Tullverket

2017-10-06

Nyhet

Antidumpning, viss tråd av rostfritt stål från Indien

Ogiltigförklarade

I sin dom av den 11 juli 2017 i mål T-67/14 ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal rådets genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 av den 5 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien (1) i den utsträckning som den rör den indiska exporterande tillverkaren Viraj Profiles Limited . (EUT C334 /2017)

De slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 för import till Europeiska unionen av viss tråd av rostfritt stål, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99 och med ursprung i Indien som tillverkas av Viraj Profiles Ltd (Taric-tilläggsnummer B780), och de provisoriska tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 ska återbetalas eller efterges. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning

Läs mer i EUT (2017/C 334/03)