Tullverket

Framtida tullhantering

Tullagerförfarandet

Hänföra varor till tullagerförfarandet

Vid hänförande till tullagerförfarandet ska det lämnas en elektronisk tulldeklaration. Det kan göras via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

En tulldeklaration i förväg kan skickas in - maximalt 30 dagar innan godset förväntas ankomma till gränsen. När varorna ankommer till anmälningstullkontoret (hamn, landgräns och flygplats) så aktiveras tulldeklarationen. Efter validering meddelar Tullverket att deklarationen är ingiven. När varornas ankomst har anmälts till Tullverket aktiverar deklaranten deklarationen för att kunna frigöra varorna till tullagerförfarandet. När deklarationen har granskats frigörs varorna till tullagerförfarandet. Möjligheten att lämna en deklaration i förväg innebär inte att varorna klareras i förväg. Varorna kan klareras först efter att varornas ankomst har anmälts.

Om varorna inte anmälts inom 30 dagar betraktas tulldeklarationen som ”icke ingiven”. Det LRN (Local reference number) som använts i den i förväg inlämnade deklarationen är då ogiltigt och kan inte återanvändas.

När varorna befinner sig på ett tillfälligt lager, eller ett annat tullager, och ska hänföras till ett tullager genom en elektronisk standardtulldeklaration så måste lagret där varorna fysiskt befinner sig få information om att varorna är frigjorda och kan lämnas ut. Detta sker genom en utlämningssedel. Under maj månad kommer det finnas en webbtjänst på plats där du kan ta del av en utlämningssedel som bevisar att varorna är frigjorda. Det kommer även tas fram en system till system lösningen för att lagret automatiskt ska kunna ta emot en utlämningssedel. Det finns även möjlighet att transitera varorna från ett tillfälligt lager, eller ett annat tullager, till ett tullager. Transiteringen är då själva utlämningsmedgivandet och ingen separat utlämningssedel behövs.

De företag som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager (TVLLL) eller tillstånd till lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager med notering i bokföringen (TVLLQ) får tillämpa dessa fram till dess att företaget går över till elektronisk uppgiftslämning, dock längst till det datum då standardtulldeklaration senast ska lämnas elektroniskt. Det är inte tillåtet att tillämpa tillstånden parallellt med elektronisk uppgiftslämning genom standardtulldeklaration. Dessa villkor anges vid omprövningen av tillstånden.

När företaget börjar använda standardtulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet upphör alltså tillstånden till TVLLL och TVLLQ.

För att komma åt utlämningssedeln via webbtjänsten behöver du ha tillgång till Tullverkets webbtjänster och ha anmält en behörighetsadministratör. Behörighetsadministratören tilldelar företagets medarbetare rätt behörighet.

Beslut om registrering i deklarantens bokföring

Tullverket har beslutat att i nuläget inte utveckla någon elektronisk lösning för registrering i deklarantens bokföring vid hänförande av varor till tullagerförfarandet. Det innebär att vi inte heller kan bevilja några sådana tillstånd.

Registrering i deklarantens bokföring vid hänförande av varor till tullagerförfarandet motsvarar tidigare lokalt klareringsförfarande för tullager (TVLLL och TVLLQ). Vi bedömer att det kommer vara smidigt att lämna uppgifterna med standardtulldeklaration direkt i samband med hänförandet, samt att kraven på vilka uppgifter som ska finnas i bokföringen måste vara uppfyllda oavsett på vilket sätt deklarationen görs.

Alla uppgifter som finns med i standardtulldeklarationen ska även finnas med i bokföringen. Det gäller även om registrering i deklarantens bokföring  tillämpas.

Därmed bedömer vi att registrering i deklarantens bokföring vid hänförande av varor till tullagerförfarandet inte är någon lättnad för näringslivet. Det kommer framöver utredas om det kommer finnas behov hos näringslivet av att ta fram en lösning för avisering vid användande av registrering i deklarantens bokföring. Utredningen kommer inte att påbörjas innan samtliga tullagertillstånd är omprövade. Befordran kan däremot tillämpas oavsett hur deklarationen görs.

Beslutet omfattar inte möjligheten att beviljas tillstånd för att driva en anläggning för lagring i tullager utan enbart möjligheten att hänföra varorna till tullagerförfarandet med användning av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Läs mer om olika parter och roller.

