Tullverket

Aktiv förädling – tillstånd

Aktiv förädling innebär att du inte behöver betala tullavgiften för en vara som du importerar tillfälligt till EU för att bearbeta eller reparera den.

Tillståndskod: EUIPO

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

När du har bearbetat eller reparerat varan kan du välja att återexportera den som en förädlad produkt till ett land utanför EU eller att anmäla den till ett annat tullförfarande, till exempel fri omsättning.

Läs mer om aktiv förädling.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer. 
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Det måste vara tull på varan eller så ska den omfattas av handelspolitiska åtgärder, exempelvis importlicens. Under vissa förutsättningar kan du använda aktiv förädling även på tullfria varor som inte omfattas av handelspolitiska åtgärder.
 • Företaget ska vara etablerat i EU. I enstaka fall, när det anses vara motiverat, kan personer som är etablerade utanför EU beviljas tillstånd.
 • Importvarorna ska gå att identifiera i de bearbetade varorna. Alternativt ska villkoren för likvärdiga varor vara uppfyllda.
 • Tillståndet får inte innebära att tillverkare inom EU påverkas negativt. Detta kallar vi att de ekonomiska villkoren ska vara uppfyllda. Detta gäller endast i de fall som anges i artikel 166 i kompletteringsförordningen. Fall där de ekonomiska villkoren anses vara uppfyllda framgår av artikel 167 i kompletteringsförordningen.
  Läs om de ekonomiska villkoren i artikel 166–167 i kompletteringsförordningen.PDF
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. 
 • Företaget ska ställa en garanti.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Företaget ska utföra eller låta utföra förädlingsprocesser beträffande varorna.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av Tullverket.
 • Användandet av förfarandet ska inte kunna medföra ett kringgående av de regler som gäller för ursprung och kvantitativa restriktioner som är tillämpliga på de importerade varorna. 

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Du kan även ansöka direkt i tulldeklarationen när du lämnar en standardtulldeklaration. Tillståndet beviljas då genom att varorna frigörs för förfarandet. Importdeklarationens tull-id blir ditt tillståndsnummer.

Läs om hur du ansöker direkt i tulldeklarationen.

Undantagsfall då du inte kan ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen

Du kan inte ansöka direkt i tulldeklarationen

 • om ansökan gäller känsliga varor och produkter enligt bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen
  Läs mer i bilaga 71-02PDF.
 • om ansökan involverar fler än en medlemsstat
 • om ansökan avser användning av likvärdiga varor
 • om tillverkare i EU kan komma att påverkas negativt av tillståndet och en undersökning av de ekonomiska villkoren därför krävs
 • om ansökan avser ett retroaktivt tillstånd.

Val du kan göra i din ansökan

När du ansöker om tillstånd till aktiv förädling kan du ansöka om

 • att få exportera förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor
 • att få exportera förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor före importen av de varor de ersätter
 • att få överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet för aktiv förädling.

Likvärdiga varor

I stället för den importerade varan kan du använda en unionsvara vid tillverkningen av den förädlade varan. Du ansöker om att få använda likvärdiga varor i din ansökan om tillstånd till aktiv förädling.

Läs mer om likvärdiga varor vid aktiv förädling.

Export i förväg

Export i förväg innebär att du exporterar de förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor innan du importerar de varor de ersätter.

Du ansöker om att få använda export i förväg i din ansökan om tillstånd till aktiv förädling.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter för den person som är ansvarig för förfarandet för aktiv förädling får helt eller delvis överföras till en annan person som uppfyller villkoren för förfarandet. Tullverket avgör huruvida en överföring av rättigheter och skyldigheter får äga rum samt fastställer villkoren för överföringen i tillståndet.

Du ansöker om att få använda överföring av rättigheter och skyldigheter i din ansökan om tillstånd till aktiv förädling. Du kan även ansöka i ett senare skede.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller för importer mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för förädling som anges i tillståndet.
 6. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Tillståndet gäller för det varuvärde och den kvantitet som står angivet. Det finns möjlighet att begära utökning i tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.
 10. Om export i förväg medges framgår detta av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två olika sätt att ändra i tillstånd du redan har. Vilket sätt du ska välja beror på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut eller inte.

Ta reda på om tillståndet finns i Systemet för tullbeslut

Tidigare utfärdade tillstånd kommer successivt att flyttas över till Systemet för tullbeslut. När de har flyttats kommer de att synas i den lista över företagets tillstånd som finns i systemet.

Om du vill ändra ett tillstånd bör du därför först logga in i Systemet för tullbeslut för att se om tillståndet finns där. Om det gör det ska du lämna din ändringsansökan där. Om det inte finns där följer du instruktionerna nedan.

Läs om Systemet för tullbeslut och ta reda på om ditt tillstånd finns där.

Ansök om ändring via webbformulär

Om tillståndet inte finns i Systemet för tullbeslut ansöker du om ändring genom att fylla i webbformuläret i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det i original till Tullverket via post. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar, så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.

Ansök om ändring av ditt tillstånd till aktiv förädling.

Giltighetstiden för tillståndet

Startdatum

Om du begär att tillståndet ska börja gälla en viss dag kan Tullverket besluta om detta startdatum. Annars börjar tillståndet gälla från och med den dag då du mottar beslutet.

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas om samtliga av de förutsättningar som anges i artikel 211.2 i tullkodex är uppfyllda. Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd.

Läs förutsättningarna i artikel 211.2 i tullkodex.PDF

Sista giltighetsdag

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet får verkan. Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Läs mer i bilaga 71-02.PDF

Tillstånd på grundval av en tulldeklaration

Ett tillstånd som Tullverket har beviljat genom att godta din deklaration för import gäller bara för varorna i den specifika importsändningen.

Tillstånd utfärdade före 1 maj 2016

Ett tillstånd till aktiv förädling som utfärdades före den 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut, dock längst till den 1 maj 2019. Från den 1 maj 2016 är det bestämmelserna i den nya tullkodexen som gäller även för gamla tillstånd.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44, 210–225 och 255–258PDF

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 161–183 och 240–241PDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 258–269 och 324–325.PDF


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-10