Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remissvar 2009

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Tullverkets regelförenklingsarbetePDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-12-21

Delbetänkandet (SOU 2009:72) Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågorPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-12-15

Delbetänkandet (SOU 2009:82) En ny postlagPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-12-11

Inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2009-12-08

Departementspromemorian (Ds 2009:44) Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-12-02

Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesignPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-12-02

Betänkandet (SOU 2009:58) SkatteförfarandetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-11-24

Synpunkter på rapportutkastet "Ökad nationell förmåga och stärkt samverkan CBRN"PDF

Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2009-11-23

Promemoria gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-11-10

Promemorian Ds 2009:37 Nya avfallsreglerPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-11-05

Delbetänkandet (SOU 2009:72) Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågorPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-30

Betänkande (Ds 20009:28) Ny delgivningslagPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-30

Yttrande över skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten om nationell plan för allt radioaktivt avfallPDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-10-29

Promemoria Ny allmän forumregel – för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-10-13

Skatt på fluorerande växthusgaser (SOU 2009:62) – Betänkande av utredningen om skatt på fluorerande växthusgaserPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-09-29

Departementspromemorian om teknisk sprit m.m. (Ds 2009:32)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-09-23

Departementspromemorian (Ds 2009:22) Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-09-23

Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-09-23

Riksrevisionens rapport (RiR 2008:29) Skyddet för farligt godsPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-09-23

Promemorian Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-08-19

Promemoria om Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftningPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-08-19

Departementspromemorian (Ds 2009:23) Det nya punktskattedirektivetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-07-28

Betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (2009:23)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-06-10

Yttrande över remiss av den nordiska tjänstemannaportalen "Samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal"PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-06-03

En ny alkohollag (SOU 2009:22)PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-06-03

Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-14

Departementspromemorian (Ds 2009:8) Genomförandet av delar av PrümrådsbeslutetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-14

Promemoria om gränsövervakning under höjd beredskap m.m.PDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2009-05-12

Departementspromemorian (Ds 2009:5) Författningsändringar med anledning av VIS-förordningenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-12

Delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (2009:5)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-11

Delbetänkande (SOU 2009:1) En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningenPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-05-11

Betänkandet (SOU 2009:4) Sekretess vid anställning av myndighetscheferPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-05-07

Kommissionens förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 2002/95 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS direktivet)PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-04-22

Kommissionens förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE direktivet)PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-04-22

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om faktureringPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-04-15

Utkast till regeringens proposition Liechtensteins associering till SchengenregelverketPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-03-23

Remiss avseende "Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper samt EU-kommissionens meddelande KOM (2008)789 om en EU-strategi för invaderande arter"PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2009-02-25

Betänkandet (SOU 2008:120) Bättre kontroll av missbruksmedelPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-03-23

Promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaningPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2009-02-19

Departementspromemorian (Ds 2008:84) Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipningPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-18

Tullverkets synpunkter på kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktionerPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2009-02-06

Betänkandet (SOU 2008:87) Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - EffektivitetPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-05

Departementspromemorian (Ds 2008:81) SIS II — en andra generation av Schengens informationssystemPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2009-02-05

Läkemedelspaketet − förslag till ny läkemedelslagstiftning från KommissionenPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2009-02-05

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad produktinformation om energianvändning och andra resurser hos energirelaterade produkter (KOM (2008) 778 slutlig/2), respektive Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck avseende bränsleeffektivitet och andra viktiga parametrar (KOM (2008) 779 slutlig)PDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2009-01-22

Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75PDF

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2009-01-13

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2014-01-17

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny