Tullverket

2016-09-19

Nyhet

Vilket lagringstillstånd är det jag behöver?

Det finns logistikflöden där det finns behov av olika tillstånd för att på bästa vis optimera handeln. Exempelvis kan det finnas ett behov av att lagra oförtullade varor.

Det finns två typer av lager för oförtullade varor – tullager och anläggning för tillfällig lagring. Här har du möjlighet att jämföra dem för att se vilken typ av lager som passar just dig bäst. Kanske har du bara behov av ett av dem, kanske behöver du båda.

Sedan den 1 maj 2016 finns ett krav på att ställa garanti för flera förfaranden än tidigare, och vissa tillstånd kan du bara få om du samtidigt har tillstånd till samlad garanti. Både tullager och anläggning för tillfällig lagring är exempel på sådana tillstånd. Storleken på garantin räknas ut för varje tillstånd du beviljas. Om du ansöker om både tullager och anläggning för tillfällig lagring kommer det alltså att krävas garanti som säkerhet för vart och ett av dessa.

Båda lagertyperna ställer också krav på att du för en lagerbokföring i "lämplig form". En lämplig form anses bland annat innefatta krav på spårbarhet och att alla ändringar som görs lämnar spår i bokföringen. Det innebär i normalfallet att det behövs ett automatiskt bokföringssystem, och därmed är exempelvis Excel inte en lämplig form.

Tillfällig lagring

I en anläggning för tillfällig lagring får du lagra varor upp till 90 dagar. En sådan anläggning passar därför dig som har behov av att snabbt skingra de varor som kommer. Det kan till exempel vara i direkt anslutning till en hamn eller en flygplats.
 
Varor som förvaras på en anläggning för tillfällig lagring får normalt inte genomgå någon behandling, utan de ska förvaras i oförändrat skick. Det innebär exempelvis att varor inte får packas om eller packas upp. Om du har behov av att hantera varor på lagret är det alltså snarare ett tullager du behöver.

Garantins storlek beräknas på en maximal lagringstid på 90 dagar. Därför blir oftast garantikravet lägre på tillfälligt lager än på tullager.

Tullager

Har du behov av att hantera oförtullade varor, till exempel att packa om kartonger eller dela upp varor? Eller behöver du lagra varorna över en längre tid? Då är det mest sannolikt att det är ett tullager du behöver. Du slipper då ligga ute med tull och andra skatter och avgifter.

Vissa varor får emellertid inte förvaras på tullager. Det gäller exempelvis animaliska produkter som omfattas av veterinära införselbestämmelser, såvida de inte har blivit kontrollerade av en gränsveterinär och blivit godkända för uppläggning på tullager.

På tullager finns även möjlighet att lagra likvärdiga varor. Det kan du inte göra på ett tillfälligt lager. Likvärdiga varor innebär att varor som i sig är lika, men som har olika tullstatus (unionsvaror respektive icke-unionsvaror), lagras tillsammans i tullagrets lokaler på ett sådant sätt att det är omöjligt att fysiskt särskilja varorna. Varorna skiljs istället åt via bokföringen, där tullstatusen ska framgå. För att kunna anses som likvärdiga varor ska varorna ha samma KN-nummer, tekniska egenskaper och handelsbeteckning. Exempel på sådana varor är olika bulkvaror och olja, men även konfektion, skruvar, muttrar med mera.

Garantins storlek räknas vid tullager antingen på den historiska lagringstiden eller utifrån att varorna kan lagras en längre tid. Med historisk lagringstid menar vi att garantin kan baseras på de uppgifter Tullverket har registrerade sedan tidigare om det har funnits ett tidigare tillstånd.

Läs mer:

Jämförelse av olika lagertyper

Garanti