Tullverket

Kosovo

Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999) underkastat en internationell civil administration genom Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK)

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medehavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Protokoll IIIPDF om ursprungsregler anger att tillägg 1 till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung och relevanta bestämmelser i tillägg 2 till denna ska gälla.

I tillägg I anges allmänna regler för definitionen av begreppet ursprungsprodukter och för metoder för administrativt samarbete.

I tillägg II anges särskilda regler som gäller mellan vissa fördragsslutande parter och som avviker från bestämmelserna i tillägg I.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).PDF

Kumulation:

EUR-MED kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

Artikel 20 i avtalet

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 2 i protokoll III i Stabiliserings- och associationsavtal EU-KosovoPDF (EUT L 71, 2016).

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Stabiliserings- och associationsavtal EU-KosovoPDF (EUT L 71, 2016). Rådets beslut (EU) 2016/342PDF av den 12 februari 2016 (EUT L 71, 2016) om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2017-09-21Captcha *