Tullverket

Ersättningscertifikat

Du kan utfärda ersättningsursprungsintyg för varor från utvecklingsländer som ska skickas vidare till NO, CH eller inom EU och för varor inom övriga avtal som ska skickas vidare inom unionen.

Se del I nedan för varor från utvecklingsländer som ska vidaresändas till NO, CH eller inom EU och del II för varor inom övriga avtal som ska vidaresändas inom unionen.

I. För varor från utvecklingsländer som skickas vidare till Norge, Schweiz eller till EU-land

Ursprungscertifikat formulär A (GSP-certifikat) eller ursprungsförsäkran

EU:s allmänna preferenssystem (EU:s GSP) innebär tullfrihet eller tullnedsättning vid import av varor med ursprung i utvecklingsländerna. Liknande GSP-system finns i många industriländer, bl.a. i Norge och Schweiz. En gemensam faktor är att varornas ursprung vid import ska styrkas med ursprungscertifikat GSP form A eller med ursprungsförsäkran.

Uppdelning av varupartier och certifikat

Det är vanligt att stora partier från utvecklingsländerna ska delas upp på flera mottagare i Europa. Den europeiska agent, grossist etc. som beställt partiet är vanligen inte benägen att förtulla alla varorna, utan sänder dem vidare oförtullade i mindre poster eller lägger upp dem på tullager i avvaktan på försäljning.

Leverantören i utvecklingslandet har inte kännedom om alla mottagare, och ställer därför ut ett enda ursprungsintyg.

För att varorna ska kunna förtullas med tillämpning av tullättnad vid olika tidpunkter och vid olika tullkontor inom EU, får den som har partiet ansöka hos sin tullmyndighet om så kallat ersättningscertifikat på nya blanketter formulär A. Dessa används sedan för att styrka varornas status som ursprungsvaror vid förtullningen inom EU av delposterna.

Vidareexport till Norge och Schweiz

Eftersom EU, Norge och Schweiz har likadana ursprungsregler, anses det både möjligt och praktiskt att låta systemet med ersättningscertifikat gälla mellan dessa tre parter.

Regler för ersättningscertifikat

Ersättningscertifikaten kan utfärdas för en hel sändning med ursprungsvaror eller för delar av en sådan sändning. De varor som ersättningscertifikaten ska gälla för måste fortfarande befinna sig under kontroll av den tullmyndighet som har kontrollansvaret. Ansökan om ersättningscertifikat ska göras hos den myndigheten. I de fall varorna endast ska sändas vidare inom EU får även ersättningsursprungsförsäkran användas.

Certifikatblanketten

Ursprungscertifikat formulär A som har utformats som ersättningscertifikat ska fyllas i på följande sätt.

Ange ’Sverige’ i det onumrerade fältet överst, till höger (om certifikatet utfärdas i Sverige).

Ange återexportören (ditt företag) i fält 1.

Den slutlige mottagaren (din kund) anges i fält 2.

I fälten 3-9 samt 12 ska du föra in alla uppgifter från det ursprungliga certifikatet som avser de varor som ska sändas vidare. I fält 4 ska dessutom den förtryckta ledtexten ’Replacement certificate’ kompletteras med uppgifter om det ursprungliga certifikatets serienummer och datum.

Hänvisning till återexportörens (din egen) faktura görs i fält 10.

Certifikatet bestyrks av tullkontoret i fält 11. Om en efterföljande kontroll visar att det ursprungliga certifikatet är oriktigt, återkallas ersättningscertifikatet.

Certifikatet undertecknas i fält 12. Undertecknandet innebär inte att återexportören ansvarar för att uppgifterna i det ursprungliga certifikatet är riktiga.

Upprättande av ersättningsförsäkringar om ursprung

Denna del är för närvarande endast möjlig att använda inom EU.

1. När en ursprungsförsäkran ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på den ursprungliga ursprungsförsäkran:

a) Uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna.

b) Vidaresändarens namn och adress.

c) Mottagare (en eller flera) i unionen ( senare kommer detta även vara möjligt till Norge och Schweiz).

2. Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uppgiften "Replaced", "Remplacée" eller "Sustituida".

3. Vidaresändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung:

a) Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga beviset.

b) Datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

c) Uppgifter om den ursprungliga ursprungsförsäkran enligt bilaga 22-07, inbegripet - i tillämpliga fall - information om tillämpad kumulation.

d) Vidaresändarens namn och adress och, i tillämpliga fall, nummer som registrerad exportör.

e) Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i unionen (senare kommer detta även vara möjligt till Norge och Schweiz.

f) Datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

4. Ersättningsförsäkran om urprung ska märkas med uttrycket "Replacement statement", "Attestation de remplacement" eller "Sustitución de comunicación".

