Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Tullordningen 7 kap. och bilaga B samt Leveranser till annat EU-land (TFS 2002:26), konsekvensutredning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning — ändringar i tullordningen (TFS 2000:20) med anledning av en översyn av Tullverkets föreskrifter om tullfrihet samt ändringar i TFS 2002:26 med anledning av avskaffandet av bestämmelserna om importombud i 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750) och ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200)
Tullverket föreslår ändringar i kapitel 7 samt bilaga B i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning). Förslaget innebär dels att en redaktionell ändring görs i 7 kap. 4 a § och dels att bilagorna 1 och 2 i bilaga B till tullordningen tas bort. Bilagorna 1 och 2 innehåller nationella koder som ska anges i tulldeklarationen. Då koderna publiceras i Taric  anser Tullverket att det inte är nödvändigt att dessa även offentliggörs i tullordningen.

En del av de koder som finns i bilaga 2 till bilaga B i tullordningen finns också i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till ett annat EG-land. Det har övervägts att ändra TFS 2002:26 så att den enbart skulle innehålla verkställighetsföreskrifter medan de nationella koderna skulle finnas i Taric. Eftersom koderna utgör en integrerad del av verkställighetsföreskriften har bedömningen ändå blivit att de nationella koderna bör finnas både i TFS 2002:26 och i Taric.

Orsaken till förslaget till ändringar i TFS 2002:26 är framförallt ändringar som har gjorts i skattebetalningsförordningen (i fortsättningen: SBF) och i mervärdesskattelagen (i fortsättningen: ML). Bestämmelserna om importombud i 6 § SBF har avskaffats. Detta hänger samman med en ändring i 3 kap. 30 § andra stycket ML där det nu anges att det är importörens registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige som ska anges. Tidigare kunde ett importombud under ett och samma registreringsnummer representera flera utländska företag.

Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga konsekvenser och andra konsekvenser i den omfattning som det behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.

Med anledning av detta har en konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning genomförts.

Författningsförslaget till ändring av kapitel 7 samt bilaga B i tullordningen är bilaga 1.PDF

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring i tullordningen framgår av bilaga 2. PDF

Författningsförslaget till ändring av TFS 2002:26 är bilaga 3. PDF

Nuvarande utformning av TFS 2002:26 finns i bilaga 4.PDF

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Enligt EU:s tullagstiftning ska uppgift lämnas i tulldeklarationen om bl.a. gemenskapsförfarandet (t.ex. begäran om tullfrihet) och bilagda handlingar, certifikat och tillstånd.

Många uppgifter anges med en kod och för detta ändamål har EU-gemensamma koder tagits fram. De flesta EU-gemensamma koderna finns förtecknade i bilaga 38 till förordning (EG) nr 2454/93 medan förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder anges i Taric-databasen. Där medlemsstaterna har getts möjlighet att införa nationella koder har Tullverket tagit fram dels nationella förfarandekoder i fält 37 andra delfältet dels koder för de nationella handlingar, certifikat och tillstånd som ska bifogas tulldeklarationen. Dessa koder har tagits in i bilaga 1 och 2 till bilaga B i tullordningen (TFS 2000:20) och koderna visas i Taric Söksystem.

Tullverket anser att förfarandet när en nationell kod ska införas, ändras eller tas bort bör kunna förenklas. Idag görs en författningsändring för att införa, ändra eller ta bort en nationell kod vilket innebär ett stort merarbete samt är resurs- och tidskrävande. Tullverket anser att det bör vara tillräckligt att i tullordningen hänvisa till Taric Söksystem respektive Taric-databas och att aktuella koder förtecknas i Taric. Information om förändringarna publiceras på Tullverkets webbplats och Taric Söksystems nyhetssida. Detta skulle också medföra att ändringar kan genomföras fortlöpande och enklare.

