Tullverket

2016-07-13

Nyhet

Karenstid för att söka nytt tillstånd efter återkallande

I den nya tullkodexen finns en tidsgräns för hur snabbt du kan söka ett nytt tillstånd om ett tidigare tillstånd med samma syfte har blivit återkallat. Tidsgränsen gäller om Tullverket har återkallat tillståndet på grund av att villkoren för tillståndet inte har följts. I dessa fall kan du söka ett nytt tillstånd tidigast ett år efter återkallandet. För AEO-tillstånd gäller en treårsgräns.

Den nya karensbestämmelsen infördes med den nya tullagstiftningen den 1 maj 2016 och gäller när du söker ett tillstånd med samma syfte som det som återkallades. Ett exempel är det nya tillståndet till betalningsanstånd som har samma syfte som det tidigare kredittillståndet. Ett företag som har fått sitt kredittillstånd återkallat på grund av bristande efterlevnad kan därför söka nytt tillstånd till betalningsanstånd tidigast ett år efter återkallandet.

I samband med införandet av den nya lagstiftningen ändrade flera tillståndstyper benämning. Även omfattning och villkor kan skilja från tidigare tillstånd. Karensbestämmelsen gäller ändå, så länge syftet med tillståndet är detsamma. Således gäller karensbestämmelsen även tillstånd som är utfärdade före den 1 maj 2016.

I vissa fall omfattar karensbestämmelsen en period om tre år. Det gäller exempelvis för AEO-tillstånd.

Karensbestämmelsen finns i artikel 11 d i kompletteringsförordningen.

Läs mer om den nya tullagstiftningen