Tullverket

2016-05-01

Nyhet

Tullverket och EU går mot modernare tullhantering

När EU:s moderniserade tullagstiftning börjar tillämpas den 1 maj 2016 tar Tullverket ett viktigt steg mot en modernare och mer automatiserad tullhantering.

EU-flaggor, Bryssel

Tullverket lyder under den EU-gemensamma tullagstiftning som kallas tullkodexen. Den nuvarande tullkodexen skapades för över 20 år sedan och är i mångt och mycket en produkt av sin tid. Sedan den antogs 1992 har omvärlden förändrats. Både tullmyndigheter och företag använder i dag i stor utsträckning olika it-lösningar och komplexiteten i leveranskedjorna har utvecklats till nivåer som man inte tidigare hade kunnat föreställa sig. Därför har behovet av en lagstiftning som speglar dessa förändringar varit stort.

Den nya tullkodexen börjar tillämpas den 1 maj 2016. Under de kommande fyra och ett halvt åren fram till den 31 december 2020 gäller övergångsbestämmelser som ger EU:s tullmyndigheter utrymme att genomföra de förändringar som krävs fram tills lagstiftningen är fullt ut genomförd.

– Att den nya tullagstiftningen nu börjar tillämpas är ett viktigt steg för både Tullverket och EU, säger Tullverkets generaltulldirektör Therese Mattsson. Vi är många som i flera år har varit engagerade i arbetet med att ta fram den nya tullagstiftningen, både på EU-nivå och hos tullmyndigheter och näringsliv i medlemsstaterna. Och även om den nya tullagstiftningen nu faktiskt börjar tillämpas, har vi tillsammans med näringslivet en lång resa kvar innan vi är framme vid det elektroniska varuflöde som är vårt mål.

En framtida tullhantering som står sig globalt

När tullkodexen är fullt ut genomförd ska informationsflödet mellan Tullverket och företagen och mellan EU:s tullmyndigheter vara helt elektroniskt. Det här kräver såväl nya arbetssätt som nya tekniska lösningar. Bland annat behöver Tullverket byta ut ett tjugo år gammalt tulldatasystem och utveckla nya systemstöd. Även företagen behöver ändra sina arbetssätt och it-system. Omställningarna för på kort sikt med sig stora kostnader för både Tullverket och näringslivet, men ska på lång sikt ge en säker, enkel och effektiv tullhantering.

Ett av de främsta målen med lagstiftningen är att EU ska fortsätta att vara en stor ekonomi på världsmarknaden och att medlemsstaterna ska vara attraktiva och pålitliga handelspartner gentemot länder utanför EU.

Fakta

Det här är några av de viktigaste förändringarna som genomförs den 1 maj 2016:

  1. Aktiv förädling restitutionssystemet upphör
  2. Nya regler för tullvärdeberäkning börjar tillämpas
  3. Nya regler för ursprungsregler börjar tillämpas
  4. Kravbild och användning kommer att ändras för ett flertal av dagens tillstånd
  5. Krav på att använda bindande klassificeringsbesked