Tullverket

2016-05-18

Nyhet

Förtydligande gällande fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling

Under rubriken "Nya valideringar i Tulldatasystemet" har vi förtydligat hur tillståndsnumret ska anges för att deklarationen inte ska avvisas.

Aktiv förädling restitutionssystemet upphörde den 1 maj 2016. Bearbetning under tullkontroll upphörde som enskilt tillstånd, men de ekonomiska fördelarna kommer att integreras i systemet för aktiv förädling, liknande dagens suspensionssystem. Det innebär att de som har tillstånd till bearbetning under tullkontroll ska från 1 maj anmäla varorna till aktiv förädling.

Den 1 maj infördes förändringar som eliminerar mycket av den manuella hanteringen vid förfarandet aktiv förädling. Företag som i dag använder aktiv förädling respektive bearbetning under tullkontroll ska sätta sig in i vad det kommer att innebära. Bland annat är det nya regler för importdeklarationer där varorna anmäls till aktiv förädling.

Förändringar som rör importdeklarationen

Det kommer att finnas fler möjligheter än tidigare att lämna importdeklarationer elektroniskt. Vilka möjligheter som finns är beroende av vad som står i tillståndet till aktiv förädling respektive tillståndet till förenklat förfarande, om sådant finns.

Ett tillstånd till aktiv förädling med giltighetstid efter 1 maj 2016 fortsätter att gälla giltighetstiden ut (dock som längst till 1 maj 2019) men bestämmelserna i unionstullkodex, UCC ska tillämpas redan från 1 maj.

Nya meddelandetyper

Med ett beviljat tillstånd till förfarandet kan ni i dag använda meddelandetyperna DNU, HNU/TNU och TQN (beroende på typen av tillstånd). Efter den 1 maj kommer det att vara möjligt att använda fler meddelandetyper som inkluderar en begäran om klarering, dvs. DNK och HNK vid  import av varor under förfarandet aktiv förädling.

Exempel: om du i dag har tillstånd att lämna HNU innebär det att du kan lämna HNK efter 1 maj.

Av tillstånden framgår om aktiv förädling och förenklad deklaration (nuvarande förenklat deklarationsförfarande) kan kombineras.

Läs mer om de olika meddelandetyperna

Nya valideringar i Tulldatasystemet, TDS

Förändringarna innebär att TDS importsystem kommer att göra nya valideringar, dvs. automatiska kontroller, mot giltigt tillstånd och den information som skickats in. För att undvika att deklarationen avvisas är det viktigt att den är korrekt ifylld.

Systemet kontrollerar att ett korrekt tillståndsnummer är angivet i importdeklarationen. Om ert tillståndsnummer inte består av TTA följt av sex siffror gör ni följande för att undvika att deklarationen automatiskt avvisas:

 1. Fyll i tillståndsnumret i en följd
 2. Lägg till nollor efter TTA så att det totala antalet siffror är sex
  Exempel:
  Om ditt tillståndsnummer är TTA123 anger du TTA000123 i deklarationen.

Vidare kontrollerar systemet att varukoden i deklarationen finns medgiven i tillståndet för aktiv förädling, annars avvisas deklarationen.

Bearbetning under tullkontroll

Tillstånd till bearbetning under tullkontroll med giltighetstid senare än 1 maj kommer att valideras som ett tillstånd till aktiv förädling. Nya tillstånd med giltighetstid från 1 maj kommer att integreras i systemet för aktiv förädling, liknande dagens suspensionssystem.

Medgivande av förfarandet

När ärendet kommer till mottagningsfunktionen skapas ett EDI-meddelande om att ärendet är mottaget av TDS. Om alla uppgifter i importdeklarationen är korrekta, klareras ärendet och ett meddelande om att den aktiva förädlingen är medgiven skickas tillsammans med utlämningssedeln.

I dagsläget tar Tullverket en utskrift av medgivandet som skickas till företaget per post. Efter den 1 maj kommer medgivandet enbart att presenteras i tjänsten Tull-id på tullverket.se. Det presenteras med status Medgiven för förfarandet och tre nya datumuppgifter till de ärenden som avser aktiv förädling. Datumen avser 

 1. taxebestämmande dag 
 2. sista dag för återexport eller annat avslut
 3. datum för avräkningsnotans inlämning.

