Tullverket

Tullager – tillstånd

Tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra dina varor i ett tullager. Om du själv önskar driva ett tullager ansöker du om tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager. Först när du tar ut varan från tullagret och lämnar en tulldeklaration för import, betalar du avgifterna.

Tillståndskod: EUCWP, EUCW1 och EUCW2

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen

Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig behöver en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs i bokföringen. För att få tillståndet beviljat fordras det normalt en systembaserad bokföringslösning.

Läs om kraven på tullagerbokföring.

Du hänför varorna till tullagerförfarandet direkt vid gränsen, efter ett annat tullförfarande eller efter transitering. Uttag från tullager görs genom en tulldeklaration som hänför varan till ett annat förfarande eller en transitering. Under lagringen får en viss hantering behöva utföras och under hela processen är Tullverket den myndighet som i samband med tillståndsuppföljning kontrollerar att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Läs om tullagerförfarandet.

Du kan lagra oförtullade varor

 1. utan tidsbegränsning
 2. utan att betala tull och annan skatt under lagringstiden
 3. utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis behövs ingen importlicens.

Även om det inte finns någon begränsning på vilka varor som får förvaras i ett tullager så är det viktigt att du säkerställer att varan får föras in i landet innan du tar varan till ett tullager.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd till tullager

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma). Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs och ansök om Eori-nummer. 
 2. Företaget måste ställa en garanti. Läs och ansök om samlad garanti.
 3. Företaget ska skicka med en ritning över anläggningen.
 4. Företaget ska bifoga rutinbeskrivningar. Se anvisningar i ansökningsblanketten.
 5. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.

Omprövning av befintliga tillstånd

Tullverket planerar att under sommaren 2016 påbörja omprövning av befintliga tillstånd som är utfärdade enligt nuvarande regelverk.

Om villkoren enligt UCC är uppfyllda kommer ett nytt tillstånd att utfärdas med förbehåll att användningen av tillståndet ska efterlevas i sin helhet senast det datum som anges i beslutet. Elektroniska deklarationer ska alltså lämnas senast det datumet. Datumet är ännu inte fastställt men Tullverket kommer att lämna information så snart det beslutats.

Olika lagertyper

Tullagertyperna delas in i privat eller allmänt lager. Två parter har ett gemensamt ansvar – den som är ansvarig för förfarandet (deklaranten) och tillståndshavaren.

Läs om begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet. 

Privat lager (CWP)

 1. Tillståndshavaren för tullagret är även den ansvarige för förfarandet. Eftersom bara tillståndshavaren får lagra varor på lagret är denna person även deklarant (ansvarig för förfarandet) och har därmed ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ I (CW1)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har ansvar för att de skyldigheter som hör samman med hänförandet av varorna till tullagerförfarandet fullgörs, vilket innebär att denna person har ett ensamt ansvar fram till den tidpunkt då varorna frigörs till tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren (för tullagret) har tillsammans med deklaranten (den ansvarige för förfarandet) ansvar för varorna från den tidpunkt varorna frigörs till tullagerförfarandet, och fram till den tidpunkt tullagerförfarandet avslutas. Ansvaret innebär att säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att skyldigheter fullgörs som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ II (CW2)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har påtagit sig ett ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet. Denna person ska därmed ensam säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren har ett visst ansvar för att uppfylla tillståndsvillkoren.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet. Den hos företaget som ska ansöka om tillståndet behöver en personlig inloggning. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna där behörighetsadministratör kopplar företagsrepresentanten som behörig att göra ansökan för företagets räkning.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring via webbformulär

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om ändring av ditt tillstånd till drift av anlägging för lagring i tullager.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-29