Tullverket

Framtida tullhantering

Beskrivning av tullagerförfarandet

För att få en bild över det nya tullagerförfarandet och alla de krav men även möjligheter som är kopplade dit har vi tagit fram denna schematiska bild. Genom och öppna bilden får du fram två olika scenarier och nedan kan du läsa om vilka olika moment som sker under varje steg i tullagerförfarandet.

Översiktsbild av tullagerförfarandet

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Varorna vid gräns - anmälan

Varor som ankommer till svensk gräns ska anmälas till ett förfarande. När det gäller varor som ska anmälas till tullagerförfarandet finns det två alternativ. Det ena alternativet är att varorna först anmäls till förfarandet för transitering, transporteras till tullagret under transitförfarandet i samband med att de passerar gräns, för att sedan anmälas till tullagerförfarandet när de kommit fram till anläggningen för tullagret. Alternativ två är att varorna anmäls direkt till tullagerförfarandet vid gräns, antingen genom att en deklaration lämnas när varorna befinner sig vid gränsen eller genom att en deklaration som lämnats i förväg aktiveras i samband med att varorna anmäls vid gränsen.

Både du som är lagerhavare och du som deklarerar varorna till tullagerförfarandet, deklarant, behöver känna till vad som ska hända med varorna när de passerar svensk gräns för att kunna lämna tulldeklarationen vid rätt tillfälle. Läs mer om att hänföra varor till tullagerförfarandet.

2. Tulldeklaration

En tulldeklaration ska lämnas för att hänföra varorna till tullagerförfarandet (anmälan sker när varorna är på plats). Deklarationen kan lämnas antingen i förväg och sedan aktiveras när varorna anmäls eller lämnas direkt i samband med att varorna anmäls. Tulldeklarationen får lämnas av ett tullombud om ombudet har fått ett uppdrag om detta av deklaranten.

Tänk på att tulldeklarationen ska baseras på uppgifterna som angivits i tidigare handling. Detta innebär i praktiken att den ska upprättas i samma enhet som angetts i föregående handling, exempelvis ett manifest, ett transiteringsdokument eller en referens till tillfällig lagring. Läs mer om hur du ska fylla i tulldeklarationen i Deklarationshjälp, tullager.

I detta steg kan varorna fysiskt befinna sig på olika platser, exempelvis vid en tullklareringsexpedition på gränsen, på ett tillfälligt lager i närheten av gränsen eller vid ett tullager, beroende på om varorna ska anmälas till tullagerförfarandet i samband med gränspassage eller efter att de transporterats till ett tullager.

När du som lagerhavare även är den som ska anmäla varorna till tullagerförfarandet, det vill säga vara deklarant i tulldeklarationen, är det viktigt att tänka på i vilken roll du agerar. Du har ett samlat ansvar för både innehållet i deklarationen (ansvaret för tullagerförfarandet så länge varorna befinner sig under detta) och är dessutom ansvarig för varorna under tiden de befinner sig på din anläggning för lagring. Du utför dock olika arbetsuppgifter inom ramen för olika roller – till exempel innehåll i deklarationen och ansvarig för förfarandet såsom deklarant, och ansvarig för lagringen såsom lagerhavare. Läs mer om inblandade parter och roller.

2. a Acceptansmeddelande. Ta emot varor?

Om tillståndshavaren (lagerhavaren) inte är samma person som är deklarant i tulldeklarationen (ansvarig för förfarandet)  måste lagerhavaren bekräfta att han vill ta på sig ansvaret för varorna och också kan ta emot dem på sitt tullager. När Tullverket tagit emot tulldeklarationen skickas därför ett elektroniskt acceptansmeddelande till dig som tillståndshavare med frågan om du tar på dig ansvaret och har möjlighet att lagra varorna.

2. b Svara Ja

Du som lagerhavare bekräftar att du tar på dig ansvaret och har möjlighet att lagra varorna genom en elektronisk acceptans som svar på meddelande från Tullverket. Acceptansen kan på uppdrag av lagerhavaren lämnas av ett tullombud. Tänk på att när varorna frigörs för tullagerförfarandet blir även lagerhavaren ansvarig för dem, ansvaret är alltså gemensamt mellan lagerhavare och den som är ansvarig för förfarandet.

3. Beslut att frigöra varorna

När Tullverket tagit emot din tulldeklaration och har konstaterat att den är korrekt och ingen ytterligare kontroll krävs kan ett beslut fattas. Beslutet lämnas elektroniskt som svarsmeddelande på din inskickade tulldeklaration genom att varorna frigörs för förfarandet och deklarationen får status frigjord. Varorna kan även bli uttagna för kontroll och då frigörs de först efter att kontrollen avslutats.

Tänk på att om du anlitat ett tullombud för att skicka deklarationen är det tullombudet som kommer att se svarsmeddelandet. Du måste därför ha tydliga rutiner mellan dig och ditt ombud för att även du ska få kännedom om och kunna agera utifrån Tullverkets beslut.

4. Varorna bokförs

När varorna är anmälda till tullagerförfarandet, det vill säga när den lämnade tulldeklarationen har fått status frigjord, ska du i rollen som tillståndshavare påbörja din tullagerbokföring. Utgångspunkten för bokföringen ska vara tulldeklarationens MRN-nummer tillsammans med vissa andra uppgifter från tulldeklarationen. Tänk på att MRN-nummer skapas innan deklarationen får status frigjord, därför är det viktigt att du inte påbörjar din bokföring i ett för tidigt skede. Läs mer om kraven på bokföring och vilka uppgifter bokföringen ska innehålla här.

