Tullverket

2016-01-14

Nyhet

Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen

Från 1 februari 2016 valideras import- och exportdeklarationerna mot nya Tulltaxan. Bästa sättet för att kontrollera de nya dokument- och tilläggskoderna är att kolla direkt i Tulltaxan på tulltaxan.tullverket.se under respektive varukod.  Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

Det gäller för tulldeklarationer med taxebestämmande dag från och med den 1 februari. I deklarationer med taxebestämmande dag tidigare än den 1 februari ska de nya koderna inte anges. För att veta vilka koder som gäller för varan ska taxebestämmande dag anges som frågedatum i Sök varukod detaljer i Tulltaxan.

Uppgiftslämningen förändras i samband med att Tullverket inför

  1. Nya dokument- och tilläggskoder.
  2. EU-gemensamma beräkningsenheter och beskattningsgrunder.
  3. Nya och förändrade svarskoder.
  4. Validering av växtskydds- och kontrollavgifter.

Nya dokument- och tilläggskoder

Dokument- och tilläggskoder kommer att valideras enligt Tulltaxans åtgärder. Det innebär att fler dokumentkoder måste deklareras. Bland annat blir dokumentkoden för Sundhetsintyg (tidigare Sundhetscertifikat) obligatorisk när så krävs enligt Tulltaxan. Dokumentkoderna framgår under Sök varukod detaljer i Tulltaxan.

När det gäller nationella åtgärder har det tillkommit ett antal tilläggs- och dokumentkoder som ska deklareras, t.ex. när punktskatter ska betalas direkt till Skatteverket. De nya koderna är inlagda i kodförteckningen i Tulltaxan.

Läs mer om förändringar i uppgiftslämningen

Nya och förändrade svarskoder

De utökade valideringarna resulterar i nya och några förändrade svarskoder. Vissa svarskoder som tidigare bara gällt exportärenden har fått ny lydelse och gäller nu för både import och export.

Nya och förändrade svarskoderPDF 

Validering av växtskydds- och kontrollavgifter

För att öka kvalitén på deklarationer med växtskydds- och kontrollavgifter som tidigare deklarerades manuellt inför Tullverket valideringar för avgiftskoderna 755 och 756. Företagen behöver inte kontrollera att avgifterna uppgår till 400 respektive 450 kronor, utan ska i fortsättningen alltid deklarera per antal påbörjade 100 kg.

EU-gemensamma beräkningsenheter och beskattningsgrunder

De flesta nationella beräkningsenheterna upphör för att övergå till EU-gemensamma. Ett antal nationella beräkningsenheter kvarstår men med nya koder, t.ex. FUB som i stället blir 002. Övergången innebär att manuella avgifter (M) i de flesta fall inte längre behöver deklareras. Det finns dock några undantag, bland annat vid tullförfarandet passiv förädling och omprövningar av importdeklarationer som innehåller nationella avgifter.

Omprövningar av importdeklarationer med nationella avgifter

Avgifterna måste deklareras manuellt i de fall en omprövning av ärende där dels taxebestämmande datum är före 1 februari 2016, dels att ärendet innehåller nationella beräkningsenheter motsvarande de nya med kod 002, 005, 006 eller 007. I de fallen går det inte att använda gamla eller nya beräkningsenheter. I stället måste avgifterna räknas ut manuellt. Använd M som beräkningsenhet och ange summan för avgiften. Omprövningar med andra beräkningsenheter omfattas inte.

Nya och förändrade beräkningsenheterPDF

Övergång till de EU-gemensamma beskattningsgrunderna innebär att förhållandet mellan avgiften i Tulltaxan och beskattningsgrunden måste anges enligt Tulltaxan.

Exempel: Om Tulltaxan anger att avgiften är per 100 kg och varans vikt är 9850 kg, ska 98 deklareras (98,50 om decimaler används i systemet) i beskattningsgrund och DTN (per 100 kg) i beräkningsenhet. Tullsatsen som anges i % påverkas inte av förändringen.

Förändringar vid export

I dag valideras flertalet av EU:s exportåtgärder vad gäller tilläggs- och dokumentkoder, men på sikt kommer samtliga exportåtgärder att valideras. Valideringen av obligatoriska tilläggs- och dokumentkoder som hör till exportåtgärderna kommer i stort att fungera som tidigare, men de utökade valideringarna resulterar i några nya och några förändrade svarskoder.

När det gäller nationella exportåtgärder planerar Tullverket att på sikt införa dessa i Tulltaxan. Närmare information lämnas när det blir aktuellt.

Reklamskatt

Från den 1 februari ska du som uppgiftslämnare deklarera reklamskatten med hjälp av tilläggskoder.

T001
Skattepliktigt annonsblad, reklamskatten betalas till Tullverket.  8 % av beskattningsvärdet. Fält 47: Avgiftskod 442.

T002
Ej skattepliktigt annonsblad. Reklamskatt utgår ej.

Berörda varukoder
Samtliga varukoder under 4901
Samtliga varukoder under 4902
4911 10 90 00
4911 99 00 00

Läs mer i Lag om skatt på annonser och reklam, 26 § 

Tilläggskoder på mervärdesskatt

I Tulltaxan finns uppgifter om de olika momssatserna i form av tilläggskoder. Det är dock inte obligatoriskt att deklarera z-tilläggskoden för moms i tulldeklaration.

Använd dessa tilläggskoder för beräkning av tullavgifter:
Z006=6 % tillämplig för varor som klassificeras under HS-nr 4901-4905 bl.a. böcker, tidskrifter, bilderböcker, kartor och musiknoter, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Z012=12 % tillämplig för sådana livsmedel och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:51) och vid import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5-7 §§ mervärdeskattelagen (1994:200).

Z025=25 % normal momssats

Läs mer om Tulltaxan och titta på demonstrationsfilmerna