Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om anläggning för tillfällig lagring

Här får du svar på frågor om tillfällig lagring.

Vad är skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager?

Tullager och anläggning för tillfällig lagring är två olika typer av lager för oförtullade varor.

Läs om skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager.

Är det rätt tolkat att man under tillfällig lagring kan packa om från den ankommande enheten till den utlämnande enheten, bara det framgår av bokföringen?


Skulle då exempelvis en containerterminal kunna ha en container upplagd på sin anläggning för tillfällig lagring men lämna ut innehållet på kartongnivå mot en utlämningssedel från till exempel en transitering, så länge deras lagerbokföring visar hur många kartonger det var i containern? Eller hur ska det tolkas?

Lagerhavaren ska lagra och ha ansvar för de varor denne har möjlighet att räkna upp vid lossning på anläggningen. Du ser några exempel på detta nedan.

 • Exempel 1:
  I en containerhamn lossas containrar från fartygen och det är dessa som lagerhavaren har möjlighet att räkna av och ansvara för. Containrarna ska vidaretransporteras via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).
 • Exempel 2:
  På en anläggning för tillfällig lagring inne i landet lossas en vägtransport. Lagerhavaren har då möjlighet att räkna av antalet kartonger och ansvara för dessa. Däremot får ett angivet kolli inte lov att brytas för att packas om på artikelnivå.
 • Exempel 3:
  På en anläggning för tillfällig lagring på en flygplats har lagerhavaren möjlighet att räkna och identifiera respektive container, men också att räkna kartongerna i respektive container. Containrarna ska inte vidaretransporteras på samma sätt som containrar i en hamn via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).

Emellertid måste en deklaration för tillfällig lagring omfatta uppgifterna nedan, även om det endast är möjligt att räkna av per container enligt exempel 1:

 • varubeskrivning eller varukod
 • kollislag
 • antal kollin
 • märken.

Dessutom måste tillståndshavarens bokföring innehålla uppgifter om identifieringsnummer, antal och slag, varornas kvantitet samt sedvanlig handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning av varorna. Detta trots att det endast är möjligt att räkna av antalet containrar vid lossning och utlämning i de fall anläggningen för tillfällig lagring är en containerhamn enligt exempel 1.

En slutsats som kan dras är att det inte är tillräckligt att i en deklaration för tillfällig lagring ange ”CN” (container) i dataelement kollislag och ”1” i dataelement kollital för en samlastningscontainer som innehåller varor till 20 olika slutmottagare och som lossas i en containerhamn. Se även svaret på nästa fråga.

Hur ska hamnarna göra med deklarationen för tillfällig lagring när båten kommer in och det finns en samlastningscontainer med varor till kanske 20 olika kunder? Vem gör deklarationen för tillfällig lagring i det fallet?

Beroende på situationen kan deklarationerna för tillfällig lagring lämnas på följande sätt:

 • En deklaration per ankommande transportmedel
  Exempel: en deklaration för tillfällig lagring som omfattar alla icke-unionsvaror ombord på ett fartyg.
 • En deklaration per fraktförare, flera deklarationer per ankommande transportmedel
  Exempel: ett fartyg som lastar varor för flera olika fraktförare där varje fraktförare lämnar en deklaration för tillfällig lagring på sin del av lasten.
 • En deklaration per sändning
  Exempel: ett fartyg där varje varuägare/mottagare på ett konossement (Bill of Lading) lämnar en separat deklaration för tillfällig lagring.
 • En deklaration per anläggning och ankommande transportmedel
  Exempel: ett flygplan med last till två anläggningar för tillfällig lagring där varje tillståndshavare lämnar en deklaration för tillfällig lagring för sin del av lasten.

Se även svaret på föregående fråga angående på vilken nivå redovisningen ska ske.

En deklaration för tillfällig lagring kan skickas in i förväg, så mycket som 30 dagar innan varorna ankommer. Hur vet vi att uppgiftslämnaren har skickat in en deklaration för vårt lager? Kommer varje deklaration för tillfällig lagring att få ett unikt MRN?

