Tullverket

2016-06-21

Nyhet

Tullager – ska du söka tillstånd

Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Vi har uppmärksammat att flera ansökningar vi får in grundar sig på de gamla reglerna. Det är viktigt att du sätter dig in i nu gällande regler för att kunna lämna en korrekt ansökan med kompletterande uppgifter. Om de rutinbeskrivningar som skickas med ansökan är baserade på gamla regler kan vi komma att behöva avslå ansökan.

Alla som söker tillstånd för första gången ska söka enligt de nya reglerna och måste redan från början uppfylla de nya kraven och villkoren. Det innebär bland annat att uppgifterna ska lämnas elektroniskt när varor hänförs till, eller tas ut från, tullager. Det ska göras med en standarddeklaration. Det gamla tillståndet till tullagerförfarande ersätts av tillstånd till drift av anläggning för lagring i tullager (tullagertillstånd). Det är även obligatoriskt att ha tillstånd till samlad garanti.

Att tänka på för dig som ska söka ett tillstånd för första gången

För att prövningen av ansökan ska gå så smidigt som möjligt bör du tänka på följande

  1. Det är viktigt att alla rutiner som ska skickas in med ansökan är skrivna utifrån det nya tullagerförfarandet där hänförande till förfarandet och uttag från lagret sker med en standarddeklaration. Läs därför noga på vad det är för nya regler och ny hantering som gäller. Om de rutiner du skickar in inte är skrivna utifrån den nya hanteringen kommer vi att begära komplettering av ärendet. Om kompletteringen inte kommer in i tid kan vi komma att behöva avslå ansökan.
  2. Ett krav enligt den nya tullagstiftningen är att den person som innehar ett tillstånd att driva ett tullager ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket. En lämplig form anses bland annat innefatta krav på spårbarhet och att inga ändringar ska kunna göras utan att de lämnar spår i bokföringen. Det innebär i normalfallet att ni behöver ha ett automatiskt bokföringssystem, och därmed är exempelvis Excel inte en lämplig form. Säkerställ att ni har en tullagerbokföring som lever upp till dessa krav innan ni ansöker.
  3. En av de största förändringarna är att uppgifterna ska skickas in elektroniskt. Pappershanteringen kommer helt att upphöra och ersättas av en elektronisk tulldeklaration vid hänförande av varor till tullagerförfarandet och vid uttag från lagret (vilket till exempel görs med en importdeklaration). Det finns två möjligheter att lämna uppgifterna elektroniskt: antingen via system till system eller via webbportalen som nås från tullverket.se. Om du väljer en system-till-system-lösning bör du säkerställa att du har ett system som klarar av att skicka uppgifterna till Tullverket. Rutinerna ska alltså beskrivas utifrån en standarddeklaration.
  4. Fram till dess att Tullverket driftsätter det nya tulldeklarationssystemet för tullagerförfarandet kan tillstånd att driva ett tullager beviljas med en övergångslösning. Tillståndshavaren måste i så fall ha ett tillstånd till godkänd mottagare och hänförandet till tullagerförfarandet sker i samband med att transiteringsförfarandet avslutas. Observera att under övergångslösningen måste den godkända mottagaren, deklaranten för tullagerförfarandet och tillståndshavaren för tullagret, vara samma juridiska person.

Viktiga förändringar att tänka på

  1. Förändrade lagertyper införs. Tullagertyperna delas in i privat och allmänt lager. Tidigare var lagerhavaren ansvarig för hela förfarandet, men i fortsättningen kommer två parter att ha ett gemensamt ansvar – den ansvariga för förfarandet (deklaranten) och tillståndshavaren.
  2. Ansvarsfördelningsfrågan är viktig att sätta sig in i. Vilket ansvar och betalningsskyldighet tar du på dig – och när?
  3. Hänförande till tullagerförfarandet görs genom att deklaranten lämnar en tulldeklaration med tillämpliga uppgifter för förfarandet. Efter att uppgifterna har granskats frigörs varorna till tullagerförfarandet. Deklaranten kan vara den som vill använda tullagerförfarandet eller ett tullombud. Läs mer om alla möjligheter som det nya tullagerförfarandet ger.

Fakta

Tullager är ett tullförfarande som används för att skjuta upp betalningen av tullavgifter. Hänförandet av varor till tullagerförfarandet kan ske direkt vid gränsen, efter ett annat tullförfarande eller efter transitering. Uttag från tullager görs genom en tulldeklaration som hänvisar till ett annat förfarande eller en transitering. Under lagringen kan en viss hantering behöva utföras och under hela processen är Tullverket den myndighet som övervakar att hanteringen sker på ett korrekt sätt.