Tullverket

2016-10-12

Nyhet

Omprövning av tillstånd – tidsplan

Du som har ett eller flera tillstånd utfärdade av Tullverket har säkert märkt att vi har börjat ett omfattande arbete med att ompröva tillstånd. Det behöver vi göra för att de ska stämma med villkoren i den nya tullkodexen. Det är många tillstånd som ska omprövas och vi hinner inte göra allt på en gång, utan måste ta lite i taget. Slutdatumet är 1 maj 2019 då alla tillstånd ska vara omprövade.

I och med den nya tullkodexen har villkoren ändrats för flera tillstånd. Ett villkor som har tillkommit är till exempel att du nu måste ställa garanti för att få vissa tillstånd. I omprövningarna säkerställer vi att alla nya villkor är uppfyllda.

En stor förändring är att all tullhantering i framtiden ska ske elektroniskt. Vi kommer därför under de närmaste åren att införa ett antal nya it-system, vilket också påverkar användningen av tillstånden. Det har även skett en del andra ändringar när det gäller tillstånd. Vissa tillstånd har försvunnit, andra har tillkommit, några har bytt namn och ibland motsvaras flera gamla tillstånd av ett nytt.

Omprövning per tillståndstyp och inte per företag

För att kunna hantera den stora mängden tillstånd har Tullverket utarbetat en plan för i vilken ordning vi ska ompröva dem. Vi kommer att ta kontakt med er när det är dags att ompröva något av era tillstånd. Har ni inte fått någon signal från oss kan ni utgå från att tillstånden fortfarande gäller.

Vi har valt att genomföra omprövningarna per tillståndstyp och inte per företag. Den främsta anledningen till detta är att vi i möjligaste mån ska kunna ompröva både villkoren för tillståndet och hur tillståndet ska användas på samma gång. Omprövningen av en viss tillståndstyp kommer därför i så stor utsträckning som möjligt att ske i samband med att vi inför eventuella nya systemstöd kopplade till tillståndet.

Har ni många olika tillstånd kommer vi därför att kontakta er vid flera tillfällen allteftersom arbetet med omprövningarna fortskrider.

Tidsplan

Det är många faktorer som har spelat in när vi har valt i vilken ordning vi ska ompröva tillstånden. Bland annat beror det på

  1. hur pass omfattande omprövningen är
  2. hur många tillstånd det finns per tillståndstyp
  3. att omprövningen bör sammanfalla i tiden med när de nya it-systemen införs.

Vi håller redan på att ompröva kredittillstånd, tullagertillstånd och AEO. Varför har vi då valt att börja med dessa?

AEO-tillstånd

AEO-tillståndet är ett av flera tillstånd som omfattas av flera gemensamma villkor, det vill säga villkor som ser likadana ut för flera olika tillstånd. Om du har ett AEO-tillstånd och söker ett annat tillstånd som omfattas av ett sådant villkor kommer vi normalt inte att kontrollera det villkoret igen.

Att börja med AEO-tillstånden kommer därför att förenkla omprövningen av senare tillstånd både för er och för oss.

Kredittillstånd

Tillstånd till betalningsanstånd (tidigare kredittillstånd) är Tullverkets vanligaste tillstånd. Det känns därför naturligt att inleda omprövningen av detta tillstånd i ett tidigt skede.

Tullager

Det nya tullagersystemet är ett av de första nya elektroniska systemen för tullhantering som kommer att införas. Driftsättningen av den första delen är planerad till den 1 november 2016. Tullager är även ett förfarande där det har skett flera förändringar. Bland annat är det nu en annan indelning av olika typer av lager. Dessutom har nya villkor tillkommit, till exempel när det gäller kraven på lagerbokföring.

Näst på tur

Inom den närmaste framtiden kommer vi att fortsätta omprövningarna av de tillstånd som nämnts ovan. Inom en nära framtid kommer vi också att utvidga omprövningen av kredittillstånd till att gälla även de tillstånd där företaget behöver ställa garanti. Dessa företag behöver då förutom tillstånd till betalningsanstånd ha ett tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd kopplade till import- och exportdeklarationer kommer att omprövas i samband med att vi inför de nya systemen, preliminärt kommer det att ske med start 2018.

Vi kommer att publicera mer information i takt med att börjar ompröva de olika tillståndstyperna.

Tidsbegränsade tillstånd

Tidsbegränsade tillstånd kommer inte att omprövas utan de gäller till giltighetstidens slut, dock längst till den 1 maj 2019. Däremot kan reglerna för användningen av tillståndet i vissa fall ha ändrats något. Det gäller till exempel tillstånd till aktiv förädling och bearbetning under tullkontroll.

Tänk på att du måste söka nytt tillstånd i god tid så att det gamla tillståndet inte hinner gå ut innan det nya börjar gälla. Var också noga med att kontrollera vilka villkor du måste uppfylla för att få ett nytt tillstånd.

Jag har inget tillstånd sedan tidigare men vill söka ett nu – vad gäller för mig?

Du som söker ett helt nytt tillstånd berörs inte av denna tidsplan. Alla nya tillstånd du söker prövar vi utifrån reglerna i den nya tullkodexen. Det betyder att du ska uppfylla alla gällande kriterier redan från början.

Däremot kan du i vissa fall behöva genomföra systemförändringar lite längre fram eftersom vi ännu inte har hunnit införa alla nya it-system. Det betyder att du i ett första läge kan få använda rutiner och system som baseras på den gamla tullagstiftningen. När det nya it-stödet införs kommer du att få du anpassa dina system och din hantering efter det.

Mer information

Tillstånd i förändring