Tullverket

CW1, Allmänt tullager typ 1

Application or authorisation for the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods in a public customs warehouse type I

För närvarande rekommenderar vi att du inte använder Systemet för tullbeslut för att ansöka om det här tillståndet. Använd i stället ett webbformulär.

Ansök via webbformulär.

Om du redan har börjat fylla i en ansökan i Systemet för tullbeslut, men ännu inte skickat in den, får du göra den klar och skicka in den till och med den 31 december 2017.

Så här fyller du i en ansökan

Vi rekommenderar att du använder hjälptexterna nedan när du ansöker om tillstånd i Systemet för tullbeslut. De innehåller bland annat konkret information om vad du ska ange i vissa fält.

Det kan dock hända att hjälptexterna inte ligger i exakt samma ordning som fälten i Systemet för tullbeslut. Dessutom kan det finnas fält i systemet som ännu inte finns med här.

Vi jobbar på att gå igenom ansökningsformulären för samtliga tillstånd för att efter hand komplettera med de hjälptexter som saknas.

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Ange i så fall den sökandes namn och adress. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande, ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska företagets Eori-nummer stå här. Detta är normalt förifyllt.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters

 

Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Uppgiften behöver inte fyllas i när du ansöker om detta tillstånd.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om du har ett tillstånd sedan tidigare, men nu vill ändra det, välj alternativet Ändring (Application for amendment of the decision).

Om du vill förnya ett tidsbegränsat tillstånd, välj alternativet Förnyelse (Application for renewal of the authorisation).

Om du vill återkalla ett tillstånd, välj alternativet Återkallelse (Application for revocation of the decision).

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Ange beslutets referensnummer. Du hittar det i tillståndsbeslutet. Uppgiften lämnas bara vid ansökan om ändring, förnyelse och återkallelse av tillståndet – inte vid nyansökan.

Type of Application - Application Date of Submission

 

Datum

Den dag då den sökande har bestyrkt ansökan.

Välj dag från kalenderfunktionen eller skriv in ett datum med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

Agreement for Publication

 

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i den offentliga förteckningen över tillståndshavare. De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavare, Typ av tillstånd, Första giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid, Beslutande tullmyndighet, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Exempel på handlingar du behöver bifoga:

Om du ansöker om tillstånd att använda förenklad deklaration (SDE) och företaget hanterar någon av följande varor behöver du skicka in separata rutiner:

 • vapen
 • varor med dubbla användningsområden
 • varor under sanktion
 • varor med antidumpningstull
 • punktskattepliktiga varor
 • jordbruksvaror
 • andra restriktionsvaror
 • varor som kräver licenser eller tillstånd.

Rutinen ska beskriva hur ditt företag säkerställer efterlevnaden av regelverket för de förbuds- och restriktionsvaror som importeras eller kommer att importeras. Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver rutinen inte skickas in.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange om tillståndet ska vara giltigt i vissa, en enda eller alla medlemsstater. Ange även vilka medlemsstater.

Geographical validity Common transit countries - Country


Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Ange i vilka länder tillståndet ska användas.

Den här uppgiften behöver du bara fylla i om du ansöker om något av följande tillstånd:

 • samlad garanti för unionstransiteringar (CGU)
 • användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD).

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras. Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.
Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Om den sökande ansöker om allmänt tullager typ II (CW2) behöver uppgiften inte lämnas.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Records

 

Plats där bokföring förs

 

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla, om du inte vill att det ska börja gälla omgående. Uppgiften är frivillig att fylla i.

[Requested] Start date of the decision 

 

[Begärt] Startdatum för beslutet 

Customs office(s) of placement

 

Hänförandetullkontor

 

Ange de tullkontor dit företaget anmäler varorna till det aktuella förfarandet.

Customs office(s) of discharge

 

Avslutningstullkontor

 

Ange de tullkontor där förfarandet avslutas.

Applicable Customs Procedures Concerned - Customs Office of Guarantee

 

Garantitullkontor

 

Ange det tullkontor som övervakar företagets garanti för tillståndet du ansöker om.

Applicable Customs Procedures Concerned - Description of Goods - Harmonised System Code - HS Nomenclature Heading Code and Chapter code

 

Varukod

 

Ange varornas varukod och kapitel i tulltaxan. Ange de fyra första siffrorna i KN-numret för de varor som ska förvaras på tullager. Om ni tänker använda likvärdiga varor är den här uppgiften obligatorisk. Ni ska då ange de åtta första siffrorna i varukoden för de varor som ska förvaras på tullager.

I annat fall är uppgiften frivillig att fylla i.

Applicable Customs Procedures Concerned - Description of Goods - Goods Description

 

Varubeskrivning

Lämna en utförlig varubeskrivning. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda. Ange även vilket språk du har skrivit på.