Tanken är att den information (deklaration för tillfällig lagring) som skickas från deklaranten vidarebefordras till tillståndshavaren för anläggningen för tillfällig lagring när deklarationen aktiveras.

I samband med att deklarationen får statusen ingiven får den ett MRN-nummer.

Om uppgiftslämnaren är en mindre aktör och lämnar in deklarationen för tillfällig lagring via webben, kommer vi då att kunna aktivera deklarationen i en systemmiljö?

Det kommer att gå att kombinera en system-till-system-lösning och webbtjänsten. Exempelvis kan en deklaration för tillfällig lagring lämnas in via EDI men aktiveras i webbtjänsten på tullverket.se, och tvärtom.

Hur kan vi kontrollera att en deklaration för tillfällig lagring som är inskickad av en annan uppgiftslämnare överensstämmer med de varor som vi ska ankomstanmäla med ett aktiveringsmeddelande?

Detta måste säkerställas genom en dialog mellan deklaranten och den person som anmäler varornas ankomst.

Vilket ansvar har tillståndshavaren för en anläggning för tillfällig lagring för att innehållet i en deklaration för tillfällig lagring som har skickats in av en annan uppgiftslämnare är korrekt?

Tillståndshavaren ska ha en korrekt uppdaterad bokföring. I de fall de varor som ankommer inte motsvarar vad som är angivet i deklarationen för tillfällig lagring bör tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport.

Vad är anledningen till att det inte införs ett acceptansmeddelande från tillståndshavaren när en sändning är anmäld genom en deklaration för tillfällig lagring. Det borde väl inte vara någon skillnad mot hanteringen vid hänförande till tullager?

Det finns inget bemyndigande för ett acceptansmedgivande för en anläggning för tillfällig lagring. Ett bemyndigande för acceptansmedgivande för allmänt tullager finns däremot i artikel 240.2 i tullkodexen.

Inledningsvis kommer Tullverket enbart att godta en deklaration för tillfällig lagring i form av ett strukturerat elektroniskt meddelande. Detta meddelande för vägtransport ska vara "baserat på fraktsedel/CMR" i vissa texter och ”ska motsvara varubeskrivningen i föregående handling, exempelvis en transiteringsdeklaration” i en annan anvisning. Vad är det som gäller?

Kravet i en deklaration för tillfällig lagring är att man hänvisar till transiteringens MRN i dataelement 2/1. Vidare hänvisar man till CMR-nummer i dataelement 2/3. Med andra ord hänvisar man till den totala handlingen (transit eller fraktsedel) och inte specifikt till varubeskrivningen.

Varubeskrivningen ska, enligt de förklarande anmärkningarna till dataelement 6/8 (varubeskrivning) i deklarationen för tillfällig lagring, utgöra en beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna.

Varubeskrivningen i deklarationen för tillfällig lagring ska motsvara varubeskrivningen i föregående handling. Samtidigt ska den dock vara detaljerad. Hur rimmar det med en transiteringsdeklaration från ”kontinenten” eller från Norge?

Kravet i en deklaration för tillfällig lagring är att man hänvisar till transiteringens MRN i dataelement 2/1. Vidare hänvisar man till CMR-nummer i dataelement 2/3. Med andra ord hänvisar man till den totala handlingen (transit eller fraktsedel) och inte specifikt till varubeskrivningen.

Varubeskrivningen ska, enligt de förklarande anmärkningarna till dataelement 6/8 (varubeskrivning) i deklarationen för tillfällig lagring, utgöra en beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna.

Tillfällig lagring är inte ett tullförfarande som tullager faktiskt är. Detta borde ge en rimligare hantering till exempel genom lägre krav på att varornas tullstatus ska framgå av bokföringen om man lagrar EU och icke EU-gods på samma lager. Om man samlar sitt tredjelandsgods inom en ruta eller i en inhägnad (bur), borde väl inte tillfällig lagringsbokföringen behöva omfatta icke EU-gods?

