Tullverket

GSP

Ett nytt system med registrerade exportörer (Rex) har successivt börjat ersätta systemet med GSP-certifikat med start 1 januari 2017. Det påverkar dig som:

  1. vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager (tidigare har detta gjorts endast med ersättningscertifikat GSP form A)
  2. exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat (tidigare har detta gjorts med EUR.1 eller fakturadeklaration)
  3. importerar GSP-varor med GSP-certifikat form A eller fakturadeklaration.

Läs mer om Rex – för dig som exportör.

Läs mer om Rex – för dig som importör.

Ansök om att bli registrerad exportör.  


GSP - det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

Ursprungsregler:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

Artiklarna 41-52PDF i kompletteringsförordningen, definition av begreppet ursprungsprodukter

Artiklarna 70-112PDF i genomförandeförordningen

Bilagorna 22-03PDF, 22-04PDF och 22-05PDF samt 22-06PDF, 22-07PDF22-08PDF22-09PDF och 22-19PDF

Kumulation:

Artiklarna 53-57PDF i kompletteringsförordningen

Bilateral kumulation

Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet i vissa fall

Regional kumulation under vissa villkor

Varuomfattning:

Bilaga IIPDF, IIIPDF, IVPDF till förordning 978/2012 (förmånsordningar)

Bilaga VPDF, VIPDF, IXPDF till förordning 978/2012 (avdelningar - produkter som ingår i de ordningar som avses i artikel 1.2 a och b. Observera undantag, se bilagan nedan)

BilagaPDF till förordning 1213/2012 (förteckning över länder och avdelningar som överskrider gränsvärdena i bilaga VI till förordning 978/2012)

Ursprungsintyg:

GSP certifikat Form A,  ursprungsförsäkran eller i vissa fall fakturadeklaration.

Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen. Ett GSP-land kan fortsatt upprätta fakturadeklarationen under värdegränsen till det år de ansluter sig till Rex.

En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Länder som inte gjort vederbörlig notifiering

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK
Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader för GSP-certifikat form A
12 månader för ursprungsförsäkran

Avtal:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012PDF (EUT L 303, 2012) av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008. Den nya GSP-förordningen (978/2012) tillämpas fr.o.m. den 20 november 2012. De beslut som tagits under 2013 om tullförmåner som ska beviljas eller tas bort med stöd av förordning nr 978/2012 börjar tillämpas tidigast från och med den 1 januari 2014. Ändring i förordning 978/2012 är inarbetade enligt förordning 1421/2013 (EUT L 355, 2013), förordning 1/2014 (EUT L 1, 2014) och förordning 2016/79 (EUT L 17, 2016).

Läs mer om förändringarna inom GSP.

Ensidigt förmånsåtagande
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Uppdaterad: 2018-02-22Captcha *