Tullverket

Framtida tullhantering

Parter och roller

Följande parter är involverade i tulldeklarationsmeddelandet för hänförande till tullagerförfarandet:

Ansvarig för förfarandet – ansvarar för att varorna inte undandras tullagerförfarandet, att uppgifterna som lämnas i deklarationen är korrekta och att skyldigheterna som hör samman med lagring av varor uppfylls (kan aldrig avsäga sig detta ansvar). Kan som ansvarig för förfarandet överta ansvaret för driften av lageranläggningen (kräver särskilt tillstånd). Ställer ingen garanti för förfarandet.

Deklarant – den person som lämnar in en tulldeklaration; en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport, i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration eller en sådan anmälan lämnas. Deklaranten är i de flesta fall även ansvarig för förfarandet.

Tillståndshavare – ansvarig för drift av anläggningen samt för att tillståndsvillkoren uppfylls, t.ex. tullagerbokföringen. Ställer garanti för tillståndet att driva en anläggning för lagring i tullager. Ansvarar för att varorna inte undandras tullagerförfarandet och att skyldigheterna som hör samman med lagring av varor uppfylls (kan överlåtas på ansvarig för förfarandet men det kräver särskilt tillstånd).

Tullombud – varje person som av en annan har utsetts att genomföra de åtgärder och formaliteter som enligt tullagstiftningen krävs vid den senares kontakter med tullmyndigheter. Ett tullombud kan anlitas för att upprätta tulldeklarationer och andra dokument som krävs i kommunikationen med tullmyndigheten. Det finns två typer av ombudskap:

  • Direkt ombudskap – ombudet handlar i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning.
  • Indirekt ombudskap – ombudet handlar i eget namn men för en annan persons räkning. Både ombudet, och den för vars räkning ombudet agerar, är betalningsansvariga.

Importör – den som inkommer med en tulldeklaration vid övergång till fri omsättning. Importören är alltid deklarant.

Många begrepp inom olika tullförfaranden är nya.

Här finns nya och gamla begrepp samlade så att du ska kunna hålla dig uppdaterad.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-13