Tullverket

Albanien

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF.

Se också en tillfällig lagbestämmelse i EUT L 129, 2015PDF om övergångsbestämmelser beträffande kumulation. Avdelning IV artikel 41PDF och protokoll 4PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Observera! För att titta på de ursprungsregler som gällde före 1 maj 2015 gäller samma länk som ovan till protokoll 4.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Bilateral kumulation, EUR-MED kumulation i vissa fall 

Västra Balkan diagonal kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

Enligt Stabiliserings- och associeringsavtalet:
Avdelning IV artikel 16-45PDF, bilaga IPDF, bilaga IIaPDF, bilaga IIbPDF, bilaga IIcPDF, bilaga IIIPDF samt protokoll 1PDF, protokoll 2PDF och protokoll 3PDF.

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009PDF, EUT L 328, 2009 som från och med den 4 januari 2010 upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 2007/2000, EGT L 240, 2000 med ändringar. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1215/2009 och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV till denna förordning.

De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Albanien med stöd av förordning (EG) nr 2007/2000PDF (EGT L 240, 2000) och som är fördelaktigare än de förmåner som det bilaterala frihandelsavtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 129, 2015.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

Enligt protokoll 4PDF till stabiliserings- och associeringsavtalet kan en så kallad godkänd exportör få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg: 

4 månader

Avtal:

Stabiliserings- och associeringsavtal EG-Albanien (2009/330/EG, Euratom),PDF EUT L 107, 2009

Bilateralt avtal.
___________

EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2017-06-12Captcha *