Tullverket

2018-03-14

Nyhet

Antidumpning, stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Inledande översyn antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna mot importen av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3 respektive punkt 5.4.1). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltiga antidumpningstullar och utjämningsåtgärder. Dessa är införda genom rådets genomförandeförordningar 214/2013 och 215/2013.

Läs mer i EUT 2018/C96/06 och 2018/C 96/07