Tullverket

2016-10-27

Nyhet

GSP-certifikat ersätts av Rex

Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet införs successivt med start 1 januari 2017.

Registrerad exportör, vad är det?

När du importerar varor till EU kan du få tullförmån, det vill säga lägre tull eller tullfrihet, för varor med ursprung i vissa förmånsländer inom ramen för GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer.

För att styrka ursprunget används idag ursprungsintyget GSP-certifikat form A som utfärdas i förmånslandet av en godkänd myndighet. Dagens system med GSP-certifikat kommer att bytas ut mot ett system baserat på tillstånd för exportörerna att själva utfärda en ursprungsförsäkran.

En ursprungsförsäkran liknar dagens fakturadeklaration men innehåller även den uppgift om varans tillverkning som du idag hittar i GSP-certifikatet, genom att något av kriterierna ”P” (helt framställda) eller ”W”+ HS-nummer (tillräckligt bearbetade) ska anges.

Tillståndet innebär att företaget blir registrerad exportör och får ett Rex-tillstånd och ett Rex-nummer. Alla Rex-tillstånd kommer att registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis kommer att bli offentligt.

Det finns också företag inom EU som kommer att behöva bli registrerade exportörer. Det handlar om

  1. företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager (idag görs detta med ersättningscertifikat GSP form A)
  2. företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat (idag görs detta med EUR.1 eller fakturadeklaration).

Successivt införande från 1 januari 2017

För GSP-länderna sker en registrering av exportörer under en period på totalt 3,5 år från 1 januari 2017. Varje land som ansluter sig har generellt 1 år på sig under vilket exportörerna ska ansöka om att få ett Rex-nummer. Som exempel kan vi nämna att Indien har meddelat att de ansluter sig under 2017.

Information om vilka länder som ansluter sig under 2018 respektive 2019 finns och uppdateras på EU-kommissionens webbplats.

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det redan under 2017. Ansökan kan göras tidigast den 1 januari 2017.

Vad innebär detta vid import från förmånsländer?

De länder som ansluter sig under 2017 kommer succesivt att bevilja Rex-tillstånd till sina exportörer. Likaså under 2018 och 2019. Båda systemen kommer att fungera parallellt under ansökningsåret. De företag som får Rex-tillstånd börjar använda det direkt för ursprungsförsäkringar medan andra företag fortsätter som tidigare med GSP-certifikat Form A tills det hunnit bli deras tur.

Det betyder att du som importör i EU kan behöva hantera två olika system parallellt:

  1. För de sändningar där exportören har utfärdat ett GSP-certifikat form A fortsätter du som tidigare.
  2. För sändningar med en ursprungsförsäkran med Rex-nummer blir det nya koder du ska ange i tulldeklarationen (se nedan). Du måste också, innan du lämnar din deklaration, kontrollera i Rex-registret att Rex-numret finns och är giltigt. Det kommer att finnas en webbsida där du kan gå in och kontrollera detta.

Vilka koder är det då som gäller? Jo, det är dels dokumentkoder, dels själva Rex-numret som ska in i tulldeklarationen på motsvarande sätt som du idag anger en kod för GSP-certifikat form A.

I fält 44 ska du ange dokumentkoden för Rex-nummer (C100) tillsammans med Rex-numret, samt en dokumentkod (U164 eller U165) beroende på värdet på ursprungsvarorna:

C100 + Rex-numret

samt

U164 – om värdet på ursprungsvarorna är under 6 000 euro

eller

U165 – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro

Ifall det finns en ursprungsförsäkran utan ett Rex-nummer (vilket endast är ok i nedan nämna fall) ska du i fält 44 ange någon av följande dokumentkoder:

U166 – om värdet på ursprungsvarorna är under 6 000 euro

U167 – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro men ursprungsförsäkran är från en EU-vidaresändare som bifogar kopia på den ursprungliga ursprungsförsäkran (observera att detta endast gäller vidaresändare inom EU)