Tullverket

Framtida tullhantering

Passiv förädling

Tullförfarandet passiv förädling förändrades en del den 1 maj 2016. Bland annat utökades tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopades. Det är också obligatoriskt att ställa en garanti för de tillstånd som utfärdats efter 1 maj och där import i förväg används (IM/EX).

Den 1 maj slopades skillnadstullen och det är nu mervärdemetoden som ska användas för beräkning av tull vid återimport. Det tillkom även en ny beräkningsmetod för varor som är belagda med så kallade särskilda importtullar, till exempel vikttull och volymtull. 

Särskild importtull

Om en särskild importtull ska tillämpas på de förädlade produkterna görs beräkningen på följande sätt:

  1. importtullbeloppet beräknas på det tullvärde de förädlade produkterna har vid den tidpunkt då tulldeklarationen för övergång till fri omsättning godtas
  2. minus det statistiska värdet på de motsvarande temporärt exporterade varorna vid den tidpunkt då de hänfördes till förfarandet för passiv förädling
  3. multiplicerat med det importtullbelopp som tillämpas på förädlade produkter eller ersättningsprodukter
  4. dividerat med tullvärdet för de förädlade produkterna eller ersättningsprodukterna.

Exempel

Förutsättningar:

Tullsats: 5 kr/kg på förädlad vara
Tullvärde på förädlad vara: 100 kr
Vikt på förädlad vara: 10 kg
Statistiskt värde på temporärt exporterad vara: 25 kr
Importtullbelopp på förädlad vara: 50 kr (5 x 10)

A Tullvärdet på förädlad vara vid återimport = 100 kr

B Statistiska värdet på exporterade varor = 25 kr

C Importtullbelopp för förädlad produkt 5 kr/kg x 10 kg = 50 kr

Enligt beräkningsmetoden

(A - B) x C ./. A

(100 - 25) x 50 ./. 100 = 75 x 50 ./. 100 = 37,50 kr

Beloppet som ska betalas är 37,50 kronor i stället för 50 kronor. 

Exempel på förändringar från 1 maj

  1. giltighetstiden för tillstånd till passiv förädling utökas från max tre till max fem år (undantag för tillstånd som gäller känsliga varor och produkter – giltighetstid tre år)
  2. mervärdemetoden ska användas för beräkning av tull vid återimport och en variant av denna tillämpas för varor med specifik tull (t.ex. vikttull)
  3. det finns möjlighet att söka tillstånd direkt i tulldeklarationen även på varor som ska bearbetas (med undantag för känsliga varor)
  4. det finns möjlighet att använda likvärdiga varor
  5. en ansökan kan beviljas retroaktivt om inget tillstånd med retroaktiv verkan beviljats de senaste tre åren.

Läs mer om tillstånd till passiv förädling.

Kan du använda ditt gamla tillstånd?

Ett tillstånd till passiv förädling som utfärdades före den 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut (dock som längst till den 1 maj 2019), men från den 1 maj 2016 är det bestämmelserna i den nya tullkodexen som ska tillämpas.

Om varor hänfördes till förfarandet för passiv förädling före den 1 maj men förfarandet inte avslutades före detta datum ska förfarandet avslutas enligt bestämmelserna i det gamla regelverket.

Läs om tillstånd i förändring.

Uppdaterad: 2017-01-31Captcha *