handlingar du behöver bifoga:

Om du ansöker om tillstånd att använda förenklad deklaration (SDE) och företaget hanterar någon av följande varor behöver du skicka in separata rutiner:

 • vapen
 • varor med dubbla användningsområden
 • varor under sanktion
 • varor med antidumpningstull
 • punktskattepliktiga varor
 • jordbruksvaror
 • andra restriktionsvaror
 • varor som kräver licenser eller tillstånd.

Rutinen ska beskriva hur ditt företag säkerställer efterlevnaden av regelverket för de förbuds- och restriktionsvaror som importeras eller kommer att importeras. Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver rutinen inte skickas in.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange att tillståndet ska vara giltigt i en enda medlemsstat samt att det är Sverige.

Geographical validity Common transit countries - Country


Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Ange i vilka länder tillståndet ska användas.

Den här uppgiften behöver du bara fylla i om du ansöker om något av följande tillstånd:

 • samlad garanti för unionstransiteringar (CGU)
 • användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD).

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras. Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser. Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Records

 

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

First place of use or processing

 

Plats för första användning eller förädling

Ange adressen till den berörda platsen.

[Requested] Start date of the decision 

 

[Begärt] Startdatum för beslutet 

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla, om du inte vill att det ska börja gälla omgående. Uppgiften är frivillig att fylla i.

Place(s) of processing or use

 

Platser för förädling eller användning

Ange adressen till berörda platser.

Customs office(s) of placement

 

Hänförandetullkontor

Ange de tullkontor dit företaget anmäler varorna till det aktuella förfarandet.

Customs office(s) of discharge

 

Avslutningstullkontor

Ange de tullkontor där förfarandet avslutas.

Applicable Customs Procedures Concerned - Customs Office of Guarantee

 

Garantitullkontor

Ange det tullkontor som övervakar företagets garanti för tillståndet du ansöker om.

Period for discharge

 

Tid för avslutande av förfarandet

Uppskatta hur lång tid det tar att bearbeta varorna. Tiden ska anges i antal månader.  Om ni behöver mer än 12 månader ska ni skriva en motivering till detta.
Perioden startar när varorna tas in för aktiv förädling och avslutas när den bearbetade produkten anmäls till en godkänd tullbehandling (t.ex. återexport).

Applicable Customs Procedures Concerned - Description of Goods - Harmonised System Code - HS Nomenclature Heading Code and Chapter code

 

Varukod

Ange varornas varukod och kapitel i tulltaxan. Ange de åtta sifforna i KN-numret för de varor som ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling. Vid bl.a. reparation och ompackning räcker det med fyra siffror.

Applicable Customs Procedures Concerned - Description of Goods - Goods Description

 

Varubeskrivning

Lämna en utförlig varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda. Ange även vilket språk du har skrivit på.

Goods quantity

 

Varornas kvantitet

Ange en uppskattning av den totala kvantiteten varor som ska hänföras till förfarandet under tillståndets giltighetstid. För varor som ska användas i vissa kategorier av båtar och andra fartyg eller i borrnings- eller produktionsplattformar behöver du inte fylla i något här. Det behöver du inte heller göra för civila flygplan och varor avsedda att användas i civila flygplan. Detta eftersom varorna omfattas av de särskilda bestämmelserna (del A och B) i den kombinerade nomenklaturens inledande bestämmelser.

Applicable Customs Procedures Concerned - Value of Goods EUR or Other currency

 

Varornas värde

Ange det uppskattade högsta värdet för de varor som ni avser att hänföras till det särskilda förfarandet under tillståndets giltighetstid.

Rate of yield

 

Avkastningsgrad

Ange en uppskattad avkastningsgrad. Med avkastningsgrad menar vi hur stor andel av importvaran som ingår i den förädlade varan.

Equivalent goods

 

Likvärdiga varor

Om ni tänker använda likvärdiga varor, ange det åttasiffriga KN-numret, handelskvaliteten och de tekniska egenskaperna för likvärdiga varor. Ange om de varor ni kommer att importera för aktiv förädling omfattas av antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller någon tilläggstull om de kommer att deklareras för övergång till fri omsättning.
Likvärdiga varor innebär att ni använder unionsvaror i stället för importvaror vid tillverkningen av den förädlade varan. De likvärdiga varorna ska ha samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som de importerade varorna. Om de likvärdiga varorna befinner sig i ett längre framskrider tillverkningsstadium eller är i bättre skick än importvarorna, lämna upplysningar om detta i fältet Ytterligare uppgifter.

Processed products

 

Förädlade produkter

Lämna varukod och varubeskrivning för samtliga förädlade produkter som förädlingsprocesserna ger upphov till. Ange både den primära och eventuella sekundära förädlingsprodukter. Sekundära förädlingsprodukter är biprodukter av förädlingsprocessen (t.ex. restprodukter från bearbetningen). Se fälten Varukod och Varubeskrivning för ytterligare instruktioner.

Economic conditions

 

Ekonomiska villkor

Minst en av de tillämpliga koderna för ekonomiska villkor ska användas för varje varukod som har angetts i fältet Varukod. Aktiv förädling kan bara användas när väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte skulle påverkas negativt genom ett tillstånd till förädlingsförfarandet (ekonomiska villkor).

