Tullverket

Framtida tullhantering

Slutanvändning

Det tidigare tillståndet till gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål) har ersatts av ett tillstånd till slutanvändning.

Tillståndet till gynnsam behandling i tullhänseende har ersatts av ett tillstånd till slutanvändning. En förändring i det nya tillståndet är att Tullverket ställer krav på avräkningsnota och garanti.

Läs mer om det nya tillståndet till slutanvändning.

Krav på avräkningsnota

Till alla ärenden som har påbörjats efter den 1 maj 2016 måste en avräkningsnota lämnas in. Avräkningsnotan ska lämnas inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. I avräkningsnotan ska du redovisa de ärenden som har anmälts till förfarandet slutanvändning. 

Det är viktigt att du lämnar in en avräkningsnota och att du gör det i tid. Om du inte gör det får du en tullskuld på grund av bristande efterlevnad av tullbestämmelserna och måste betala tull, skatt och andra avgifter för varorna.

Så här ser en avräkningsnota ut.PDF

Blanketten Avräkningsnota publiceras inom kort.

Krav på garanti

Kravet på att ställa garanti gäller för de tillstånd som har utfärdats efter den 1 maj 2016.

Läs mer om garanti.

Kan jag använda mitt gamla tillstånd?

Du som har ett tillstånd till gynnsam behandling i tullhänseende som är utfärdat före den 1 maj 2016 kan fortsätta att använda tillståndet så länge det är giltigt, dock längst till den 1 maj 2019.

Observera också att bestämmelserna för tillståndet är de som gäller för det nya tillståndet till slutanvändning. Du behöver därför lämna in avräkningsnotor för de importärenden som du har anmält till förfarandet efter den 1 maj 2016.

Uppdaterad: 2017-10-10Captcha *