Tullverket

2016-12-01

Nyhet

Möte med fokus på tillstånd

Den 8 november träffades representanter för Tullverket och näringslivet i en fokusgrupp för att diskutera den påbörjade omprövningen av tullagertillstånd. Mötet är en första aktivitet i det dialogforum som har bildats för tillstånd i förändring.

Tillstånd i förändring – ett nytt dialogforum

Tullverket har bildat ett dialogforum för samråd med näringslivet när det gäller den förändring av tillstånd som följer av den nya tullagstiftningen.

Syftet med dialogforumet är att fördjupa diskussionen mellan Tullverket och näringslivet och fånga upp de behov som näringslivet har. Forumet ska kunna fungera som en kanal för att sprida information och ett sätt att få in synpunkter från olika näringslivsrepresentanter.

Inom ramen för dialogforumet kan vi genomföra olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om webbseminarier, enkäter, remisshantering eller fokusgrupper som träffas vid ett enstaka tillfälle för att diskutera ett specifikt ämne. 

Dialogforumet har inte en fast bemanning utan deltagarna kan variera utifrån aktiviteternas syfte, mål och målgrupp.

Fokusgrupp för tullagertillstånd

Som en första aktivitet inom detta dialogforum träffades en fokusgrupp den 8 november för att diskutera omprövningen av tillstånd till tullager. Syftet med mötet var att se vilket behov näringslivet har av information eller andra aktiviteter för att klara av omprövningen.

Mötet bjöd på givande diskussioner och reflektioner som gav Tullverket möjlighet att få en insikt i hur komplext införandet av det nya tullagerförfarandet upplevs. Det är många delar som måste samordnas för att företagen ska hinna få allt på plats – både systemmässigt, tillståndsmässigt och förfarandemässigt. Till det kommer de nya krav på bokföringen som ställs.

Utifrån det som kom fram under mötet ser Tullverket över vilka informationsinsatser och andra aktiviteter som kan vara lämpliga för att kunna möta näringslivets behov.

Minnesanteckningarna från mötet hittar du på tullverket.se. Där kan du ta del av den diskussion som fördes.

Vill du också vara med och påverka?

För oss är dina åsikter viktiga. Genom att anmäla dig till Tullverkets kundpanel har du möjlighet att påverka vår verksamhet med dina synpunkter och idéer. Det är också via kundpanelen du kan anmäla intresse att delta i olika aktiviteter inom detta och andra dialogforum.

Läs mer om kundpanelen och anmäl ditt intresse.

Läs mer om dialogforum och ta del av minnesanteckningarna.