Kodlista:
Kod 1 förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446,
Kod 2 reparation,
Kod 3 förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande, som utförs i enlighet med specifikationerna på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaderna,
Kod 4 förädling av durumvete till pasta,
Kod 5 hänförande av varor till förfarandet för aktiv förädling upp till den kvantitet som fastställts på grundval av en balans i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009,
Kod 6 förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, om varor framställda i unionen, med samma 8-siffriga KN-nummer och samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som kännetecknar de varor som ska importeras för förädlingen i fråga, inte finns tillgängliga,
Kod 7 förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, förutsatt att det är skillnader i pris mellan varor framställda i unionen och de som ska importeras, där de jämförbara varorna inte kan användas eftersom deras pris inte skulle göra den föreslagna kommersiella aktiviteten ekonomiskt lönsam,
Kod 8 förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, förutsatt att det finns avtalsförpliktelser, där de jämförbara varorna inte överensstämmer med avtalskraven från köparen av förädlingsprodukterna i tredjeland, eller om, i enlighet med uppdraget, förädlingsprodukterna måste framställas av varor avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling för att uppfylla bestämmelserna om skydd av industriell eller kommersiell äganderätt,
Kod 9 förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 förutsatt att det sammanlagda värdet av varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling per sökande och kalenderår för varje åttasiffrigt KN-nummer inte överstiger 150 000 euro,
Kod 10 förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska villkoren för deras övergång till fri omsättning,
Kod 11 förädling av varor av icke-kommersiell natur,
Kod 12 förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter prövning av de ekonomiska villkoren,
Kod 13 förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande fraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda
för livsmedelssektorn,
Kod 14 förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till civila luftfartyg för vilka ett luftvärdighetsbevis har utfärdats,
Kod 15 förädling till produkter som omfattas av autonomt upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003,
Kod 16 förädling av varor till prover,
Kod 17 förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter,
Kod 18 förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902,
Kod 19 nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter,
Kod 20 denaturering,
Kod 21 vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen,
Kod 22 det sammanlagda värdet av varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling per sökande och kalenderår för varje åttasiffrigt KN-nummer överstiger inte 150 000 euro vad gäller varor som omfattas av bilaga 71–02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 och 300 000 euro vad gäller andra varor, utom när de varor som är avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning.E81"

Details of planned activities

 

Närmare uppgifter om planerad verksamhet

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten och behovet av det tillstånd som ansökan gäller.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Accounts

 

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Records

 

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Additional information

 

Ytterligare uppgifter

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten och behovet av det tillstånd som ansökan gäller.

Guarantee

 

Garanti

Om ni har samlad garanti, ange referensnumret för ert tillstånd. Uppgiften ska inte lämnas om ni ansöker om export i förväg (EX/IM), såvida inte exporttullar är tillämpliga."

Garantee amount

 

Garantibelopp

Ange beloppet för den garanti som ställts för det aktuella tillståndet. Uppgiften ska inte lämnas om ni ansöker om export i förväg (EX/IM), såvida inte exporttullar är tillämpliga.

Transfer of rights and obligations

 

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Om överföring av rättigheter och skyldigheter mellan personer som är ansvariga för förfarandet kan blir aktuellt: Lämna uppgifter om den mottagande parten och de föreslagna formaliteterna för överföringen. En sådan ansökan får också lämnas in till den behöriga tullmyndigheten i ett senare skede, när ansökan godkänts och tillståndet till ett särskilt förfarande beviljats.

Calculation of the amount of the import duty in accordance with Article 86(3) of the Code

 

Beräkning av importtullbeloppet i enlighet med artikel 86.3 i kodexen 

Ange hur importbeloppet ska beräknas på de varor som tas in för bearbetning.

Välj ja om tullskulden ska beräknas på de insatsvaror som har importerats (artikel 86.3 i tullkodexen). Välj nej om du vill beräkna importtullbeloppet på hela förädlingsprodukten (artikel 85 i tullkodexen, tidigare kallat Bearbetning under tullkontroll).

Prior exportation (IP EX/IM)

 

Export i förväg (aktiv förädling EX/IM)

Ange med ja eller nej om det finns planer på att exportera förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor före importen av de varor de ersätter (aktiv förädling EX/IM). Vid export i förväg startar den aktiva förädlingen med en export av en förädlingsprodukt som består av en likvärdig vara. Den aktiva förädlingen avslutas när varan eller varorna som ska förädlas importeras.
Om ja, ange tiden från export i förväg till importen (max 6 månader).

Release for free circulation by use of bill of discharge

 

Övergång till fri omsättning genom användning av avräkningsnota

Ja innebär att en importdeklaration med förfarandekod 4051 för varor som säljs vidare inom EU inte behöver lämnas direkt. Importdeklarationen får i stället lämnas i samband med att avräkningsnotan lämnas.

 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Du får då upp denna bild där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under rubriken Reference. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Uppdaterad: 2017-11-30Captcha *