Det kan vara relevant för dig i en annan roll än tillståndshavare (lagerhavare)  att ha uppgifter om en ankommande sändning redan innan tulldeklarationen för tullagerförfarandet har frigjorts, särskilt om din tullagerbokföring är integrerad med din affärsbokföring. Tänk då på att det måste vara tydligt i tullagerbokföringen om uppgifterna berör en förväntad sändning eller om det är uppgifter som berör en sändning där deklarationen fått status frigjord.

5. Varorna transporteras & ankommer till tullagret

Om varorna inte befinner sig vid anläggningen för tullagret när tulldeklarationen får status frigjord kan varorna nu transporteras till anläggningen, detta kallas för befordran under tullagerförfarandet. Läs mer om förflyttning av varor under befordran. En befordran innebär i korthet att varorna inte behöver förflyttas under transitförfarandet utan istället förflyttas under tullagerförfarandet. Transiteringshandling behöver därför inte ställas ut.

Villkoret för att få befordra varor är att befordran framgår av tullagerbokföringen. Det ska alltså finns en tydlig uppgift om att varorna är under befordran och inte på anläggningen för lagring. Om varorna redan befinner sig vid anläggningen bortfaller detta steg i processen och bokföringen behöver inte heller omfatta information om en befordran.

6. Varorna kontrolleras. Eventuell avvikelserapportering.

När du tar emot varor vid tullagret ska du i rollen som lagerhavare (tillståndshavare) kontrollera att mottagna varor motsvarar det som tulldeklarationen omfattar. Detta gör du genom att räkna varorna och kontrollera exempelvis varuslag och antal enheter mot de uppgifter som är registrerade i deklarationen. Tänk på att om varorna har befordrats till tullagret ska det nu tydligt framgå av bokföringen att varorna kommit fram till lagret och att befordran är avslutad.

Varumottagningen bör registreras in i din tullagerbokföring för bättre kontroll över varuflödet. Tänk på att varorna måste registreras in i den enhet som är angiven i tulldeklarationen och därmed också den enhet som angetts i föregående handling, exempelvis ett transiteringsdokument eller en referens till tillfällig lagring. Anledningen till detta är att varorna inte får packas om och registreras till en annan enhet förrän de är mottagna på tullagret.

Om varorna inte motsvaras av det som tulldeklarationen omfattar ska en avvikelserapport skickas till Tullverket för vidare utredning. Rapporten ska förmedlas elektroniskt till Tullverket. Av lagerhavarens bokföring ska det framgå att varumottagningen skedde med avvikelse samt vad avvikelsen bestod i.

7. Lagring

Varorna förvaras på tullagret fram till dess att tullagerförfarandet avslutas. Under tiden varorna befinner sig på lagret kan olika aktiviteter behöva göras som exempelvis:

- Ompackning och övriga vanliga former av hantering. Det är viktigt att tänka på att ingen typ av hantering får ske förrän varorna har ankomstregistrerats på tullagret och eventuell befordran har avslutats.

- Befordran och/eller tillfälligt bortförande. I vissa fall kan varor behöva föras bort från tullagret, exempelvis för att någon form av hantering ska utföras. För att varorna ska få föras bort behövs tillåtelse i förväg för detta från Tullverket. Det är också möjligt att flytta varor under tiden de är under tullagerförfarandet. Förflyttning får då ske mellan platser som är angivna i tillståndet eller till en plats medgiven i ett tillfälligt bortförande.

Det finns också vissa obligatoriska uppgifter som måste göras:

- Inventering av varor. Ska göras minst en gång per år. Inventering innebär att det görs en kontroll av att de varor som fysiskt befinner sig i tullagret motsvaras av vad som finns redovisat för i bokföringen. Anmälan om inventering ska göras i förväg till Tullverket. Efter genomförd inventering ska protokoll skickas in till Tullverket.

- Rapportera eventuell avvikelse. Avvikelser som upptäcks under tiden varorna befinner sig på tullagret ska rapporteras till Tullverket med hjälp av elektronisk kommunikation. Avvikelser under lagringen kan exempelvis upptäckas i samband med att varor flyttas, plockas eller inventeras.

Oavsett vilka aktiviteter som du utför med varorna under tiden de befinner sig på tullagret är det viktigt att händelsen framgår av bokföringen. Det gäller oavsett om det rör sig om en vanlig form av hantering såsom ompackning eller om det handlar om en rapportering av en avvikelse i samband med en inventering. Läs mer om kraven på bokföring.

8. Avsluta tullagerförfarandet

Tullagerförfarandet avslutas när varorna är anmälda till ett nytt förfarande eller återexporteras från unionen. Du som lagerhavare (tillståndshavare) ska kontrollera att det är rätt varor som lämnas ut i förhållande till vad som anmälts i en tulldeklaration till ett nytt förfarande. Du ansvarar också för att uppdatera din tullagerbokföring med relevant information om utlämningen av varorna. Tänk på att om varorna ska återexporteras ska både en deklaration om återexport lämnas och en transitering upprättas, men uppgifterna i bokföringen ska vara kopplade till transiteringens MRN-nummer.

I framtiden kommer det även att vara möjligt att ta ut varor från ett tullager och förflytta dem från lagret till gränspassage där de sedan lämnar unionens tullområde. Förflyttningen ska meddelas Tullverket och också framgå av bokföringen. Observera dock att möjligheten inte är tillgänglig i nuläget då det saknas systemlösning för förflyttningen från Tullverkets sida. Kraven för att tillämpa en sådan befordran har heller ännu inte fastställts.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-10-16