Tullverket

Slutanvändning – tillstånd

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Tillståndskod: EUEUS

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

Den som har tillstånd för slutanvändning kan, när en vara övergår till fri omsättning, få befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning. Observera att varorna står under tullövervakning ända tills de hänförs till den föreskrivna slutanvändningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat godtagbart sätt. Du som tillståndshavare ska alltid lämna in en avräkningsnota inom 30 dagar från avslutningsdatum.

Läs mer om slutanvändning.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.
 • För att täcka en tullskuld eller andra avgifter som kan behöva betalas för varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning ska företaget ställa en garanti. Denna garanti ska finnas innan tillståndet till slutanvändning kan beviljas. Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av tullmyndigheten.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Du kan även ansöka direkt i tulldeklarationen när varorna ska hänföras till förfarandet för slutanvändning och er avsikt är att helt hänföra varorna till den föreskrivna slutanvändningen. Tillståndet beviljas då genom att varorna frigörs för förfarandet.

Ansök om att få använda likvärdiga varor och överföring av rättigheter och skyldigheter

När du ansöker om tillstånd till slutanvändning kan du samtidigt ansöka om

 • att få använda likvärdiga varor
 • att få överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet för slutanvändning.

Likvärdiga varor

Likvärdiga varor är unionsvaror som används istället för importerade varor som hänförts till förfarandet. Likvärdiga varor ska normalt omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer och ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som de varor de ersätter. Undantag från detta kan förekomma. De särskilda bestämmelser som anges i bilaga 71-04 till kompletteringsförordningen ska gälla för varor som avses i den bilagan.

Läs mer i bilaga 71-04.PDF

Användning av likvärdiga varor får inte tillåtas i något av följande fall:

 • om det skulle medföra oberättigade fördelar i fråga om importtull eller när det föreskrivs i unionslagstiftning
 • om de likvärdiga varorna som ska hänföras till slutanvändning  skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller en tilläggstull vid en eventuell övergång till fri omsättning
 • i fråga om varor eller produkter som är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som har modifierats genetiskt
 • när varorna ska förflyttas med överföring av rättigheter och skyldigheter
 • vid ansökan om tillstånd i tulldeklarationen.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter för den person som är ansvarig för förfarandet för slutanvändning får helt eller delvis överföras till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet. Tullverket avgör huruvida en överföring av rättigheter och skyldigheter får ske och fastställer villkoren för överföringen i tillståndet. 

Läs mer om överföring av rättigheter och skyldigheter.

Uppgifter gällande den mottagande parten och föreslagna överföringsformaliteter lämnar du i en ansökningsblankett för överföring av rättigheter och skyldigheter.

Ladda ner blanketten Ansökan om överföring av rättigheter och skyldigheter.Word

Om du vill överföra rättigheter och skyldigheter till flera mottagare ska du lämna en ansökningsblankett per mottagare om det inte är samma rättigheter och skyldigheter du vill överföra till samtliga. Finns din mottagare i ett annat EU-land behöver du ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat.

Du kan även ansöka om att få överföra rättigheter och skyldigheter efter det att ditt tillstånd för slutanvändning har beviljats. Använd då blanketten i länken ovan.

Om överföringen har beviljats framgår det i tillståndet för slutanvändning. Se fält 8/8 i ditt tillstånd. Förutsättningarna med vilka överföringen kan genomföras redovisas separat i en bilaga för respektive mottagare, så att denna bilaga kan ges för kännedom till den mottagande parten.

När överföring av rättigheter och skyldigheter sker ska samtliga villkor som föreskrivs i tillståndet för slutanvändning tillämpas. Dessa villkor, till exempel tidfristen för att avsluta ett förfarande, kan inte ändras med överföring av rättigheter och skyldigheter.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för användning som anges i beslutet.
 6. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Tillståndet gäller för det varuvärde och den kvantitet som står angivet. Det finns möjlighet att begära utökning i tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring via webbformulär

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om ändring av ditt tillstånd till slutanvändning.

Giltighetstiden för tillståndet

Startdatum

Om du begär att tillståndet ska börja gälla en viss dag kan Tullverket besluta om detta startdatum. Annars börjar tillståndet gälla från och med den dag då du mottar beslutet.

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas  om samtliga av de förutsättningarna som anges i artikel 211.2 i tullkodexPDF är uppfyllda. Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd.

Har du fått tillstånd med retroaktiv verkan kan du inte få ett nytt tillstånd till slutanvändning med retroaktiv verkan inom 3 år.

Sista giltighetsdag

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet får verkan. Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Läs mer i bilaga 71-02. PDF

Ansökan om tillstånd på grundval av en tulldeklaration

Ett tillstånd som Tullverket beviljat genom att godta din deklaration för import, gäller bara för varorna i den specifika importsändningen.

Tillstånd utfärdade före 1 maj 2016

Ett tillstånd till gynnsam behandling i tullhänseende som utfärdades före den 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut, dock som längst till 1 maj 2019. Från den 1 maj 2016 är det emellertid bestämmelserna för slutanvändning i den nya tullkodexen som ska tillämpas.

Lär dig mer

Se Tullverkets webbseminarium om slutanvändning.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44, 210–225 och 254.PDF

Kompletteringsförordningen (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklarna 161–164, 169, 172–175, 178–179 och 239.PDF

Genomförandeförordningen (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447) artiklarna 264–268.PDF


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-29