Tullverket

Intyg vid export till utvecklingsländerna för bearbetning eller förädling inom ramen för GSP

När du exporterar varor för bearbetning eller förädling till ett utvecklingsland kan du använda en ursprungsförsäkran eller en fakturadeklaration.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet Generalised System of Preferences (GSP). Ursprungscertifikat GSP form A  eller i vissa fall fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran används för att styrka ursprung för varor som importeras från utvecklingsländerna. 

Läs mer om GSP vid import.

Du kan endast använda de här intygen för varor som har sitt ursprung i EU.

Från den 1 januari 2017 får ursprungsförsäkran användas av vilken exportör som helst om det totala värdet av ursprungsprodukter i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Du som har ansökt och blivit registrerad exportör (Rex) får använda ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas  värde.

Varucertifikat EUR.1  får användas oavsett sändningens värde under 2017. Tänk på att du i fält 2 ska ange "GSP beneficiary Countries" eller "pays bénéficiaires du SPG" på den övre raden och "EU" eller "UE" på den nedre raden.

Varucertifikat EUR-MED får inte utfärdas till utvecklingsländerna.

En fakturadeklaration får användas av vilken exportör som helst om det totala värdet av ursprungsprodukterna i sändningen inte överstiger 6 000 euro. Har du tillstånd av Tullverket får du som exportör använda fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Du kan upprätta en fakturadeklaration på engelska, franska eller spanska med följande formulering.

Ursprungsförsäkran

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this dokument declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... [1] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Fakturadeklaration

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ..... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

.................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)       

Franska

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ....... déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ....... au sens de règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

.................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)       

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea.

.................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)       

Anmärkningar

Om du som exportör har Tullverkets tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett varuvärde ska du ange ditt tillståndsnummer på den första prickade raden. Om  du inte har tillstånd ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas blankt.

På den andra prickade raden ska du ange produktens ursprung (the European Community respektive la Communauté européenne).

Du kan utesluta plats och datum om upplysningen finns i själva dokumentet. Exportörens underskrift med namnförtydligande kan också uteslutas om du har tidigare nämnda tillstånd och har lämnat en ansvarsförbindelse för att slippa underteckna deklarationen.

Du kan inte utfärda en EUR-MED fakturadeklaration till utvecklingsländerna.

Uppdaterad: 2017-09-21Captcha *