Tullverket

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Den som har tillstånd till slutanvändning av varor har en möjlighet att överföra vissa rättigheter och skyldigheter till en annan person. För att du ska få göra det måste det vara beviljat i ditt tillstånd.

Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som har hänförts till slutanvändning kan föras över till en annan aktör utan att denne behöver lämna en tulldeklaration för samma förfarande. Mottagaren av varorna behöver inte ha något eget tillstånd men ska uppfylla alla villkoren för slutanvändningen. Det är fortfarande tillståndshavaren som har ansvaret för att förfarandet avslutas korrekt och som lämnar in avräkningsnotan.

Vilka rättigheter och skyldigheter får överföras?

De rättigheter som kan överföras är

  • rätten att använda varor
  • rätten att befordra varor som hänförts till slutanvändning
  • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt eliminera tullskulden.

De skyldigheter som kan överföras är

  • skyldigheten att hänföra varor till ett föreskriven användning inom den angivna tidfristen enligt tillståndet
  • skyldigheten att hålla bokföring
  • skyldigheten att hålla varorna tillgängliga för tullövervakning
  • skyldigheten att betala importtullar, om en tullskuld uppstår till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser.

De rättigheter och skyldigheter som inte överförs kvarstår hos den som är ansvarig för förfarandet.

Det finns möjlighet att förflytta varor från ett företag till ett annat utan tillstånd till överföring av rättigheter och skyldigheter (se befordran av varor). Om du däremot vill avsäga dig vissa rättigheter och skyldigheter gällande varorna som ska överföras, måste ditt tillstånd till slutanvändning omfatta överföring av rättigheter och skyldigheter.

Läs om befordran av varor.

Komplettera ditt tillstånd

Villkoren för överföring av rättigheter och skyldigheter ska fastställas i tillståndet. Om du som ansöker om tillstånd till slutanvändning vet att du har behov av överföring av rättigheter och skyldigheter ska du ange detta i din ansökan om tillstånd för slutanvändning. Du kan även ansöka om att få överföra rättigheter och skyldigheter efter det att ditt tillstånd för slutanvändning har beviljats.

Du som tidigare har använt dig av överföring med hjälp av T5 eller andra kommersiella dokument kan behöva komplettera ditt tillstånd med rätt till överföring av rättigheter och skyldigheter.

Läs om hur du ansöker om att överföra rättigheter och skyldigheter.

Dokumentera alla förflyttningar

När varor förflyttas med tillämpning av överföring av rättigheter och skyldigheter är det vissa uppgifter som den som överför och den som mottar överföringen måste delge varandra. Med varje sändning som förflyttas ska det finnas dokumentation.

Ett sätt att göra detta är att använda det förslag på formulär som finns i länken nedan. Du måste inte använda detta formulär, men om du använder det får du inte ändra på fältnummer och tillhörande text. Formuläret ska finnas i två exemplar och mottagaren av varorna ska sända ett exemplar till avsändaren efter att fält 18 är ifyllt.

Ladda ner blanketten Förflyttning av varor med tillämpning av överföring av rättigheter och skyldigheter.Word

Både den som förflyttar varorna och överför rättigheterna och skyldigheterna och den mottagande aktören ska i sin bokföring anteckna datum och klockslag för när överföringen genomfördes.

Den som mottar varorna ska lämna uppgifter om när förfarandet avslutats till den som överför rättigheterna och skyldigheterna. Det ska göras inom en bestämd tidsfrist. När ni fastställer denna tidfrist ska ni ta hänsyn till att den som har överfört rättigheterna och skyldigheterna, det vill säga tillståndshavaren, ska lämna in en avräkningsnota för varorna inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-02-28