Tullverket

CGU, Samlad garanti

Application or authorisation for the provision of a comprehensive guarantee, including possible reduction or waiver

För närvarande rekommenderar vi att du inte använder Systemet för tullbeslut för att ansöka om det här tillståndet. Använd i stället ett webbformulär.

Ansök via webbformulär.

Om du redan har börjat fylla i en ansökan i Systemet för tullbeslut, men ännu inte skickat in den, får du göra den klar och skicka in den till och med den 31 december 2017.


Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande, ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska företagets Eori-nummer stå här. Detta är normalt förifyllt.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters


Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och fördelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om du har ett tillstånd sedan tidigare, men nu vill ändra det, välj alternativet Ändring (Application for amendment of the decision).

Om du vill förnya ett tidsbegränsat tillstånd, välj alternativet Förnyelse (Application for renewal of the authorisation).

Om du vill återkalla ett tillstånd, välj alternativet Återkallelse (Application for revocation of the decision).

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Ange beslutets referensnummer. Du hittar det i tillståndsbeslutet. Uppgiften lämnas bara vid ansökan om ändring, förnyelse och återkallelse av tillståndet – inte vid nyansökan.

Agreement for Publication

 

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i den offentliga förteckningen över tillståndshavare. De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavare, Typ av tillstånd, Första giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid, Beslutande tullmyndighet, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

I vissa fall måste du bifoga handlingar:

 • Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, till exempel betalningsanstånd, tullager och transiteringar, behöver du specificera följande uppgifter för respektive förfarande:
    - Genomsnittlig tid (undantag för betalningsanstånd)
    - Antal transaktioner under den genomsnittliga tiden
    - Referensbelopp
    - Garantins nivå
    - Belopp av tullar och andra avgifter
 • Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet behöver du bifoga något av formulären för Ansökan om nedsättning av samlad garanti.
  Hitta formulär för ansökan om nedsättning av samlad garanti

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan. Det kan vara svårt att skicka in dem i efterhand.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange om tillståndet ska vara giltigt i vissa, en enda eller alla medlemsstater. Ange även vilka medlemsstater.

Geographical validity Common transit countries - Country

 

Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Ange i vilka länder tillståndet ska användas.

Uppgiften behöver bara lämnas om ansökan gäller garanti för unionstransiteringar.

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Accounts


Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Main Accounts for Standard Customs Decision - Place of Records

 

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med en UNLOCODE om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen.

Main Accounts for Standard Customs Decision - Type of Records

 

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Customs Procedure Concerned - Procedure Code

 

Typ av tullförfaranden

Ange det eller de förfaranden som tillståndet ska omfatta. Till exempel:

 • Om din ansökan gäller betalningsanstånd kan du välja "Release for free circulation of goods simultaneous with trade"
 • Om din ansökan gäller aktiv förädling kan du välja "Placing goods under inward processing procedure"
 • Om din ansökan gäller tullager kan du välja "Placing of goods under the customs warehousing procedure"

Om tillståndet ska omfatta fler än ett förfarande trycker du på plustecknet för att lägga till ytterligare ett förfarande.

Customs Procedure Concerned - Customs Decisions Reference Number

 

Typ av tullförfaranden - Tillståndets referensnummer

Om det berörda förfarandet omfattas av ett tillstånd ska du ange beslutets referensnummer. Du hittar det i tillståndsbeslutet.

Till dess att ditt tillstånd har omprövats kan du skriva ett tillståndsnummer i formatet SE + tillståndskod + tillståndsnummer, exempelvis SEDPOTFT001234.

Time limit for payment

 

Tidsfrist för betalning

Välj alternativet "deferred payment (article 110 of the code)".

Om den samlade garantin ställs för att täcka de import- eller exporttullar som ska betalas vid övergång till fri omsättning eller vid slutanvändning: Ange om garantin kommer att täcka den normala perioden före betalning, dvs. högst 10 dagar från och med det att gäldenären har underrättats om tullskulden i enlighet med artikel 108 i tullkodexen.

Type of deferrment of payment


Typ av betalningsanstånd

Ange det första alternativet: "Article 110(b) of the Code".

Amount of Duty and other Charges - Amount Value och Amount Currency

 

Belopp av tullar och andra avgifter

Ange det högsta beloppet av tullar och andra avgifter som tillämpats på en enda sändning under den senaste 12-månadersperioden.

Om sådan information inte är tillgänglig: Ange det troliga högsta beloppet av tullar och andra avgifter som kommer att tillämpas på en enda sändning under nästa 12-månadersperiod.

Ange även valuta.

Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, t.ex. betalningsanstånd, tullager och transiteringar, slår du ihop beloppet för alla förfaranden och anger totalen i detta fält. Sedan behöver du bifoga en sammanställning till ansökan där du specificerar beloppet för respektive förfarande. Sammanställningen kan du exempelvis göra i ett vanligt Word- eller Exceldokument. Du bifogar dokumentet i fältet Application Annex (Bifogade handlingar).