Beskriv de varor som ska förvaras på tullagret. Beskrivningen kan vara en hänvisning till varans kapitel i Tulltaxan, till exempel "jordbruksvaror, kapitel 1-24 i Tulltaxan" eller "industrivaror, övriga kapitel i Tulltaxan".

Om ni använder likvärdiga varor behöver ni ange uppgifter om varornas handelskvalitet och tekniska egenskaper.

Equivalent goods

 

Likvärdiga varor

Om ni tänker använda likvärdiga varor, ange det åttasiffriga KN-numret, handelskvaliteten och de tekniska egenskaperna för likvärdiga varor. 

Likvärdiga varor innebär att ni lagrar unionsvaror istället för oförtullade varor. Om ni vill använda likvärdiga varor, ange de likvärdiga varornas åttasiffriga varukod, handelskvalitet och tekniska egenskaper så att det går att jämföra de likvärdiga varorna med de varor de ersätter.

Details of planned activities

 

Närmare uppgifter om planerad verksamhet

 

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten och behovet av det tillstånd som ansökan gäller.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Accounts

 

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Standard Procedure Application Information - Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Records

 

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor. Om ansökan gäller ett allmänt tullager av typ II behöver fältet inte fyllas i.

Additional information

 

Ytterligare uppgifter

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten och behovet av det tillstånd som ansökan gäller.

Guarantee

 

Garanti

 

Om ni har samlad garanti, ange referensnumret för ert tillstånd.

Guarantee amount

 

Garantibelopp

 

Ange beloppet för den garanti som ställts för det aktuella tillståndet.

Transfer of rights and obligations

 

Överföring av rättigheter och skyldigheter

 

Om överföring av rättigheter och skyldigheter mellan personer som är ansvariga för förfarandet kan blir aktuellt: Lämna uppgifter om den mottagande parten och de föreslagna formaliteterna för överföringen. En sådan ansökan får också lämnas in till den behöriga tullmyndigheten i ett senare skede, när ansökan godkänts och tillståndet till ett särskilt förfarande beviljats.

Details about the storage facilities

 

Uppgifter om lagringsanläggningarna

 

Lämna information om de lokaler eller eventuella andra platser för tillfällig lagring eller lagring i tullager som är avsedda att användas som lagringsanläggningar. Denna information kan innehålla uppgifter om hur det ser ut på platsen, uppgifter om anläggningarnas fysiska egenskaper, en ritning och uppgifter om den utrustning som används för lagringen.

För specialutrustade lagringsanläggningar ska du även ange annan information som är nödvändig för att kontrollera att anläggningen kan godkännas för att lagra exempelvis varor som utgör en fara eller kan förstöra andra varor.

Storage of Union goods

 

Lagring av unionsvaror

Ange med ja eller nej om ni planerar att lagra unionsvaror i  tullagret. En begäran om lagring av unionsvaror får också lämnas in till den beslutande tullmyndigheten i ett senare skede när ansökan har godkänts och tillståndet till drift av lagringsanläggningar har beviljats.

Temporary removal

 

Tillfälligt bortförande

 

Ange med ja eller nej om det finns planer på att tillfälligt föra bort varor som hänförts till tullagerförfarandet från tullagret. Om ja: Beskriv det tillfälliga bortförandet (vart, varför, hur länge).


Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Om den är komplett ifylld tas den emot av Tullverket, annars får du ett felmeddelande.

För att ta reda på om din ansökan har tagits emot behöver du gå in under ”Notifications” och se om du har fått något meddelande. Du får då upp denna bild.

 

 • Är ansökan mottagen får du ett meddelande som heter ”Reference Number Notification” med ett referensnummer (Application Reference Number). Ett exempel på hur referensnumret kan se ut är SECGUSE009251-2017-KQR823. Du ser hur ett sådant meddelande ser ut på sista raden i bilden ovan.
 • Om någon uppgift saknas eller är felaktig får du ett meddelande som heter ”Validation Result Notification”. Du ser ett sådant meddelande på den markerade raden i bilden ovan.

Så här gör du om du har fått ett felmeddelande

"Validation Result Notification" är ett felmeddelande. För att se vad som är fel och åtgärda detta gör du så här:

 1. Markera meddelandet och tryck på ”Details”.

 

2. Tryck på fliken ”Notification Specific Information". Här ser du felmeddelanden för de uppgifter som behöver justeras.

 

3. Gå till ”Applications list”, markera den ansökan du vill ändra och välj fliken "Duplicate Application". Här kan du justera de felaktiga uppgifterna.

 

4. Prova att skicka ansökan på nytt genom att trycka på ”Submit”.

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-11-30