Tullverket

2018-05-04

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Inledande registrering

Kommissionen har funnit tillräcklig bevisning för att motivera att import av elcyklar från Kina görs till föremål för registrering.

I enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen bör importen göras till föremål för registrering så att tullar, om de nödvändiga villkoren är uppfyllda, kan tas ut retroaktivt på den registrerade importen i enlighet med tillämplig lagstiftning, om undersökningarna leder till att antidumpningstullar och/eller utjämningstullar införs.

Resultaten av antidumpningsundersökningen publicerad i 2017/C353 och antisubventionsundersökningen genom 2017/C440 kommer att ligga till grund för eventuella framtida betalningsförpliktelser.

Registreringen upphör nio månader efter det att den här förordningen träder i kraft.

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa eller begära att bli hörda inom 21 dagar från det att denna förordning har offentliggjorts.

Läs mer i förordning 2018/671