Tullverket

Framtida tullhantering

Tillstånd i förändring

De tillstånd som Tullverket utfärdar påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen. Förändringarna innebär att många tillstånd behöver omprövas.

Både kravbilden och reglerna för användningen har ändrats för flera typer av tillstånd. Vissa tillstånd har också försvunnit, andra har tillkommit, några har bytt namn och ibland motsvaras flera gamla tillstånd av ett nytt. Dessutom krävs det nu garanti för att få vissa tillstånd. Förändringarna omfattar såväl EU-gemensamma som nationella tillstånd. Målet är att all hantering av tillstånd ska vara elektronisk och standardiserad.

Se vilka tillståndstyper som regleras i nya tullkodexen.

Tidplan för omprövningen

Tullverket har en tidplan för när och i vilken ordning de olika typerna av tillstånd ska omprövas. Hittills har vi påbörjat omprövningarna av kredittillstånd, tullagertillstånd och AEO (godkänd ekonomisk aktör).
 
De tillstånd som rör import och export ligger längre fram i tiden då de är kopplade till införandet av de nya import- och exportsystemen.

Omprövningarna sker löpande och befintliga tillstånd går att använda tills de har omprövats, dock som längst till den 1 maj 2019.

Så påverkas gamla tillstånd

Tidsbegränsade tillstånd kan ni använda giltighetstiden ut, dock som längst till den 1 maj 2019. Ni måste själva bevaka giltighetstiden och ansöka om ett nytt tillstånd när det blir aktuellt.

Tillstånd som inte är tidsbegränsade kan ni använda tills de har omprövats, dock som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar er när det är dags att ompröva ett tillstånd.

Nya tillstånd som har utfärdats efter den 1 maj 2016 har beviljats enligt villkoren i den nya lagstiftningen och kräver därför ingen omprövning.

I vissa fall gäller nya villkor för hur de gamla tillstånden ska användas. Följ länkarna nedan för att se vad som har hänt med reglerna för just era tillstånd.

Aktiv förädling

Passiv förädling

Slutanvändning

Tullager

Samlad garanti

Betalningsanstånd

AEO, Authorised Economic Operator

Standardiserad och elektronisk tillståndshantering

Ett EU-gemensamt system för att ansöka om tillstånd kommer att tas i drift den 2
oktober 2017. I och med det kommer en stor del av alla tillståndsärenden att hanteras digitalt. Det leder också till en enhetlig hantering av tillståndsansökningar för företag i de olika medlemsländerna.

Vilka tillstånd gäller det?

Följande tillstånd som styrs av EU-lagstiftningen kommer från och med den 2 oktober 2017 att hanteras i det gemensamma systemet för tullbeslut:ACE

Godkänd mottagare för unionstransitering

ACP

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

ACR

Godkänd avsändare för unionstransitering

ACT

Godkänd mottagare för TIR

AWB

Godkänd vägare av bananer

CCL

Centraliserad klarering

CGU

Samlad garanti

CVA

Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

CWP

Privat tullager

CW1

Allmänt tullager typ 1

CW2

Allmänt tullager typ 2

DPO

Betalningsanstånd

EIR

Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

ETD

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

EUS

Slutanvändning

IPO

Aktiv förädling

OPO

Passiv förädling

RSS

Reguljär fartygslinje

SAS

Egenbedömning

SDE

Förenklad deklaration

SSE

Användning av förseglingar av särskild typ

TEA

Tillfällig införsel

TRD

Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning

TST

Tillfällig lagring

 

Målet är att hanteringen av övriga tillstånd ska likna hanteringen av de tillstånd som hanteras i det EU-gemensamma systemet. Målsättningen är att du ska kunna känna igen dig i processen oavsett vilket tillstånd du söker och på vilket sätt ansökan görs.

Läs mer om systemet för tullbeslut.

Att ansöka om tillstånd

För att underlätta hanteringen tills det nya EU-gemensamma systemet är på plats har Tullverket tagit fram elektroniska ansökningsformulär för vissa tillståndstyper. Formulären ger dig stöd att fylla i din ansökan via hjälptexter och valideringar så att du kan lämna in rätt uppgifter redan i ansökan. Du ansöker genom att fylla i det aktuella webbformuläret, ta en utskrift som en behörig firmatecknare signerar och skicka formuläret i original till Tullverket via post. Länken till webbformulären hittar du under respektive tillståndssida.

Behörighet till webbtjänsterna

För att nå webbformulären måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om du inte redan har behörighet, så ansök i god tid för att ha behörighet när du behöver lämna in en ansökan. Den hos företaget som ska ansöka om tillståndet behöver en personlig inloggning. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna där en behörighetsadministratör kopplar rätt person som behörig att göra ansökan för företagets räkning.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna. 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-17