Tullverket

EDI för systemutvecklare

På denna sida läggs kontinuerligt ut information som kan vara till hjälp vid utvecklande av EDI-system. Sidan innehåller även de testfall och slutprov som ska användas när en systemleverantör vill få sitt system godkänt av Tullverket. Endast de system vars slutprov godkänts av Tullverket kommer att publiceras på tullverket.se.

Att tänka på vid systemutveckling och tester:

  • Använd alltid testflagga.
  • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
  • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
  • Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov.

Information

Riktlinjer med mall för EDI systembeskrivning version 2.3PDF (2012-12-05)

Riktlinjer med mall för EDI säkerhetsintyg version 2.2PDF (2012-03-19)

Redovisning av begränsningarPDF

Checksifferberäkning för tull-idPDF Hur det unika tull-id-numret sätts samman och hur dess checksiffra beräknas.

Förhållandet mellan elektroniska meddelanden och deklarationstyperPDF

Example of an interchange with CUSDEC or CUSRES with accompanying AUTACK based on PKIPDF (2011-09-20)

Information till systemutvecklare om slutprov för Summarisk införseldeklarationPDF (augusti 2014)

Information till systemutvecklare angående slutprov för meddelandena UTL, ZKH och ZKBPDF (september 2015)

Tullager

Testfall

Nedanstående testfall är avsedda att hjälpa företag och systemleverantörer vid utvecklande av tullagersystem. Vissa av testfallen används som slutprov.

Testfall 1 CWDS privat tullager med ombud, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 2 CWDS allmänt tullager med ombud, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 3 CWDS privat tullager egen godslokalkod, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 4 CWDS allmänt tullager med fel, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 5 CWDS allmänt tullager med XML-fel, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 6 CWDP privat tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 7 CWDP allmänt tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.4PDF (2017-05-09)
Testfall 8 CWDS allmänt tullager standarddeklaration med efterföljande ändring, version 1.0PDF (2017-05-09)
Testfall 9 CWRA, acceptansförfrågan med efterföljande acceptansmeddelande, CWAC Version 1.0PDF (2017-07-06)
Testfall 10 CWDI, avvikelserapport Version 1.1PDF (2017-09-20) 
Testfall 11 CWPR, medgivande om utlämning Version 1.1PDF (2017-09-20)

Slutprov

Tullager – Hänförande till tullagerförfarandet  enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOP

För att bli godkänd för tester avseende ”Hänförande till tullagerförfarandet” ingår tester av nedanstående paket. Paket 1 som avser standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst är obligatoriskt. Paket 2 som avser standardtulldeklaration som lämnas i förväg är frivilligt.

Paket 1 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration vid ankomst (obligatoriskt paket)
CWDS – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 1 innebär att genomföra testfall 1, 2, 3, 4, 5 och 8 med förväntat utfall.

Paket 2 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration i förväg (frivilligt paket)
CWDP – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration i förväg
CWDR – Hänförande till tullagerförfarandet – Rättning av ’Standardtulldeklaration i förväg’
CWDA – Hänförande till tullagerförfarandet – Anmälan av varors ankomst
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 2 innebär att genomföra testfall 6, 7, och 8 med förväntat utfall.

Tullager – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOA

Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål om ni avser att utveckla för privat samt för allmänt lager. Ni behöver även ange för vilken part ni önskar prenumerera CWRA och CWPR.

Nedanstående meddelanden som berör tillståndshavaren av ett tullager kan testas och godkännas separat med undantaget att CWRA och CWAC ingår i samma testpaket eftersom de avser samma processteg.

För att bli godkänd för  ”Tullager - tillståndshavaren” ingår slutprov av följande meddelanden:

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)
CWRA - Tullager – Acceptansförfrågan (skickas av Tullverket).
CWAC - Tullager - Acceptansmeddelande (skickas av tillståndshavare).
Slutprov för CWRA och CWAC innebär att genomföra Tullager - testfall 9 med förväntat resultat.
CWAA – Tullager – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).
Slutprov för CWAA  behöver inte göras separat.

Allmänt och privat lager
CWDI  - Tullager – Avvikelserapport till Tullverket (skickas av tillståndshavare).
Slutprov för CWDI innebär att genomföra Tullager - testfall 10 med förväntat resultat.
CWPR - Tullager – Medgivande om utlämning (skickas av Tullverket).

Slutprov för CWPR innebär att genomföra Tullager - testfall 11 med förväntat resultat.

Ni kan komma att få ta emot särskilt utvalda meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut eventuella fel. Kontakta EDI-test för att testa detta.

Anläggning för tillfällig lagring

Testfall

Nedanstående testfall är avsedda att hjälpa företag och systemleverantörer vid utvecklande av Anläggning för tillfällig lagring. Testfallet används även som slutprov.
Vår rekommendation är att ni begär egen godslokalkod för teständamål om ni avser att utveckla systemstöd för anläggning för tillfällig lagring. Ni behöver även ange för vilken part ni önskar prenumerera TSPR

Testfall 1 TSPR medgivande om bortförande 1.1PDF (2017-09-21)

Slutprov

Medgivande om bortförande - Tillståndshavaren (kommande SCTS-TSHOA)
Anläggning för tillfällig lagring – Medgivande om bortförande - TSPR är ett meddelande som genereras när varor som ligger på en anläggning för tillfällig lagring hänförs och frigörs till tullagerförfarandet. Meddelandet är tillsvidare frivilligt att använda.