Läs mer om kraven för tullagerbokföring.

Lagring i tullager

När varorna har hänförts till tullagerförfarandet kan de transporteras till tullagret med hjälp av befordran inom tullagerförfarandet. Hänförande till förfarandet kan även ske om varorna redan har transporterats till tullagret inom transiteringsförfarandet. Transiteringsförfarandet måste avslutas innan tullagerförfarandet påbörjas.

Om avvikelser mot tulldeklarationen finns, skickar tillståndshavaren en avvikelserapport till Tullverket. All information (inklusive styrkande handlingar) ska vara tillgänglig elektroniskt. Hantering, befordran, överföring av rättigheter och skyldigheter samt tillfälligt bortförande ska framgå i lagerbokföringen.

Tillfälligt bortförande

Varor som hänförts till tullagerförfarandet får tillfälligt föras bort från tullagret. Ett sådant bortförande ska godkännas i förväg av tullmyndigheterna, utom i fall av force majeure.

För detta krävs tillstånd, antingen har man det i sitt tullagertillstånd eller så ansöker man om detta vid varje tillfälle.

Befordran av varor

Det är möjligt att flytta varor (befordran av varor) under tullagerförfarandet från gräns till tullager, mellan olika lagringsplatser i samma tillstånd och från tullagret till utförseltullkontoret. Befordran från tullagret till utförseltullkontoret är först möjligt att använda när exportproceduren är omställd, preliminärt 2018/2019. Varorna måste vara hänförda till tullagerförfarandet innan en befordran av varor får påbörjas, och får bara utföras

  • mellan olika lagringsplatser som ingår i samma tullagertillstånd
  • mellan det tullkontor som har möjlighet att frigöra varan till tullagerförfarandet och till tullagret
  • mellan tullagret och det tullkontor som har möjlighet att avsluta tullagerförfarandet eller utförseltullkontoret
  • om tullagerbokföringen innehåller uppgifter om förflyttningen och var varorna befinner sig.

För varje förflyttning av varor enligt ovan är det olika tidsgränser som gäller.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Medgivande till överföring av rättigheter och skyldigheter innebär att den ansvarige för förfarandet helt eller delvis får överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för det berörda förfarandet. Det innebär att den ansvarige, t.ex. vid fusion, kan överlåta hela lagret till en annan person. Tullverket fastställer villkoren för överföring av rättigheter och skyldigheter. För detta krävs tillstånd vid varje tillfälle och läggs till det befintliga tullagertillståndet.

Uttag från tullager

När varorna efter lagring ska hänföras till ett annat tullförfarande görs en ny deklaration (import, transitering, återexport eller något annat förfarande) och tullagerförfarandet avslutas. Du som tillståndshavare ska kontrollera att det är rätt varor som lämnas ut i förhållande till vad som anmälts i en tulldeklaration till ett nytt förfarande. Du ansvarar också för att uppdatera din tullagerbokföring med relevant information om utlämningen av varorna. Om tullagerförfarandet avslutas mot transitering ska du för tullagertillstånd utfärdade efter den 1 maj 2016 i fält 40 (tidigare handling) i transiteringsdokumentet ange MRN-numret till den tulldeklaration som registrerades när varorna hänfördes till tullagerförfarandet. För tillstånd utfärdade före den 1 maj 2016 ska du i fält 40 ange godsnummer/IG-nummer bestående av godslokalkod och löpnummer. Tänk på att om varorna ska återexporteras ska både en deklaration om återexport lämnas och en transitering upprättas, men uppgifterna i bokföringen ska vara kopplade till transiteringens MRN-nummer.

Detta bekräftar inte att exportdeklarationen har avslutats. Om du behöver ett exportbevis, det vill säga ett intyg från en tullmyndighet på att dina varor har förts ut från EU:s tullområde, så måste du ange detta i exportdeklarationen.

Läs mer om hur du begär exportbevis

Var kan man hänföra varor till tullagerförfarandet som film

I den här filmen kan du få en genomgång var man kan hänföra varorna till tullagerförfarandet.

Titta på filmen om var man kan hänföra varorna till tullagerförfarandet (2 min)


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-13