Lagstöd för att en viss uppgift eller handling ska lämnas finns i EU:s tullagstiftning. För att lämnad information ska kunna databehandlas har koder för uppgiftslämnandet tagits fram. Att som Tullverket föreslår enbart publicera de nationella koderna för dessa uppgifter eller handlingar i Taric förändrar inte tillgängligheten för berörda parter. Redan idag publiceras nya EU-gemensamma koder för dokument endast i Taric-databas och visas i Taric Söksystem så förslaget är en anpassning till EU:s hantering av koderna.

Även vad gäller skattelagstiftningen finns det i vissa fall ett behov av att använda nationella koder. Detta både för att ersätta en hänvisning till ett undantag från skatteplikt  och för att det ska öppnas ett utrymme för att lämna uppgifter som krävs enligt en verkställighetsföreskrift. Så är fallet vad gäller TFS 2002:26.

Detta verkar tala för att TFS 2002:26 skulle begränsas till att innehålla enbart verkställighetsföreskrifter och att de nationella koderna skulle finnas i Taric. Eftersom koderna utgör en integrerad del av verkställighetsföreskriften har bedömningen ändå blivit att de nationella koderna bör finnas både i TFS 2002:26 och i Taric.

Nedan följer en kort genomgång av föreslagna ändringar.

7 kap. 4 a § i tullordningen


I paragrafen görs en redaktionell ändring. Ändringen är föranledd av att Tullverket även föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m. (se konsekvensutredning dnr STY 2011-576). I den författningen föreslås bl.a. en ny kapitelindelning varför hänvisningen till nuvarande 36 och 37 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m. måste korrigeras.

Bilaga B till tullordningen


Tullverket föreslår att bilagorna 1 och 2 till bilaga B i tullordningen ska upphöra att gälla. Istället införs en hänvisning i bilaga B till Taric Söksystem respektive Taric-databasen. Skälen för detta framgår ovan.

TFS 2002:26


Orsaken till ändringarna i TFS 2002:26 är att ändringar gjorts i mervärdesskattelagen (ML) och i skattebetalningsförordningen (SBF) samt att en hänvisning i 2 § andra stycket i TFS 2002:26 bör tas bort.

Importombuden har avskaffats
Enligt nuvarande utformning av TFS 2002:26 ska deklaranten i fält 44 i tulldeklarationen ange antingen sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i Sverige eller det särskilda registreringsnummer som, i stället för registreringsnummer för mervärdesskatt, har tilldelats ett ombud enligt 6 § SBF.

Bestämmelserna i 6 § SBF upphörde att gälla vid utgången av år 2010.  Enligt 6 § SBF kunde ett importombud användas av utländska företag, som enbart importerar varor som efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Under ett och samma registreringsnummer kunde importombudet representera flera utländska företag.

Att bestämmelserna om importombud avskaffades har ett samband med att bestämmelserna i 3 kap. 30 § andra stycket ML ändrades vid årsskiftet.  Det infördes där ett krav på att importören ska ange sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige för att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt.

Ändringen i 3 kap. 30 § andra stycket ML och avskaffandet av bestämmelserna i 6 § SBF innebär i sin tur att 1 och 2 §§ i TFS 2002:26 måste ändras  för att det av denna författning ska framgå vad som gäller fr.o.m. den 1 januari 2011, d.v.s. att det är importörens (=deklarantens) registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige som ska anges.

Ändring har gjorts från EG till EU i ML
I och med att EG har ändrats till EU i ML  görs motsvarande ändringar i TFS 2002:26.

Borttagandet av hänvisning till tullordningen i 2 § i TFS 2002:26
I 2 § andra stycket i nuvarande TFS 2002:26 anges att hur tulldeklarationen i övrigt ska fyllas i "framgår av bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)".
De ändringar som föreslås innebär att vissa uppgifter enbart kommer att finnas i Taric Söksystem respektive Taric-databasen. Av denna orsak och därför att föreskriften ska bli så kortfattad som möjligt tas andra stycket bort.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Tullverket strävar efter att uppnå så liten negativ inverkan som möjligt på näringslivet och försöker, i den mån gemenskapsrätten lämnar utrymme, istället underlätta för företagen. I syfte att underlätta både för företagen och för Tullverket samlas enligt förslaget de nationella koderna som ska anges i tulldeklarationen på ett ställe.