Applicable Customs Procedures Concerned - Average Period between Placing under and Discharge of the Procedure

 

Genomsnittlig period mellan hänförande av varor till ett förfarande och avslutande av förfarandet

Ange den genomsnittliga tid det tar från det att varor hänförs till ett förfarande tills förfarandet avslutas. Gör beräkningen på den senaste tolvmånadersperioden.

Informationen ska bara lämnas när den samlade garantin ska användas för ett särskilt förfarande (aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning, tillfällig införsel och tullager).

Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, till exempel betalningsanstånd, tullager och transiteringar, slår du ihop perioderna för alla procedurer utom betalningsanstånd och anger den totala perioden i detta fält. Sedan behöver du bifoga en sammanställning till ansökan där du specificerar perioden för respektive förfarande (utom betalningsanstånd). Sammanställningen kan du exempelvis göra i ett vanligt Word- eller Exceldokument. Du bifogar dokumentet i fältet Application Annex (Bifogade handlingar).

Guarantee indication (Yes/No)


Garanti - indikation

Ange "nej" eftersom du ännu inte har ett tillstånd till samlad garanti.

Guarantee Reference Number

 

Garantins referensnummer

Skriv till exempel "Ansöker nu" eftersom du ännu inte har ett tillstånd till samlad garanti.

Level of guarantee - Gurarantee Reduction

 

Garantins nivå - Nedsättning av garanti

Du kan ansöka om att få en nedsättning av garantibeloppet jämfört med det ursprungliga referensbeloppet genom att välja ett av alternativen nedan. När vi handlägger ditt företags ansökan bedömer vi om ni kan få den önskade nedsättningen.

Vid ansökan betalningsanstånd, välj något av följande alternativ:

 • Ingen nedsättning (no reduction)
 • Nedsättning till 30 % av referensbeloppet
  Det här alternativet kan du välja om företaget har ett AEO-tillstånd för tullförenklingar.

Vid ansökan som gäller aktiv förädling, slutanvändning, tullager, tillfällig införsel, transit eller passiv förädling, välj något av följande alternativ:

 • Ingen nedsättning (no reduction)
 • Nedsättning till 50 % av referensbeloppet
  Det här alternativet går att välja om företaget uppfyller villkoren i artikel 84.1 i kompletteringsförordningen. Villkoren innebär i korthet att företaget 
  - har ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper 
  - har en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner 
  - har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
  - har en god ekonomisk ställning.
 • Nedsättning till 30 % av referensbeloppet
  Det här alternativet går att välja om företaget uppfyller villkoren i artikel 84.2 i kompletteringsförordningen. Villkoren innebär i korthet att företaget 
  - har ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper 
  - har en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner 
  - har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
  - har en god ekonomisk ställning 
  - informerar Tullverket om det uppstår problem med att efterleva reglerna.
 • Undantag från skyldigheten att ställa en garanti (Comprehensive Guarantee Waiver)
  Det här alternativet går att välja om företaget uppfyller villkoren i artikel 84.3 i kompletteringsförordningen. Villkoren innebär i korthet att företaget 
  - har ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper 
  - har en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner 
  - har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
  - har en god ekonomisk ställning 
  - informerar Tullverket om det uppstår problem med att efterleva reglerna 
  - har fysiskt tillträde till sitt bokföringssystem och eventuellt affärs- och transportsystem 
  - har ett logistiksystem som kan skilja på unions- och icke-unionsvaror 
  - har rutiner för att hantera licenser och tillstånd 
  - har rutiner för arkivering och skydd mot informationsförluster 
  - har säkerhetsåtgärder för att skydda företagets datasystem mot intrång och för att säkra företagets dokumentation. 

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet måste du bifoga något av formulären för Ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 %, 30 % eller 0 %.

Hitta formulären för ansökan om samlad garanti

Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, t.ex. betalningsanstånd, tullager och transiteringar, och vill ha olika nedsättning för olika förfaranden, ska du i det här fältet ange den största nedsättning ni ansöker om.

Vill ni t.ex. ansöka om nedsättning till 30% av referensbeloppet för betalningsanstånd och undantag från skyldigheten att ställa en garanti för tullager och transitering, ska du här ange undantag från skyldighet att ställa garanti (comprehensive guarantee waiver).

Sedan behöver du bifoga en sammanställning till ansökan där du specificerar nedsättningen för respektive förfarande. Sammanställningen kan du exempelvis göra i ett vanligt Word- eller Exceldokument. Du bifogar dokumentet i fältet Application Annex (Bifogade handlingar).

Level of guarantee - Guarantee description 

 

Garantins nivå - Beskrivning

Det här är ett fritextfält där du kan lämna ytterligare upplysningar om ditt val av garantinivå. Uppgiften är obligatorisk, så du måste skriva någonting.

