Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remissvar

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Yttrande över remiss av vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-27

Betänkade - Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-20

Yttrande över förslag till Jordbruksverkets redovisning av regeringsuppdraget Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2015-11-18

Yttrande över slutbetänkandet av Informationshanteringsutredningen Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-09

Yttrande över ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslenPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-11-12

Yttrande över departementspromemorian Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskapPDF
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2015-11-12

Promemoria över falska polisbilar (Ds 2015:40)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-12

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:6) Mer gemensamma tobaksregler - Ett genomförande av tobaksproduktdirektivetPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-11-02

Yttrande över sanktionsväxling — effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-10-27 

Yttrande över skapa tilltro – generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen, SOU 2015:46PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-10-22

Yttrandet över betänkandet (SOU 2015:33) Uppgiftslämnarservice för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-10-15

Yttrandet över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-10-22

Yttrande över promemorian Regelförenkling för sjöfartenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-10-15

Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (NV-02066-15)PDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-10-05

Yttrande avseende promemorian om samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (Ds 2015:39)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2015-09-25

Remissyttrande avseende förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnenPDF
Mottagare: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
Datum: 2015-09-28

Yttrande avseende betänkandet (SOU 2015:67) För att brott inte ska löna sigPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-25

Yttrande avseende informations- och cybersäkerhet i Sverige — Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresorPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

STY 2015-578 Remissyttrande avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-22

Remissyttrande avseende betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Remissyttrande över utredningen Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Promemorian Genomförandet av det omarbetade explosivvarudirektivetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Promemorian Anläggningsbesked för biodrivmedelPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-09-18

Yttrande över meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för en inre digital marknad (KOM(2015) 192 slutlig)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-09-16

Promemorian "Europeisk kvarstad på bankmedel" (SOU 2015:54)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-14

Betänkande av utredningen om säkerhetsskyddslagen "En ny säkerhetsskyddslag" (SOU 2015:25)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Dautm: 2015-09-07

Promemoria från 2015 års varumärkesutredning – Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-04

Promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-08-28

Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckningPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-09-01

Betänkande (SOU 2015:31) om datalagring och integritetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-08-20

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifieringPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-08-18Länk...PDF

Vissa frågor på området för indirekta skatterPDF
Mottagare: Finansdepartementet   
Datum: 2015-08-07

Promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa
posttjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet  
Datum: 2015-08-06

Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudetPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-07-10

Tullverkets yttrande över promemorian Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdetPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-07-10

Tullverkets yttrande över SOU 2015.10 Gränser i havetPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-07-07

Departementspromemorian om en ny lag om fritidsbåtar med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrarPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-06-26

Yttrande över Elsäkerhetsverkets Förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttagPDF
Mottagare: Elsäkerhetsverket
Datum: 2015-06-09

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2015:27) Ett gränsöverskridande informationsutbyte om tranfiksäkerhets-relaterade brott – Genomförande av det nya CBE-direktivetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-06-09

Promemorian punktskatt – redovisningsskyldighetens inträdePDF
Mottagare: Finansdepartementet 
Datum: 2015-05-27

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2015:4) Brottmålsprocessen – en konsekvensanalysPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-25

Betänkandet Kemikalieskatt - SOU 2015:30PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-05-27

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa registerfrågorPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-05-25

Tullverkets yttrande över delbetänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler” (SOU 2015:6)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-05-18

Tullverkets yttrande över Ds 2015:10 "Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål"PDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över promemorian "Utökade möjligheter till frivillig betalning av böter och viten"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över promemorian "Rätten till försvarare"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare regleringPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-28

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-04-28

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2015:5) En ny svensk tullagstiftningPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-04-20

Tullverkets yttrande över promemorian Uppbörd av böter (Ds 2015:5)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-04-27

Tullverkets yttrande med anledning av Naturvårdsverkets förslag till forfattningsändringar for att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaserPDF
Mottagare: Miljo- och energidepartmentet
Datum: 2015-04-20

Promemorian om godkannande och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingarPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-20

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskarePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-07

Kompletterande remiss: Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-04-07

Tullverkets yttrande över fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-03-30

Tullverkets yttrande över Kemikalieinspektionens rapport 7-
Mottagarelag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige"PDF

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2015-03-27

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Ny påföljd efter tidigare domPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-03-03

Tullverkets yttrande till Promemorian om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-03-02

Yttrande över Ds 2014:41 MedicrimekonventionenPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-02-18

Tullverkets yttrande över Konsumentrapporten 2015 "Läget för Sveriges konsumenter"PDF
Mottagare: Konsumentverket
Datum: 2015-02-18

Tullverkets yttrande över remiss Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR – några registerfrågorPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-02-05

Tullverkets yttrande över promemorian Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupationPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2015-01-28

Tullverkets yttrande över promemorian Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färdPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-01-26

Tullverkets yttrande över remissen avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkoholPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-01-22

Tullverkets yttrande rörande komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hotPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-01-23

Tullverkets yttrande rörande genomförande av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EGPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-01-09

Hjälpte informationen på sidan dig?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.Uppdaterad: 2015-11-26

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny