Tullverket

2016-03-04

Nyhet

Ny tullag beslutad

Den 14 januari överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Riksdagen har nu fattat beslut om den nya tullagen som ska träda i kraft den 1 maj 2016.

Den nya lagen ska ersätta både den nuvarande tullagen (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. De nuvarande lagarna ersätts eftersom de är komplement till den gemenskapstullkodex som den 1 maj 2016 kommer att ersättas av en ny EU-gemensam tullkodex.

Den nya tullkodexen har en tydligare struktur och ett begripligare språk än tidigare lagstiftning. Tullagen har anpassats till tullkodexens struktur för att användarna ska känna igen sig och lättare kunna hitta rätt i lagparagraferna. Även språket har moderniserats och gjorts mer begripligt.

Läs mer om de förändringar som den nya tullagstiftningen för med sig under Framtida tullhantering