Tullverket

2016-10-26

Nyhet

Nya tullagerförfarandet införs stegvis

Införandet av det nya tullagerförfarandet kommer allt närmre. Genom det nya tullagerförfarandet kommer all pappershantering att upphöra och ersättas av en elektronisk tulldeklaration vid hänförande av varor till tullagerförfarandet.

Det finns två möjligheter att lämna tulldeklarationen elektroniskt: antingen via system till system eller via webbtjänster som nås från tullverket.se.

Under februari 2017 driftsätts systemlösningen för tullagerförfarandet vid standardtulldeklaration. Men redan under november 2016 finns möjligheten att lämna en tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet (deklarant). Samtidigt lanserar Tullverket en ny webbtjänst för tulldeklarationer för hänförande till tullagerförfarandet. I början av 2018 ska samtliga tullagertillstånd vara omprövade och därmed ska även alla tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet lämnas elektroniskt. 

Ny webbtjänst för tullager

En ny webbtjänst för tullager kommer att finnas tillgänglig via tullverket.se. Den kan liknas med de tjänster som finns idag för import- och exportdeklarationer. Vissa meddelanden kommer enbart kunna lämnas via webbtjänsten, exempelvis ladda upp inventeringsprotokoll och ansöka om tillfälligt bortförande. Anledningen är att de är sällan förekommande och därmed inte behöver utvecklas i en system till system-lösning. För att lämna deklarationer via webbtjänsten krävs ett Eori-nummer och en behörighet till Tullverkets webbtjänster. Däremot behövs inte längre ett särskilt tillstånd till Tullverkets internetdeklaration, endast behörigheter. Först under våren 2017 kommer det vara full funktionalitet för alla meddelanden i tjänsten.

Utbyggda funktionaliteter på plats 2017

1 februari 2017 ska det finnas utbyggda funktionaliteter för hela standardförfarandet på plats och möjlighet att även skicka tulldeklaration i förväg, avvikelserrapport och möjlighet att ändra i tulldeklarationen. System till system-lösningen ska vara anpassad till de tekniska specifikationer som finns publicerade på tullverket.se. En valideringstjänst finns tillgänglig så att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar ska kunna ladda upp sina meddelanden för test.

Det innebär att införandet för allmänt tullager med två olika juridiska personer kan starta, under förutsättning att det finns ett nytt tillstånd för drift av tullager och att ett produktionsmedgivande för elektroniskt uppgiftslämnande system till system är utfärdat. 

Införande för lager med en aktör

Redan den 1 november 2016 tas systemlösningen för hantering av tulldeklaration för hänförandet till tullagerförfarandet (standardtulldeklaration) i drift. Det innebär att införandet för tullager med en aktör (en juridisk person) kan startas upp under förutsättning att det finns ett nytt tillstånd och ett produktionsmedgivande utfärdat. Samtidigt tas testtjänster för uppgiftslämning system till system via Tullverkets mottagningsfunktion (TMF) i drift.

Under maj 2017 kommer sedan samtliga funktioner att levereras – det kan till exempel röra sig om möjligheten att registrera och ansöka om tillfälligt bortförande för de tullager där det inte finns angivet i tillståndet. 

Övergångslösning

För nya tillstånd, utfärdade efter den 1 maj 2016, används en övergångslösning från det att tillståndet utfärdats, tills dess Tullverket meddelar att det ska finnas en elektronisk lösning på plats. Tillstånd som har utfärdats tidigare, med giltighetstid efter den första maj 2016, gäller fram till dess de omprövats och Tullverket meddelar startdatum för en elektronisk uppgiftslämning. Omprövningen av befintliga tillstånd har påbörjats och Tullverket kommer kontakta er när det är dags för omprövning. Det är viktigt att ni sätter er in i förändringen och anpassar era framtida rutiner och system så att de uppfyller det nya regelverket. Annars riskerar ni att inte beviljas något nytt tillstånd. I början av 2018 ska samtliga tullagertillstånd ska vara omprövade och därmed ska även alla deklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet lämnas elektroniskt. 

Läs mer

Tullager, framtida förändringar 

Tullager, IT-system, framtida förändringar