Om förslaget inte genomförs kan konsekvenserna bli att införandet av nationella koder för en viss handling fördröjs vilket leder till att uppgifterna i avvaktan på en kod måste lämnas i löpande text i fält 44 i tulldeklarationen. Detta innebär att det kan bli fördröjningar vid handläggningen av ärendet. Tullverket anser att detta skulle kunna utgöra en onödig administrativ börda för såväl Tullverket som berörda importörer, exportörer och ombud.

3. Berörda


Berörda är importörer, exportörer och ombud som i tulldeklarationen åberopar bilagda nationella handlingar, certifikat och tillstånd eller ett gemenskapsförfarande (t.ex. begäran om tullfrihet).

4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför


De föreslagna ändringarna medför inga kostnader för företagen. Regleringen medför inte heller några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen


Föreslagna ändringar strider inte mot och går inte heller utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
EU:s tullagstiftning reglerar vilka EU-gemensamma koder som ska användas i vissa fall och nya EU-gemensamma dokumentkoder i fält 44 tillkommer i Taric-förteckningen vartefter nya styrkande handlingar krävs i EU-lagstiftningen. Medlemsstaterna har getts möjlighet att införa nationella koder. Hur medlemsstaterna tar beslut om de nationella koderna är upp till varje medlemsstat att bestämma. Som nämnts ovan innebär förslaget en anpassning till EU:s hantering av koderna. Medlemsstaterna ska till kommissionen skicka en förteckning över sina nationella koder så att kommissionen kan offentliggöra dessa .

Vad gäller förslaget till ändring av TFS 2002:26 skulle enligt direktiv 2009/69/EG (= ändring av mervärdesskattedirektivet) vissa krav vara införda i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2011. Detta är bakgrunden till ändringen av 3 kap. 30 § andra stycket ML och avskaffandet av bestämmelserna om importombud i 6 § SBF. Av dessa ändringar följer att även TFS 2002:26 måste ändras.

6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser


Tullverket bedömer att särskild hänsyn inte behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande. Löpande information kommer att presenteras på Tullverkets webbplats tullverket.se och på Taric söksystems nyhetssida samt via TullNytt.

Vad gäller förslagen till ändring i TFS 2002:26 informerades om de nya bestämmelserna i fjol. Detta eftersom bestämmelserna om importombud upphörde att gälla vid utgången av år 2010. Information om vad som gäller
finns på Tullverkets webbplats, Innehåll A-Ö, M, "Momsbefriad import enligt förfarandet 4200, hur fungerar det?"

7. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen


Se punkten 3 ovan.

8. Tidsåtgång samt administrativa och andra kostnader för företag


Se punkten 4 ovan.

9. Konkurrensförhållanden för företag


Konkurrensförhållandena mellan företagen påverkas inte av förslaget.

10. Särskild hänsyn till små företag


Ändringen gäller för alla berörda importörer, exportörer och ombud. Något undantag för små företag kan inte ges.

11. Andra aspekter för företag


Att beslutsprocessen för införande av nationella koder förändras innebär att koderna i framtiden inte kommer att remitteras innan de införs. Införande av koder för uppgiftslämnandet är dock endast en administrativ åtgärd. När ett beslut fattats om att en viss handling ska lämnas till stöd för tulldeklarationen införs en kod för denna handling som anges istället för att informationen om handlingen anges i fri text.

12. Kontaktpersoner

Ändringen i tullordningen

Ingrid Bådholm
Tullverket  
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
e-post: ingrid.badholm@tullverket.se   

Maria Åhlin
Tullverket  
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Maria Åhlin
e-post: maria.ahlin@tullverket.se

Ändringen i TFS 2002:26

Gunnar Emanuelsson
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
e-post: gunnar.emanuelsson@tullverket.se

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2011-08-30

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny