Tullverket

Framtida tullhantering

Tillfällig lagring

Tillfällig förvaring heter efter den 1 maj 2016 tillfällig lagring. Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. Det är även obligatoriskt att ha tillstånd till samlad garanti.

I Sverige genomför vi just nu en förändring av tillfällig lagring som kommer att innebära en helt ny process och ett elektroniskt uppgiftslämnande. Ett tillstånd till tillfällig lagring där vi tidigare inte krävt säkerhet, kommer att omfattas av garantikrav. Enligt den plan Tullverket har kommer förändringen att ske med start hösten 2018.

Tillfällig lagring är en situation som uppstår så fort du anmäler varornas ankomst. I samband med att varorna anmäls ska du i framtiden även lämna en deklaration för tillfällig lagring. Denna deklaration kommer att bli elektronisk. Den nya tullkodexen medger att medlemsländerna själva kan besluta om att andra handlingar kan komma att användas som deklaration för tillfällig lagring. I nuläget förs i Sverige diskussioner om vilka dessa skulle kunna vara.

Huvudregeln är att tillfällig lagring får ske i 90 dagar från den dagen varorna anmälts, det kan dock finnas undantag med anledning av vilken plats varorna lagras på. Denna regel trädde ikraft redan den 1 maj 2016 och gäller även för befintliga tillstånd.

En vara som är i tillfällig lagring behöver inte alltid lagras på en anläggning för tillfällig lagring. Tillfällig lagring får också ske på en godkänd plats, en anvisad plats eller annan plats. Företaget ansöker om en godkänd plats och Tullverket beslutar om platsen uppfyller de krav som finns. Anvisade platser och andra platser beslutar Tullverket om på eget initiativ.

Hur ska uppgifterna lämnas?

Framöver är det ett krav för nya tillstånd att alla uppgifter ska lämnas elektroniskt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en elektronisk deklaration vid tillfällig lagring. Det finns två möjligheter att lämna dem elektroniskt: antingen via system till system eller via en tjänst som kommer att nås från tullverket.se.

Övergångsbestämmelser

Alla som idag har giltiga tillstånd måste få sina tillstånd omprövade. Under en övergångsperiod kan de befintliga tillstånden användas. Tullverket kontaktar de berörda företagen när det är dags att ompröva tillståndet.

Anläggning för tillfällig lagring
Krav på bokföringen för anläggning för tillfällig förvaring
Befordran och hantering

Uppdaterad: 2017-10-13Captcha *