II. För varor från frihandelspartners eller ensidiga arrangemang (andra än GSP) som ska skickas vidare inom EU

Ersättningsursprungsintyg kan utfärdas av en vidaresändare eller i form av ett ersättningsursprungscertifikat EUR.1.

Med vidaresändare menas den som skickar ursprungsvaror (som ännu inte övergått till fri omsättning) vidare och utfärdar ett ersättningsursprungsbevis.

När det gäller ursprungsvaror som kommer med EUR.1 certifikat, EUR-MED-certifikat, ursprungsdeklaration, fakturadeklaration eller fakturadeklaration EUR-MED (omfattar inte GSP-certifikat form A) och som vidaresänds inom unionen, kan vidaresändaren själv utfärda ursprungsbeviset i form av en ersättningsfakturadeklaration, eller en ersättningsursprungsdeklaration i fall där

  1.  tillstånd finns för att, oavsett varuvärde, själv utfärda ursprungs- och fakturadeklarationer
  2. sändningens värde understiger tröskelvärdet (f.n. 6.000 EUR – 64.000 SEK)
  3. sändningens värde överstiger tröskelvärdet och vidaresändaren bifogar en kopia av det ursprungliga ursprungsbeviset.

Mallar och bestämmelser för leverantörsdeklarationer 

Om vidaresändaren inte vill eller kan göra enligt ovan kan ett ersättningsursprungscertifikat EUR.1 istället användas. Certifikatblanketten EUR.1 ska då fyllas i enligt nedan.

Ersättning för fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration
Vidaresändaren ska ange följande uppgifter på det ursprungliga intyget och på ersättningsintyget (ersättningsfakturadeklaration eller ersättningsursprungsdeklaration):

1. På det ursprungliga ursprungsintyget:

a) Uppgifter om ersättningsintyget.

b) Vidaresändarens namn och adress.

c) Mottagare/mottagarna i unionen.

d) Det ursprungliga ursprungsintyget ska märkas med uppgiften ’Replaced’.

2. På ersättningsintyget (ersättningsfakturadeklarationen eller  ersättningsursprungsdeklarationen):

a) Alla uppgifter om de vidaresända produkterna tagna från det ursprungliga intyget.

b) Datumet då det ursprungliga intyget upprättades.

c) Uppgifter om den ursprungliga intyget, inbegripet – i tillämpliga fall – information om tillämpad kumulation.

d) Vidaresändarens namn och adress och, i tillämliga fall, tillståndsnumret som godkänd exportör.

e) Namn på och adress till mottagaren/mottagarna i unionen.

f) Datum och plats för ersättningsintyget.

4. Ersättningsintyget ska märkas med uttrycket ’Replacement’.

Certifikatblanketten EUR.1
Ursprungscertifikat EUR.1 används och ifylls som ersättningscertifikat på följande sätt.

Ange vidaresändaren (ditt företag) i fält 1.

Förmånsavtalet mellan EU och landet i fråga anges i fält 2.

Den slutlige mottagaren (din kund) anges i fält 3.

Ange ’Replacement certificate’ i fält 7 tillsammans med det ursprungliga intygets serienummer och utfärdandedatum.

I fält 4 anges land eller länder där varorna har sitt ursprung.

I fält 5 anges det (nya) land inom EU till vilket varorna vidaresänds.

I fält 8 och i 9 för du över alla uppgifter från det ursprungliga certifikatet som avser de varor som ska sändas vidare.

Hänvisning till vidaresändarens (din egen) faktura görs i fält 10.

Certifikatet bestyrks av tullkontoret i fält 11. Om en efterföljande kontroll visar att det ursprungliga certifikatet är oriktigt, återkallas ersättningscertifikatet.

Certifikatet undertecknas i fält 12. Undertecknandet innebär inte att vidaresändaren ansvarar för att uppgifterna i det ursprungliga certifikatet är riktiga.

På det ursprungliga certifikatet ska information om de vidaresända varor (antal, vikt, nummer) för vilka ersättningsintyg utfärdas anges samt information om ersättningscertifikatet (serienummer och datum).

En kopia på det ursprungliga intyget kan bifogas ersättningscertifikatet.

Blanketter

Beställning och köp av blanketter

Uppdaterad: 2017-09-21Captcha *