Här kan du exempelvis skriva att du har bifogat Ansökan om nedsättning av samlad garanti i fältet bifogade handlingar. Om du har valt att inte ansöka om nedsättning (No reduction) kan du till exempel skriva "Vi ansöker inte om nedsättning".

Guarantee reference amount

 

Referensbelopp

Du behöver göra en preliminär beräkning av hur stort referensbeloppet kan komma att bli. För att göra det tar du hänsyn till importvärdet, tullsats, eventuella andra skatter och avgifter samt moms. Observera att detta belopp kan komma att ändras när vi handlägger ansökan. Du som tillståndshavare ska se till att företagets sammanlagda tullskuld inte överstiger referensbeloppet. Om tullskulden överstiger referensbeloppet måste företaget omgående ansöka om att höja sitt referensbelopp.

Exempel på preliminär beräkning av referensbelopp:
Importvärde är värdet av företagets sändningar under ett år = 5 000 000 kronor.
Tullsats, till exempel 5 % = 0,05 * 5 000 000 = 250 000 kronor.
Tullsats för jordbruksvaror, till exempel 0 % = 0 * 5 000 000 = 0 kronor.
Annan importavgift eller skatt, till exempel punktskatt = 5 000 kronor.
Moms: 25 %
Preliminärt referensbelopp för två månader = 250 000 / 6 = 41 667 kronor.
(Beloppet är beräknat utan hänsyn till eventuell nedsättning, säsongsbetonad verksamhet eller moms, andra skatter och avgifter än tullavgiften).

Om du ansöker om samlad garanti för flera tullförfaranden, t.ex. betalningsanstånd, tullager och transiteringar, slår du ihop beloppet för alla procedurer och anger totalen i detta fält. Sedan behöver du bifoga en sammanställning till ansökan där du specificerar referensbeloppet för respektive förfarande. Sammanställningen kan du exempelvis göra i ett vanligt Word- eller Exceldokument. Du bifogar dokumentet i fältet Application Annex (Bifogade handlingar).

Guarantee Form

 

Form av garanti

Ange den form av garanti som ni tror att ni kommer att ställa.

Om du ännu inte vet vilken form av garanti ni kommer att använda er av, välj "Cach deposit" (kontant deposition). Detta val går att ändra under ärendets handläggning.

Uppgiften är felaktigt obligatorisk. Detta är felanmält till EU-kommissionen och åtgärdas förhoppningsvis inom en snar framtid.

Guarantee Form as Specified by Art DAIII203

 

Garantins form enligt artikel DAIII203

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Guarantor  - Name and address

 

Borgensmannens namn och adress

Uppgiften behöver bara fyllas i om ni tror att ni kommer att ställa en garanti i form av ett åtagande. Ange i så fall borgensmannens namn och adress.

Form of Guarantee Free Text Description

 

Form av garanti i fritext

Skriv exemplevis "Vi avvaktar med att ställa garanti tills vi vet garantibeloppet".

Financial Solvency - Indication of no Bankruptcy (Yes/No)

 

Indikera att företaget inte är på obestånd

Välj ja om det inte finns något tecken på att företaget håller på att gå i konkurs.

Välj nej om det finns tecken på att företaget håller på att gå i konkurs.

Financial Solvency - Justification of no Bankruptcy

 

Motivering

Skriv en motivering till det svar som du angett i uppgiften ovan.

Financial Solvency - Indication of Fulfilment of Financial Obligations (Yes/No)

 

Indikera att att ni uppfyller era ekonomiska skyldigheter

Välj ja om ni uppfyller era ekonomiska skyldigheter.

Välj nej om ni inte uppfyller era ekonomiska skyldigheter.

Financial Solvency - Justification of Fulfilment of Financial Obligations

 

Motivering

Skriv en motivering till det svar som du angett i uppgiften ovan.

Financial Solvency - Indication of Sufficient Financial Resources (Yes/No)

 

Indikera om ni har tillräckliga ekonomiska resurser

Välj ja om ni har tillräckliga ekonomiska resurser.

Välj nej om ni inte har tillräckliga ekonomiska resurser.

Financial Solvency - Justification of Sufficient Financial Resources

 

Motivering

Skriv en motivering till det svar som du angett i uppgiften ovan.

Financial Solvency - Indication of No Uncovered Negative Assets (Yes/No)

 

Indikera att ni inte har några negativa tillgångar som saknar täckning

Välj ja om ni uppfyller era finansiella skyldigheter.

Välj nej om ni inte uppfyller era finansiella skyldigheter.

Financial Solvency - Justification of No Uncovered Negative Assets

 

Motivering

Skriv en motivering till det svar som du angett i uppgiften ovan.


 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Du får då upp denna bild där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under rubriken Reference. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Uppdaterad: 2017-11-30Captcha *