Tullverket

Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

Varor som kommer till unionens tullområde får per automatik statusen tillfällig lagring. På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande. En sådan anläggning ligger oftast i anslutning till en hamn eller en flygplats.

Tillståndskod: EUTST

Grundkrav för att ansöka om anläggning för tillfällig lagring

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget måste ställa en garanti. Läs mer och ansök om samlad garanti.
  4. Företaget ska ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
  5. Företaget ska ska sörja för att varor i tillfällig lagring inte undandras tullmyndighetens övervakning och fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varorna i tillfällig lagring.
  6. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.
  7. Företaget ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.


Villkoren för driften av anläggningen framgår av tillståndet. Övervakningstullkontoret har tillsyn över driften av anläggningen.

Hur länge får varor ligga på en anläggning för tillfällig lagring?

Varor som kommer från ett land utanför EU, icke-unionsvaror, får lagras på en anläggning för tillfällig lagring i 90 dagar. Du som lagerhavare eller din kund måste hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexport inom tidsfristen.

Lagring på anläggning för tillfällig lagring

Den som vill lagra sina varor på din anläggning för tillfällig lagring ska lämna alla nödvändiga uppgifter angående varorna till dig som tillståndshavare.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-12-14