Tullverket

Utfärda varucertifikat i efterhand

Varucertifikat ska normalt utfärdas vid exporttillfället men du kan i undantagsfall utfärda varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED och varucertifikat A.TR. i efterhand.

Fakturadeklarationer och EUR-MED-fakturadeklarationer får upprättas i efterhand på villkor att de uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som deklarationerna avser.

En anledning till att intyg behöver utfärdas i efterhand kan vara att avsändaren glömt att utfärda det, en annan att alla uppgifter som behövdes, för att kunna intyga att varan var en ursprungsvara, inte fanns vid exporttillfället.

Ytterligare en anledning till att utfärda ursprungsintyg i efterhand kan vara att ett ursprungsintyg utfärdades vid exporttillfället men mottagarlandets tullmyndighet inte kunnat godta detta på grund av att det innehöll formella felaktigheter (till exempel att något av de obligatoriska fälten inte varit ifyllda eller att det inte stämplats och undertecknats av behörig myndighet).

Du ska i din ansökan om varucertifikat ange ort och datum för exporten av de produkter som certifikatet avser och ange skälen till att det ska utfärdas i efterhand.

På varucertifikat som utfärdas i efterhand ska du i fält 7 (EUR.1-certifikat och EUR-MED-certifikat) eller fält 8 (A.TR.-certifikat) skriva texten "UTFÄRDAT I EFTERHAND" (på engelska "ISSUED RETROSPECTIVELY").

Uppdaterad: 2017-09-21Captcha *