Tullverket

2016-12-05

Nyhet

Tullverket har börjat ompröva tillstånd för lagring i tullager

Från den 1 maj 2016 gäller den nya tullkodexen vilket medför nya krav och villkor för tullager. Förändringarna är ganska omfattande. Exempelvis ska alla uppgifter utbytas elektroniskt och det har också skett förändringar gällande kravet på bokföring. Tullverket omprövar därför alla giltiga tillstånd till tullager. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

Börja förbereda dig redan nu

Tullverket har inlett omprövningen av tillstånden och målsättningen är att samtliga tillstånd ska vara omprövade till februari 2018. I de ärenden vi påbörjat har vi sett att tillståndshavarna inte är tillräckligt förberedda för att vi ska kunna fatta ett beslut i ärendet. Vi vill därför uppmana dig, vars tillstånd vi ännu inte påbörjat omprövningen av, att börja förbereda dig redan nu.

När vi kontaktar ditt företag för att det är dags för omprövningen förväntar vi oss att ni har en färdig plan för hur er verksamhet ska drivas under de nya förutsättningarna. Börja redan nu med att sätta dig in i det nya förfarandet och hitta lösningar för hur ni ska hantera detta. Ni behöver också hitta elektroniska lösningar för hur ni ska lämna en standarddeklaration och bokföra ert tullager. Det finns en lösning för de som vill lämna deklaration direkt från sitt tullsystem och flera systemleverantörer är igång och testar detta mot Tullverket. Det finns även en lösning för dig som vill lämna deklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet via en webbtjänst. 

Uppgifterna ska vara utifrån de nya förutsättningarna

När omprövningen påbörjas ska du skicka in uppgifter och beskriva er verksamhet utifrån de förutsättningar den nya kravbilden ger, inte enligt hur ert tillstånd har hanterats fram till idag. På ditt företag behöver ni ta ställning till exempelvis vilken typ av tillstånd ni behöver, hur bokföringen ska ske, vilken anläggning som ska omfattas av tullagertillståndet, om ni behöver utföra någon hantering på ert tullager och inte minst vilken påverkan de nya kraven har på er befintliga verksamhet, era systemlösningar och era befintliga arbetsrutiner.

Vad händer med ert tillstånd när det omprövats?

Ert tidigare tillstånd gäller fram till dess att ett beslut fattas gällande omprövningen. Om ni uppfyller den nya kravbilden kommer ett nytt tillstånd att beviljas och ersätta det tidigare. Om ni inte uppfyller den nya kravbilden kommer tidigare tillstånd återkallas och inget nytt tillstånd utfärdas. Om ni inte svarar eller skickar in begärda uppgifter inom föreskriven tid kan ni inte uppfylla den nya kravbilden och ert tidigare tillstånd kommer att återkallas.

Mer information om förändringarna kring tullager, nya krav samt omprövningarna av tullagertillståndet finns på tullverket.se under framtida tullhantering.