När det gäller ansökan om tillstånd direkt i importdeklarationen kommer den medgivna aktiva förädlingen (utlämningssedeln och pappersutskrift av importdeklarationen) även i fortsättningen att lämnas manuellt, men kommer även att presenteras i tjänsten Tull-id på tullverket.se.

För att nå tjänsten måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se (Mina sidor). Om du inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att få behörigheten. Den på företaget som blir behörighetsadministratör måste sedan se till att rätt person har behörighet till tjänsten Tull-id.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna (Mina sidor) 

Begränsningar i deklarationen

Det går inte att blanda olika förfaranden i en deklaration vid aktiv förädling, utan endast en förfarandekod (avser ED fält 37/1) kan anges i deklarationen.

Ytterligare en begränsning gäller import med fler än ett tillstånd till aktiv förädling. I de fallen måste en deklaration per tillstånd göras.

Import efter aktiv förädling

Om den förädlade varan ska stanna inom EU, ska ni lämna en importdeklaration DNU eller DNK med förfarandekod 4051 och hänvisa till tidigare deklaration genom att

 1. i fältet Tidigare handlingar ange Z för typ av handling
 2. ange IM för importdeklaration 
 3. i fältet Identitet ange det tull-id som finns på deklarationen med medgiven aktiv förädling.

Detta medför att importdeklarationen kommer att antedateras med samma taxebestämmande dag som i den medgivna aktiva förädlingen.

Om ni istället har tillstånd till att förtulla in den förädlade varan när ni avslutar förfarandet enligt artikel 85 i nya UCC, ska ni istället för en tidigare handling ange SE300, i fält 44 Särskilda upplysningar - kod. Då får deklarationen taxebestämmande datum när deklarationen klareras.

Varor som fått en medgiven import till bearbetning under tullkontroll med en förfarandekod (fält 37:1) som börjar på 91 före 1 maj 2016, ska avsluta förfarandet med en import-deklaration med förfarandekod 4091, även om avslutandet sker efter 1 maj. Varor som anmäls till förfarandet från och med 1 maj ska använda förfarandekod som börjar på 51, dvs. enligt förfarandet aktiv förädling, och följaktligen avsluta förfarandet med en importdeklaration med förfarandekod 4051 i de fall varorna inte återexporteras.

Nya svarskoder

I och med de nya valideringarna för aktiv förädling införs nya svarskoder för dessa deklarationer.

Nedanstående exempel kan komma att ändras eller kompletteras ytterligare.

Kod

Text

Kommentar

321

Vid import efter Aktiv förädling ska "Tidigare handling" eller kod i särskilda upplysningar anges.

Identitet på tidigare handling ska vara samma tull-id som från deklarationen med medgiven aktiv förädling.

337

Tidigare handlingar "identitet" (tull-id) är felaktig.

Identitet på tidigare handling ska vara samma tull-id som från deklarationen med medgiven aktiv förädling.

338

Enbart en tidigare handling avseende Aktiv förädling får anges i fält 40, Summarisk deklaration/Tidigare handling.

Tidigare handling ska deklareras på varupost 1.

606

Angivet tillståndsnummer är felaktigt, saknas eller har upphört att gälla.

Angivet tillstånd tillsammans med dokumentkod C601 är felaktig, saknas eller har upphört.

607

Enbart ett tillstånd till aktiv förädling får anges i en och samma deklaration.

 

663

Dokumentkod kopplad till förfarandekod FF1 saknas eller är felaktigt.

När FF1-kod (fält 37:1) deklareras som kräver ett tillstånd till förfarandet, ska tillståndet deklareras i fält 44 bilagda handlingar.

674

Varukoden stämmer ej överens med HS/KN-numret i deklarerat tillstånd till Aktiv förädling.

Ansök om nytt tillstånd eller kontrollera att ni angett rätt tillstånd eller varukod.

Företagstester med förfarandet aktiv förädling kommer att finnas tillgängliga från mitten av april.

Mer information

Se över ditt tillstånd till aktiv förädling
Framtida tullhantering