Reglerna för bokföring för anläggning tillfällig lagring framgår av artikel 148.5 i tullkodexen samt artikel 116 i kompletteringsförordningen. Här framgår bland annat att det ska vara en godkänd bokföring och att denna ska följa god bokföringssed. Av artikel 116 i kompletteringsförordningen framgår vad bokföringen ska innehålla.

Läs mer om bokföringskraven.

Vid transitering anges att ett slutförande av transiteringsdeklarationen i NCTS per automatik ska aktivera deklarationen för tillfällig lagring. Hur kommer detta att ske? Vad är triggern i meddelandet?

Anmälan om varors ankomst ska innehålla en referens till de deklarationer för tillfällig lagring som ska aktiveras. I de fall det handlar om varor som ankommer via en transitering ska MRN-numret på deklarationen för tillfällig lagring anges i ankomstmeddelandet IE007.

Om befordran ska användas ska detta anges i tillståndet. Rutin och bokföring ska anges, men dessutom ”frekvens” och även ”antal operatörer som är inblandade”. Hur ofta ska detta sedan behöva uppdateras? Det är inte alltid givet på förhand hur ”morgondagen” ser ut.

Tillstånd till befordran ska framgå av tillståndet för anläggning för tillfällig lagring. Detta är inget en tillståndshavare kan få för enstaka tillfällen som det ser ut i dag. Till en början kommer Tullverket endast bevilja befordran mellan platser som omfattas av samma tillstånd, då vi inväntar den process som just nu arbetas fram inom TULL2020-samarbetet inom EU.

För att få lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring krävs att dessa lagras separat men även att det finns ”ett ekonomiskt behov”. Finns detta krav verkligen kvar?

Ja, det finns i artikel 148.6 i tullkodexen.

Där står det:
När det finns ett ekonomiskt behov och tullövervakningen inte kommer att påverkas negativt får tullmyndigheterna tillåta lagring av unionsvaror i en anläggning för tillfällig lagring. Dessa varor ska inte betraktas som ”varor i tillfällig lagring”.

Styrkande handlingar för en deklaration för tillfällig lagring bör definieras, då dessa ska kunna sändas in elektroniskt. Om t.ex. en fraktsedel/CMR ska ligga till grund för en deklaration för tillfällig lagring så bör ju även en fraktsedel/CMR räknas som en styrkande handling?

Absolut. Transportdokumentationen skulle kunna utgöra styrkande handlingar för en deklaration för tillfällig lagring.

Hur ska redovisningen till Tullverket ske? Blir det enbart på begäran eller vid kontroll? Jag hittar ingenting som motsvarar dagens månadsredovisning av tillfälligt lager.

Kontroll av bokföringen kommer att ske slumpvis och baserat på riskbedömning. Någon årlig inventering kommer inte att finnas då detta inte är ett krav enligt tullkodexen.

Kan man lägga till ytterligare uppgifter i bokföringen om den ekonomiska aktören har behov av det?

Ja, det går jättebra.

Vem är det som bestämmer på vilken nivå uppgifterna ska lämnas?

Det är inte Tullverket som bestämmer på vilken nivå uppgifterna ska lämnas, utan det är en fråga för näringslivet att landa i. I slutändan är det deklaranten som ansvarar för uppgifterna i deklarationen för tillfällig lagring, men vilken aktör som ska ha vilken roll och hur de olika aktörerna kommunicerar med varandra är en utmaning att landa i efter hand.

Ompackning är till exempel inte godkänt för tillfälliga lager. Men man kan välja att lämna deklarationen för tillfällig lagring på den nivå som man önskar ta ut varorna på, vilket kommer att underlätta vid uttag från tillfällig lagring. Det kan då bli så att vissa hamnar som hanterar samlastningsgods behöver ha både tillfälligt lager och tullager. I de fall de behöver splittra får det då göras på deras tullager.

Uppdaterad: 2018-08-06Captcha *