Tullverket

Bosnien-Hercegovina

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Se också en tillfällig lagbestämmelse i EUT L 22, 2017 PDFom övergångsbestämmelser beträffande kumulation. Protokoll 2PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete, utdrag ur rådets beslut 2008/474/EG. Protokollet gäller även för EUT L 164, 2015.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Bilateral kumulation. EUR-MED kumulation i vissa fall.

Västra Balkan diagonal kumulation i vissa fall.

Se matrisen.

Varuomfattning:

Utdrag ur rådets beslut 2008/474/EG, avdelning II i interimsavtalet (artiklarna 3-16PDF),  bilaga I aPDF, bilaga I bPDF, bilaga I cPDF, bilaga III aPDF, bilaga III bPDF, bilaga III cPDF, bilaga III dPDF, bilaga III ePDF, bilaga IVPDF, bilaga VPDF.

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009PDF, L 328, 2009 som från och med den 4 januari 2010 upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 2007/2000, L 240, 2000 med ändringar. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1215/2009 och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV till denna förordning.

De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Bosnien och Hercegovina med stöd av förordning (EG) nr 2007/2000PDF (EGT L 240, 2000) och som är fördelaktigare än de förmåner som interimsavtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft. (Giltig till och med den 31 december 2020).

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 22, 2017 PDF.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

Rådets och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/998PDF om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, EUT L 164, 2015.

Rådets beslut 2008/474/EGPDF, av den 16 juni 2008 om undertecknande och ingående av ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, EUT L 233, 2008.

InterimsavtalPDF om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, EUT L 233, 2008.
_____________    
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Uppdaterad: 2017-06-08Captcha *