Slutprov för TSPR  ”Medgivande om bortförande – Tillståndshavaren” innebär att genomföra – Testfall 1 TSPR med förväntat resultat.

Ni kan komma att få ta emot särskilt utvalda meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut eventuella fel.
Kontakta EDI-test för att testa detta.

Slutprov

Övriga slutprov än nedan förtecknade hämtas på tullverket.se, EDI slutprov för import, export och föranmälan.

Meddelande UGE och ZEM samt exportföljedokument


Slutprov för meddelande UGE och ZEM - TDR050 version 4.0 eller senare
I denna version har exportdeklarationen för förenklat förfarande godkänd exportör (meddelande UGE) och det elektroniska exportmedgivandet (meddelande ZEM) anpassats för att hantera uppgiftslämning för säkerhet och skydd (Föranmälan). Meddelande ZEM utgör underlag för det nya exportföljedokumentet EAD.

Dokumentet EAD


Slutprov för meddelande UGE och ZEM - TDR050 version 4.0 eller senare
I denna version har exportdeklarationen för förenklat förfarande godkänd exportör (meddelande UGE) och det elektroniska exportmedgivandet (meddelande ZEM) anpassats för att hantera uppgiftslämning för säkerhet och skydd (Föranmälan). Meddelande ZEM utgör underlag för det nya exportföljedokumentet EAD.

Slutprov 1 UGE version 2.1 PDF(2015-11-30)
SlutPDF

Övriga slutprov än nedan förtecknade hämtas på tullverket.se, EDI testmaterial för import, export och föranmälan.

Prov 2 UGE version 2.1PDF (2015-11-30)
Slutprov 3 UGE version 2.1PDF (2015-11-30)

Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.

EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGEPDF
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGEPDF  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGEPDF  

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD
Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12)
PDF
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12)
PDF
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18)PDF
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18)PDF
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16)Excel
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16)Excel
EAD List of Items på engelska (2009-07-16)Excel
EAD Varuförteckning (2009-07-16)Excel

Lokalt klareringsförfarande import och export

Information till systemutvecklare om lokalt klareringsförfarande import och exportPDF (Maj 2014)

Lokalt klareringsförfarande import, anmälan
Slutprov ALI med felPDF, version 1.0 (2012-05-24)

Svarsmeddelande vid kontroll ZSKPDF (Mars 2013)

Lokalt klareringsförfarande import, kompletterande tulldeklaration
TQN felmeddelandePDF, version 1.0 (2012-11-12)

Lokalt klareringsförfarande export, underrättelse
Slutprov ALE med felPDF, version 1.0 (2012-05-28)

Lokalt klareringsförfarande export, kompletterande tulldeklaration
UFF felmeddelandePDF, version 3.0.3 (2012-12-13) 

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD-LKF
Exportföljedokumentet EAD-LKF ska användas vid lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen.

Information om utskrift av EAD-LKF,PDF version 1.3 (2013-06-24)
Jämförelsedokument ZEL och EAD-LKFPDF (2013-06-24)
Utskriftsexempel EAD-LKF, tomtPDF (2013-02-08)
Utskriftsexempel EAD-LKF, ifylltPDF  (2013-02-21)
(baserat på Slutprov ALE-version 2.2 på sidan "EDI, information och testmaterial")

Transitering (NCTS)


Tekniska tester

Scenarier för teknisk verifiering, 1.1PDF
IE015b maximalt utfyllda fält, 2.0.2PDF (2013-10-11)
Testscenario turkiska teckenPDF (2012-07-01)
Testscenario kyrilliska tecken, 1PDF (2007-06-15)
Testscenario maximalt utfyllda fält, 2.0.2PDF (2013-10-16)

TIR-transitering

TIR-transitering inom EU - förändringarPDF
NCTS-TIRFINAL DDNTA KEL, 1.0PDF
Requirements for the conformity of check charactersPDF
Scenario TIR normalförfarande,PDF 2.0.2 (2010-02-24)
Testscenario NCTS TIR,PDF 2.0.1 (2009-03-23)
EDIFACT-exempel TIR normalförfarande,PDF 2.0.3 (2013-08-28)
Testscenario NCTS-TIR CarnetZIP, 2.1.0 (2017-08-23)

Prövning för Godkänt EDI-system

Tekniska slutprov

Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.6 (2017-05-22)PDF
Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.6 (2017-05-22)PDF
DNK maximalt utfyllda fält och repetitioner, version 2.0.2PDF
DNK flera meddelandenPDF
Tekniskt slutprov ICS IE315 max utfyllda fält och repetitioner 3.0 (2014-11-12)PDF
Tekniskt slutprov AVI ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0 (2015-01-27)PDF
Tekniskt slutprov AVI ALE max utfyllda fält och repetitioner 3.1 (2016-06-14)PDF

Frågor eller problem?


Vid frågor eller problem kan ni vända er till IT-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-11-16